skip to Main Content

Samenvatting verkiezingsprogramma 2018-2022

DICHT BIJ DE BURGER

 1. Wij willen Burgerbelang vóór gemeentebelang

Westland Verstandig komt op voor de burgers, verenigingen en bedrijven door goed naar hen te luisteren en vanuit hun belang politieke besluiten te nemen. We doen dat vanuit onze Burgerkantoren in Westland. We voelen ons echt volksvertegenwoordigers. Ons motto: eerst de burger en dan de gemeente.

 1. Wij willen eerst luisteren, dan beslissen

Westland Verstandig zoekt steeds naar haalbare en betaalbare oplossingen, maar we luisteren eerst en beslissen dan pas. We verzetten ons tegen de huidige Westlandse bestuurscultuur van eerst beslissen en dan pas -voor de bühne- de burgers om hun mening vragen. Bij omvangrijke bouw- en/of ontwikkelingsprojecten moet de gemeente tijdig vooraf in overleg met bewoners en andere belanghebbenden komen tot een “participatiehandvest” en/of bewoners effectrapportage.

 1. Wij willen de bestuurscultuur radicaal wijzigen

Westland Verstandig wil de huidige niet echt transparante en vooral met zichzelf ingenomen bestuurscultuur -samen met andere partijen die dat ook willen- in Westland radicaal wijzigen; bestuurders en ook de meerderheid van de Raad moeten echt weer voor de burgers gaan en het eigen belang en het pluche niet meer koesteren. De gemeente moet weer de betrouwbare partner worden. Ons motto: Westland verdient beter.

 1. Wij willen andere keuzes maken

Westland Verstandig wil andere keuzes maken: minder geld naar -voor de burgers maar ook voor Westland- niet belangrijke zaken (public affairs, bedrijfsvoering, steeds weer nutteloos investeren in Greenport / glastuinbouw, eigen propaganda bestuurders etc.) en meer geld naar wel de burgers rakende zaken (zorg, leefomgeving, groen, veiligheid, infrastructuur, versterking dorpskernen etc.).

 1. Wij willen een leefbaarder Westland

Westland Verstandig wil de komende 4 jaren veel meer investeren in de leefbaarheid van Westland. Ons mooie Westland verdient het om weer de oude glorie te krijgen: dus veel meer groen, meer mooie oevers rond vaarwegen, alle fietspaden moeten goed onderhouden zijn, echt maatregelen nemen voor schoner water en schonere lucht, de slonzige aanblik op vele plekken aanpakken, veel beter beheer openbare ruimten en wegen etc. Veel Westlanders is dat terecht een doorn in het oog. Ons motto: Westland marketing doe je van binnen uit en niet door zinloos miljoenen te stoppen in alleen maar loze kreten over hoe goed en mooi je wel bent.

 1. Wij willen een structureel betere zorg over de hele linie en opkomen voor senioren en allen die hulp nodig hebben

Westland Verstandig is voor een structureel betere zorg voor de grote groep senioren in Westland. Een aantal zaken is natuurlijk wel al goed geregeld. Opvalt is dat dit College, gesteund door coalitiepartijen en eigenlijk de hele Raad -behalve Westland Verstandig- niets meer willen toevoegen aan hetgeen er nu is. Onze moties daarover kregen niet voldoende steun in de Raad. Genoemd kunnen worden de moties over o.m. de bouw van een revalidatie- en verpleegcentrum in Westland, hogere vergoeding en betere ondersteuning mantelzorgers, behoud Pijletuinenhof voor zelfstandig wonen met collectieve zorg, het recht van senioren om in hun eigen kern / in Westland opgevangen te worden als zelfstandig wonen echt niet meer kan, terugkeer nachtapotheek, oplossingen op maat en waardig ouder worden met zo lang als mogelijk behoud eigen regie, beter openbaar vervoer, andere opzet Regiotaxi, meer thuishulp en ook uren voor het maken van een praatje, meer en gemakkelijkere hulp gemeente om eigen woningen geschikt te maken voor langer verblijf en meer financiële steun chronisch zieken, realiseren sociale zorgwoningen en woningen voor mensen met een beperking, betere afspraken met zorginstellingen, alarmmeldingen, realiseren geclusterde- of generatiewoningen, betere opmaat oplossingen voor de overgang van senioren vanuit hun eigen woning naar een (huur)woning. Westland Verstandig wil dit alles en nog veel meer wel realiseren in de komende 4 jaar en de van het Rijk ontvangen gelden voor de zorg ook besteden aan de zorg en NIET zoals de rest van de politiek deed, het overgebleven geld over 2016 -meer dan € 7,5 miljoen- in 2017 over te hevelen naar glastuinbouwreconstructie/-beheer. Westland Verstandig vindt echt dat dit niet had gemogen en zou dit het liefst terugdraaien. Zo zijn we ook voor een all inclusive zorgverzekering voor alle inwoners met daarin een basisverzekering, een ruime aanvullende dekking, een tandartsverzekering en een minimaal verplicht eigen risico en ook een fikse tegemoetkoming voor chronisch zieken. Rotterdam heeft dat al. Andere gemeenten bieden een collectieve verzekering aan, aan mensen met een laag inkomen.

