skip to Main Content

Westland Verstandig: Wie luistert weet meer! Over de pumptrackbaan in ‘s-Gravenzande

Westland Verstandig: Wie luistert weet meer! Over de pumptrackbaan in ‘s-Gravenzande

“In ‘s-Gravenzande wel een pumptrackbaan, maar wel op goede plek”. Dit was de conclusie zaterdag jl. van de inloop in ons Burgerkantoor aan het Marktplein. Bewoners van vooral de Nerts, Bever, Merellaan, Fluwijn, Nachtegaallaan, Hermelijn kwamen of zonden een bericht of belden ons. Eerder waren bij Westland Verstandig dus al vele schriftelijke reacties binnengekomen, waarvan verreweg het merendeel tegen deze locatie zijn. De komst van een pumptrackbaan wordt wel positief ontvangen, maar niet op deze plek. De bewoners verzamelden vooraf al bijna 100 handtekeningen van buurtbewoners. In totaal meer dan 160 reacties uit de buurt!

Westland Verstandig zal de binnengekomen schriftelijke, mondelinge en telefonische reacties aan het College aanbieden. Daartussen zitten ook enige positieve reacties (ca. 10 deels uit de omgeving, maar vooral van elders) en ook die zullen aan het College gegeven worden.

Tegen deze plek pleit:

 • Toegezegd werd tot en met begin 2022 door ONW (ontwikkelaar) dat hier een heel mooi Waelbos op de hoek van Nieuwe Vaart / Rijnvaartweg zou komen en in 2019 hield een ingehuurde boomexpert daar een zeer goed en aanstekelijk verhaal over in de Kiem. Alle bewoners en kopers van woningen blij naar huis. Westland Verstandig was daar toen ook bij en was zeer enthousiast over dit groene plan.
 • Daarna heeft ONW dat vaak herhaald en van de gedane beloften mochten de nieuwe bewoners uitgaan. De bewoners behoefden dus geen bezwaar te hebben tegen het kappen van het bestaande bos, want ze kregen er iets veel mooiers voor terug!
 • In coronatijd werd de komst van een “natuurlijke kinderspeeltuin” aangekondigd onderaan de berg. Nog steeds ging het aangekondigde bos door en ONW zou daar voor zorgen.
 • Pas heel veel later werd plots “het besluit” van ONW van de komst van een pumptrackbaan op de berg bekend gemaakt. ONW kwam daardoor haar toezegging niet na en dat is zeker niet chique te noemen. ONW gaf aan dat de gemeente haar dat opgedragen had. Westland Verstandig weet van dat alles niets!
 • Gelukkig is de baan nog niet definitief. Immers op 23 november 2022 gaf het College nog aan de Raad door “op dit moment wordt daarom druk gewerkt aan het ontwerp van de pumptrackbaan. Dat ontwerp moet nog wel ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeente”. Het College moet zich dus nog uitlaten over het plan.

Er zijn veel argumenten om de pumptrackbaan niet te plannen in deze woonwijk. Onder meer wezen omwonenden op het navolgende:

 • De belofte om er een mooi bos van te maken wordt niet nagekomen. Triest dat nu flora en fauna weer opgeofferd worden in een woonwijk waar groen al schaars is.
 • Kinderen tussen 0 en 10 jaar kunnen van deze baan geen gebruik maken, want de trap die ze eerst op moeten gaan is echt onveilig en gevaarlijk.
 • De in- en uitgang door een woonwijk waarvan de wegen niet geschikt zijn voor deze extra voorziening. Een andere uitweg zal niet mogelijk zijn.
 • Overlast en vooral de hoogte van de voormalige afvalberg die voor extra overlast voor de buurt gaat zorgen.
 • De 5 extra parkeerplaatsen voor de pumptrackbaan zijn niet voldoende. De parkeerdruk zal toenemen en dat is niet gewenst.
 • De aanwezigheid van de gasgestookte heel grote HVC-centrale direct naast de baan zal tot een ongezonde situatie voor kinderen leiden op de pumptrackbaan vanwege de rook uit de hoge schoorstenen. Zie de bijgevoegde foto.
 • Het is en blijft een afvalberg en de vraag is of de ophoging genoeg is om gevaar voor gezondheid te voorkomen.
 • Een groot deel van de berg wordt geasfalteerd en de rust in het resterende stukje bos is er niet.

Alles leidt er toe dat onder het mom van “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” dit plan niet door moet gaan. Er is geen draagvlak!

Westland Verstandig samen met enkele bewoners zullen dan ook de handtekeningen en berichten de komende week gaan aanbieden aan de wethouder en hem verzoeken snel naar een andere locatie om te zien en ONW direct te berichten met deze voorbereidingen te stoppen. Anders zal Westland Verstandig in december een motie aan de Raad voorleggen. De Raad moet zich dan maar uitspreken!

Andere locaties zijn er in ‘s-Gravenzande of elders in Westland. Bij voorkeur natuurlijk bij bestaande sportvoorzieningen waar wc en voorzieningen zijn en waar de toegang gemakkelijk is en ook parkeren geregeld is. De planning daarvan hoeft niet lang te duren. Ook zou gedacht kunnen worden aan het park langs de Rijnvaartweg of een plek elders in het plan Dijckerwaal. Wellicht is er ook een goede plek bij de Snelbinder of op het perceel aan de Monnikenlaan bij de Jeu de Boules. Die percelen zijn snel beschikbaar zodat verplaatsing niet al te veel oponthoud geeft.

Back To Top