skip to Main Content

Wijze waarop Westland bestuurd wordt

Wijze waarop Westland bestuurd wordt

 

Tijdens de raadsvergadering van 11 oktober jl. heeft de fractie van Westland Verstandig, zoals de burgemeester dat heeft voorgeschreven in het Reglement van Orde, aan de burgemeester doorgegeven dat een mededeling door hem gedaan moest worden. Bijgaand de tekst. De burgemeester heeft echter die mededeling niet gedaan en vandaar dat deze nu op de site geplaatst wordt. Het is natuurlijk jammer dat de coalitie enkel zichzelf zit in te dekken en daarmee dus ook het College. Zowel de presidiumvoorzitter als de vicevoorzitter als de voorzitter van de Commissie Bestuur komen nu allemaal uit de coalitie en de gemaakte afspraken over verdeling tussen coalitie en oppositie worden gewoon niet nagekomen. Het zoveelste bewijs dat het allemaal niet klopt, dat men de achterkamertjes volop wil gebruiken om op die wijze ten opzichte van de Westlandse burgers niet open, transparant en eerlijk te behoeven te zijn. Vriendjespolitiek, het good old boys circuit gaat gewoon door. Westland Verstandig blijft zich uiteraard daartegen verzetten en zal zich kritisch blijven opstellen omdat dit natuurlijk geen goed bestuur van Westland is.

 

Mededeling door de burgemeester als bedoeld in art 15 lid 2 namens fractie Westland Verstandig

Bij agendapunten 7a tot en met 7e wordt in stemming gebracht het voorstel over benoeming voorzitter Presidium en vicevoorzitter, nadat die posities plotsklaps vacant kwamen. De fractie van Westland Verstandig droeg als voorzitter voor, haar fractievoorzitter. Dit is zonder meer mogelijk volgens art 2 lid 1 onder a van het nieuwe reglement (de Raad kiest uit haar midden de voorzitter van het Presidium). Ineens kwam protest en werd de  onduidelijke toelichting op de verordening tot wet verheven en werd belangrijker dan de duidelijke tekst. Dat gebeurde nota bene op initiatief van de door de coalitie gewenste voorzitter Van der Wilk -die steeds op verheven toon wijst op de “statuur” van de Raad- die ook het i.i.g. op dit punt niet kloppende reglement bedacht had. Om de meerderheid geen aanleiding te geven vanavond plotsklaps met een wijziging van het reglement te komen, hebben we maar eieren voor ons geld gekozen. De aanvankelijke voordracht werd gewijzigd. Geubbels voorzitter, Duijsens vicevoorzitter. Westland Verstandig neemt haar verantwoording om uit de huidige bizarre bestuurscultuur te komen en een bestuur waarin openheid, transparantie en eerlijkheid weer de boventoon krijgt en geen bestuur dat doet aan bedriegen en dat ten koste van onze burgers. Ongetwijfeld zal de meerderheid van de Raad vinden dat de coalitie ook deze functies moet gaan bekleden waardoor het effect helaas voorspelbaar wordt. Westland Verstandig constateert dan, dat behalve 1 commissievoorzitter -die algemeen als een “vriend” van de coalitie wordt gezien in ruil voor zo nu en dan een aangenomen “poedelmotie”- alle functies in handen zijn van de coalitiepartijen die hun meerderheid op die wijze geldend maken. Blijkbaar uit angst en zelfoverschatting. Blijkbaar moet ook nu weer kritiek uitgebannen worden en alle vlekken worden weggepoetst. Ook de Commissie bestuursvoorzitterbenoeming gaat –vreest Westland Verstandig- die kant op. Jammer maar helaas en zeker niet verstandig.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top