skip to Main Content

Westland Verstandig wil een snel, kordaat en effectief handelend gemeentebestuur

Westland Verstandig wil een snel, kordaat en effectief handelend gemeentebestuur

De lat hoog leggen niet alleen voor de raadsfractie, maar ook voor het College. Scherp blijven en oog en oor hebben voor onze inwoners. Dat was en is nog steeds hoe Westland Verstandig handelt, ook als coalitiepartij. Dat is een breuk met de handelwijze van eerdere coalities. Daar moeten met name de partijen die voor maart 2022 de dienst uitmaakten nog aan wennen. Vandaar 35 pagina’s grote inbreng bij de algemene beschouwingen op de begroting 2023-2026 van Westland Verstandig met veel verzoeken om nog snellere actie. Vandaar ook de 25 moties die we aan de Raad en het College voorgelegd hebben. Vandaar ook de 4 initiatiefvoorstellen -samen met GBW en VVD- om onze inwoners en verenigingen financieel tegemoet te komen bij de verduurzaming van hun huizen.

Gezien de energiecrisis en oplopende prijzen is er veel onzekerheid bij onze inwoners en ondernemers. De gemeente moet daartegen alles doen wat voor haar mogelijk is. Vandaar onze moties over plan tegen armoede, Voedselbank, duidelijker maken welke regelingen we al hebben etc. Bijna al onze moties werden door de meerderheid van de Raad ondersteund, door het College overgenomen of krijgen een vervolg.

We noemen er een aantal:

–        opknappen Westlandse fietspaden;

–        moestuinen in lege kassen;

–        op orde brengen openbaar gebied rond Händellaan in Naaldwijk;

–        openhouden Noviteit Monster;

–        openstelling noodbestuurderspost ‘s-Gravenzande;

–        exploitatiebijdrage Carma Naaldwijk;

–        zonnepanelen op woningen van onze woningcorporaties;

–        meer mogelijkheden voor groepswonen ouderen en inwoners met een beperking;

–        bomen langs Zanddijk in ‘s-Gravenzande en Honey Highway Strandweg;

–        aanwijzen wegen tot fietsstraten;

–        tot stand brengen Tiny houses;

–        meer groen (groen is goud);

–        betere toegankelijkheid van de 16 wijkagenten in onze dorpen;

–        ondersteuning Sonnehoeck in Kwintsheul;

–        snelle doorbraak 2e Berkenflat en snelle resultaten verhuizing WOS naar de Veiling;

–        nieuwe aanpak zorg en welzijn;

–        oplossen wachtlijsten WMO;

–        oversteekplaats Verdilaan / Raoul Wallenbergplein;

Allemaal zaken waardoor we een beter Westland proberen te krijgen. Daar draagt ook aan bij dat de Raad op 9 november 2022 unaniem de begroting 2023-2026 heeft vastgesteld met daarin onze 183 punten van het coalitie actieprogramma  “Aan de slag. Voor Westland”. In de begroting zijn (deels) de plannen van de coalitie en College financieel vertaald. Nu snel verder en het gaat daarbij vooral om zaken die goed voor onze inwoners zijn, snel te realiseren. Daar gaat het om. We doen het voor onze inwoners tenslotte en die hebben recht op snelle actie. Dat beloofde Westland Verstandig en dat zullen we ook waarmaken!

Back To Top