Vragen aan College inzake aangereden vogels Westlandroute

Vragen aan College inzake aangereden vogels Westlandroute

  • 18 mei 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aangereden vogels Westlandroute

Vraag 517 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen klachten binnen terzake het navolgende. Langs de Westlandroute (voorheen Verlengde Veilingroute) ligt een enorm aantal dode aangereden vogels. Dit waarschijnlijk vanwege het feit dat er een stuk asfalt door hun woongebied gelegd is. Op dit moment zijn meerdere nesten uitgekomen waarvan ook een aantal zwanennesten. Vanochtend is geconstateerd dat er al twee zwanen zijn aangereden, de berm bezaaid ligt met dode dieren en dat is natuurlijk niet in orde. Dierenwelzijn betekent ook, onze fractie wees daar al eerder op, het voorkomen van leed bij in het wild levende dieren. Dierenwelzijn staat bij Westland Verstandig hoog in het vaandel.

 

Doordat we meer aandacht geven aan de ecologische zones binnen Westland brengt dat ook meer in het wild levende dieren met zich mede, hetgeen een aparte aanpak vergt. Andere gemeenten zijn daar al druk mee doende, maar in Westland komt dit niet of nauwelijks van de grond. Verplaatsing van dieren naar bijvoorbeeld de Wollebrand zou een mogelijkheid kunnen zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om op zeer korte termijn, dat wil zeggen vandaag of morgen, in te grijpen en daadwerkelijk maatregelen te nemen zodat verder dierenleed langs de Westlandroute voorkomen wordt?
  • Is het College bereid om nu eindelijk eens te komen met goede instructies, die dan in overleg met de dierenambulance en de politie tot stand komen en ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, zodat in gevallen als deze direct opgetreden kan worden zonder dat daarvoor vragen van een politieke partij nodig zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter