skip to Main Content

Westland Verstandig ziet niets in de nieuwe beleidsregels strijdig gebruik woningen en gronden

Westland Verstandig ziet niets in de nieuwe beleidsregels strijdig gebruik woningen en gronden in het buitengebied zoals deze door het College zijn vastgesteld

Westland Verstandig was de enige politieke partij in Westland die kritiek had op het onzinnige handhavingsbeleid van het College. Alhoewel er nauwelijks sprake was van schaalvergroting, zouden in Westland meer dan 1.000 gevallen worden aangepakt. Het gevolg: hoge kosten bij de gemeente en veel leed, pijn en ergernis bij eigenaren/burgers die getroffen werden door de handhavingsdrift doordat hun klein hobbykasje, stukje siertuin, stukje grond en/of kleine bedrijfsruimte niet meer gebruikt mag worden. Dit vaak na tientallen jaren gebruik. Westland Verstandig heeft al gewezen op het feit dat de eigenaren enkel gedwongen kunnen worden het gebruik te beëindigen, maar niet gedwongen kunnen worden mee te werken aan eigendomsoverdracht aan de buurman dan wel iemand anders. Nadat de eigenaren gedwongen worden het gebruik te beëindigen, zijn zij meestal niet bereid om te verkopen omdat zij zich incorrect behandeld voelen door de gemeente, vaak ook niet kunnen verkopen gezien de financiële gevolgen en gehecht zijn aan het stukje grond/kas etc. Daarbij komt dat aantoonbaar met twee maten gemeten wordt door het College.

Het College ziet inmiddels ook de onzin van de handhaving in. Het College stelde nieuwe beleidsregels vast. Als een eigenaar een optierecht geeft, dan krijgt hij een tijdelijke vergunning voor tien jaar. Daar schiet die eigenaar/burger natuurlijk weinig mee op. Het zou nog acceptabel zijn als alleen verkocht moet worden als de buurman reconstrueert, maar het ligt veel ruimer. Ook in geval van graven water, het uitplaatsen van woningen, het realiseren van voorzieningen bij een glastuinbouwbedrijf ook elders gelegen, dient de grond verkocht te worden. De waarde van de grond zal niets voorstellen omdat zo nodig eerst gesloopt moet worden en voorts eventuele bodemverontreiniging en de onkosten van overdracht nog van de prijs afgaan. Voeg daarbij dat ook tussentijdse verkoop/verpachting niet mogelijk is zonder toestemming en het College die toestemming alleen maar geeft als er ontwikkeling voor de glastuinbouw plaatsvindt, dan moge duidelijk zijn dat deze regeling niet werkt. Dit geldt temeer nu de overeenkomsten die de gemeente hanteert weer verdergaan dan de beleidsregels.

Eindconclusie van Westland Verstandig is dan ook dat door het accepteren van een optie de eigenaar/burger in een glastuinbouwgebied van de regen in de drup belandt en in volledige onzekerheid terecht komt. De eigenaar/burger kan beter wachten op een ander politiek klimaat. Zie verder de website van Westland Verstandig (www.westlandverstandig.nl) waar een uitvoeriger uiteenzetting gegeven wordt en waarbij ook de positie van de woningen in het lint besproken wordt.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter.

 

 

 

Back To Top