skip to Main Content

Wat is Westland Verstandig

1. Westland Verstandig, de lokale partij die durft en doet

Westland Verstandig is 8 jaar geleden ontstaan uit de actiegroep die 3 zaken radicaal anders wilde aanpakken:

  1. Geen bouw van een nieuw gemeentehuis Geldverkwisting, onnodig duur en idioot plan van twee halve gemeentehuizen. We zitten “vast” voor 25 jaren omdat we eigenlijk geen eigenaar zijn.
  2. Betere en gelijke behandeling van onze 11 dorpskernen. Verschraling van voorzieningen en verenigingsleven moet gestopt worden.
  3. Onvrede over de sedert 2004 gegroeide bestuurlijke cultuur in de Westlandse gemeentepolitiek, waar de oude politiek op een bepaalde wijze domineert. Niet open en niet transparant. Te veel met zichzelf bezig en te weinig met de Westlandse burgers en hun belangen!

 

Westland Verstandig wilde het anders doen met lokale politiek van onderop: niet de partij en bestuurdersbelangen, maar de burger centraal. Westlanders meer invloed en inspraak op het te voeren beleid geven.

 

Inmiddels groeiden we uit tot de tweede partij van Westland en de grootste lokale partij van Westland, maar we zijn er nog lang niet. De idealen van waaruit we Westland Verstandig oprichtten vormen nog altijd de kern van onze handelwijze. Westland Verstandig is in de afgelopen jaren veelvuldig opgekomen voor onze burgers. Onze ambities en ideaal is een mooier en veiliger Westland, met gelukkige inwoners en waar ook aandacht is voor mensen die echt problemen hebben en mensen die tussen wal en schip terecht komen. Willen we een (politieke) vuist maken, dan zullen we nog krachtiger onze stem moeten kunnen laten horen om op die wijze voor de burgers wel belangrijke zaken te verwezenlijken. Dat kan, als Westland Verstandig nog sterker uit de verkiezingen komt.

 

–         Westland Verstandig heeft de afgelopen periode vaak de nek uitgestoken en kwam op voor de burgers. Niet werkend vanuit een (te) dure fractiekamer in het gemeentehuis, maar vanuit onze eigen en zelf bekostigde Burgerkantoren, maar vooral samen met en voor de burgers.

 

–         Westland Verstandig heeft laten zien dat ook als oppositiepartij veel bereikt kan worden. Westland Verstandig heeft zich ontpopt als een voor burgers herkenbare partij die opkomt voor de redelijke belangen van die burgers en dat durft te zeggen, zowel in de politieke arena als daarbuiten. Dat maakt wel dat er ook burgers zijn die kritisch zijn over onze wijze van politiek bedrijven. Vanwege de wijze waarop de oude politiek reageerde, moesten we soms wel reageren zoals we deden. Onjuist is het beeld wat ontstaan is, dat we overal tegen zijn. Dat is bepaaldelijk niet het geval. Weliswaar wel steeds kritisch, maar altijd ook aangeven wat dan wel goed voor onze burgers is.

 

Door heel veel goede ideeën te lanceren droeg Westland Verstandig bij aan een beter Westland. We noemen onder meer invoering mantelzorgvergoeding, verdeling inventarisgoederen vier oude gemeentehuizen onder Westlandse verenigingen en instellingen, herinvoering 25%-regeling voor al onze verenigingen, stimuleren en ondersteunen burgerzorginitiatieven, het redden van Sonnevanck in ’s-Gravenzande en de Ark in Wateringen, uitbreiding Prinsenbos met NAM-locatie, fietsvoorziening Herenstraat Wateringen, parkeerterrein en toegankelijkheid atletiek Naaldwijk, diverse verkeersveiligheids-maatregelen, diverse maatregelen op groenkwaliteit en –kwantiteit, dagopvang dementerenden, redden we vele bomen van de kap. Deze lijst is natuurlijk veel langer. Ook door tal van initiatieven te nemen op het gebied van verenigingsleven, zorg, dierenwelzijn, onzinnige handhaving in het glastuinbouwgebied, groen, verkeersveiligheid, betere leefomgeving, verlaging grondprijzen voor sociale woningbouw, vrachtwagenverboden voor een groot aantal wegen in Westland, alles weer gericht op het beter maken van Westland voor de burgers. Tenslotte deden we –op eigen initiatief (omdat informatie ontbrak) of doordat burgers/bedrijven stuiten op vragen, problemen, informatiegebrek, die alleen via de politieke weg konden worden verhelderd, honderden verzoeken en stelden we honderden vragen waardoor de gewenste duidelijkheid van het College en de ambtenaren gekregen werd. Meestal een gevolg van een niet open bestuurscultuur en het niet verstrekken van alle informatie. Ook dat willen we eerst veranderen in de komende 4 jaren. Door transparantie en correct handelen zouden de meeste vragen / verzoeken niet nodig zijn geweest.

 

–         Als Westland Verstandig kritiek had op het collegebeleid, dan had zij ook steeds een alternatief plan. Positief kritisch heet dat! Het verwijt dat we vaak tegenstemmen zonder alternatief is dan ook niet terecht.

 

–         Bestaande mistoestanden werden vaak helaas alleen door Westland Verstandig aangepakt, zoals het wegjagen van de raadsaccountant, die jarenlang zonder melding voor vele honderdduizenden euro’s per jaar –in 5 jaar € 2 miljoen!- adviezen gaf aan het College, terwijl namens de Raad datzelfde College door de raadsaccountant gecontroleerd moest worden.

 

Westland Verstandig was ook –volgens zijn “afscheidsbrief” aan de Raad- een belangrijke reden voor het vertrek van onze burgemeester Van der Tak. Aan zijn wijze van besturen zaten naast positieve kanten, vele -ook voor de burgers- enge facetten. Toen hij weg was, bleek dat ook al snel in meerdere dossiers. Bijna dagelijks wordt Westland Verstandig geconfronteerd met door de oud-burgemeester gedane en niet nagekomen beloften aan burgers, verenigingen en bedrijven. Zijn vertrek is goed voor Westland gebleken. Zijn herbenoeming voor 6 jaar nog geen jaar voor zijn vertrek had al niet onze steun en sterker, we konden ons al niet voorstellen gezien de gang van zaken op diverse terreinen, dat nog een nieuwe periode geambieerd werd. Feit was wel dat in 2014 het CDA Westland deelname van de coalitie afhankelijk maakte van de bereidheid toen al voor herbenoeming. Wij vonden dat toen onacceptabel en ook vreemd.

 

De huidige waarnemend burgemeester is een verademing op alle gebieden. Over de definitieve burgemeester per 1 januari 2019 heeft Westland Verstandig eigen ideeën en opvattingen, voor zowel taakinvulling als persoon. Niet de politieke kleur is bepalend, maar eigenschappen die ertoe doen! Ook over “het profiel” en “de politieke kleur” van de nieuwe burgemeester zijn de komende verkiezingen bepalend!

 

–         Het is tijd dat er iets verandert. De oude democratie hield mensen in zekere zin lui en dom. Dat gold enerzijds voor politici. Het is wel makkelijk om eens in de vier jaar campagne te voeren om je vervolgens terug te trekken en te besturen. Anderzijds is het ook voor bewoners wel makkelijk om eens in de vier jaar een stem uit te brengen en vervolgens vooral te mokken over “de politiek”. Nieuwe democratie, meer betrokkenheid, meer burgerinitiatieven houdt mensen slim en scherp. Westland Verstandig luistert tussentijds veel beter naar geluiden uit de samenleving. Bewoners komen uit hun stoel en nemen zelf verantwoordelijkheid voor de publieke zaak. Uit de gemeentebegroting zou volgens Westland Verstandig 1% gereserveerd moeten worden voor burgerinitiatieven.

 

2. We zijn er nog lang niet.

–         Ondanks dat onze vele concrete en goede ideeën voor de Westlandse burgers wel goed zijn, werden ook veel van onze goede ideeën, moties en amendementen niet aangenomen om politieke redenen en spelletjes. Als je kritisch bent stuit je op weerstand, ook als daar niet echt een goede reden voor is. Enkele maanden later zagen we dan wel menigmaal dat onze ideeën (alsnog) landen bij het College of één van de andere partijen, want dan werd ons idee toch overgenomen. Bekendst zijn openhouden zwembad de Hoge Bomen, openhouden Leuningjes, noodzaak afwaarderen grond om sociale woningbouw mogelijk te maken, diverse besparingssuggesties, zorgmaatregelen (dagopvang dementerenden in particuliere woningen) en laatstelijk de door ons gewenste vrijstelling toeristenbelasting lokale goede doelen. Er zijn nog veel meer voorbeelden te geven.

 

–         De heersende bestuurscultuur verander je niet heel snel en we kunnen het niet alleen. Na vertrek van burgemeester Van der Tak is de sfeer in en buiten de Raad, zoals te verwachten viel, sterk verbeterd.

Gelukkig zien we ook dat de burgers ons goed weten te vinden in onze Burgerkantoren en daar zijn we trots op.

 

We zijn ook trots op onze in de Westlandse politiek verworven positie: vanuit burgerbelang en onze plicht om het College en ambtenaren te controleren “de luis in de pels”. Dat deden we met verve! Uiteraard zeker niet voor onszelf, maar steeds voor de burgers, verenigingen en bedrijven. We deden dat “zonder aanziens des persoons”. Alleen daarom bewees Westland Verstandig zichzelf: de zeer met zichzelf ingenomen collegepartijen en ook enkele niet-collegepartijen moesten in de gaten gehouden worden. Als macht niet wordt gecontroleerd, ga je dingen doen die je niet wilt vertellen, dingen verbergen en achterhouden. Dat was in 2010, toen we de politieke arena betraden, duidelijk het geval en wordt sedertdien door Westland Verstandig vaak met succes bestreden.

Back To Top