 1. Wij willen burgerinitiatieven ondersteunen

Westland Verstandig wil de burgers, maar ook de verenigingen, zorginstellingen maatschappelijke instellingen, diverse adviesraden, Westlandse belangenorganisaties, kerken, ondernemersverenigingen, MKB, LTO Glaskracht en alle anderen, meer betrekken bij het bestuur. Enkel dan kan in de politiek geluisterd worden naar de geluiden uit de samenleving. Burgerinitiatieven zijn ideaal voor draagvlak en nieuwe democratie; uiteindelijk levert dat altijd winst op. Westland Verstandig wil in de gemeentebegroting 1% reserveren voor burgerinitiatieven.

 1. Wij willen meer sociale huur- en koopwoningen voor onze burgers

Westland Verstandig is voor een rigoureuze aanpak van het tekort aan goedkope sociale huur- en koopwoningen in Westland. De politiek praat een hoop, maar lost het probleem niet op. De corporaties zijn te veel “projectontwikkelaar” geworden en bij hen zijn de financiën te veel overheersend geworden. Het tegendeel: de wachtlijsten worden steeds langer en in onze Burgerkantoren komen daarover tientallen klachten binnen. Westland Verstandig diende meerdere moties in, maar die kregen veelal te weinig steun. De oplossing is: snel bijbouwen nieuwe goedkope sociale huurwoningen met een huur tussen € 500,– en € 600,– per maand  voor starters, maar eigenlijk voor jong en oud die daarvoor in aanmerking komen. De gemeente moet de ruim voorhanden bouwgrond goedkoper maken en rekening houdend met een huurtoeslag is een huur van € 600,– ook voor de lagere inkomens op te brengen. De woningcorporaties of de gemeente zelf moeten dat realiseren. Maandelijks zouden 30 of 40 van dit soort huizen moeten worden opgeleverd. Wellicht in 2018 meer, vanwege de achterstanden. Niet te veel tegelijkertijd omdat dan onze Westlandse burgers verdrongen worden door mensen van buiten Westland. Sociaal bouwen moet natuurlijk alleen gebeuren voor onze eigen burgers. Daarnaast moet de doorstroming vanuit bestaande goedkopere huurwoningen aantrekkelijker gemaakt worden door een financiële bijdrage. Westland Verstandig meent dat voor statushouders en tijdelijke arbeidsmigranten, zolang er woningnood bij onze Westlandse burgers is, andere tijdelijke voorzieningen getroffen moeten worden. Voor statushouders tijdelijke goede woningen realiseren, zoals in Midden-Delfland en veel andere gemeenten. Waarom dat nog niet in Westland is gebeurd, is onverklaarbaar en ook onacceptabel. Voor tijdelijke arbeidsmigranten dient in het glastuinbouwgebied zelf een oplossing voor het huisvestingsprobleem gevonden te worden. Ook dat probleem is ten onrechte niet opgelost. Voor urgentiegevallen bij onze burgers dient de gemeente een aantal woningen aan te houden, die direct beschikbaar zijn.

 1. Wij willen geen strandhuizen

Westland Verstandig is tegen de bouw van strandhuizen op het Westlandse strand. Dus geen 10, geen 54 en geen 100. Het strand en duinengebied moeten openblijven. Ook de strandopgangen dienen niet ingericht te worden op autoverkeer en van de kust moet afgebleven worden.

 1. Wij willen nu echt levendige en bruisende 11 dorpskernen

Westland Verstandig wil concrete stappen zetten om al onze dorpskernen levendig en bruisend te krijgen, zodat het in alle kernen fijn wonen is. Terecht tikte de Rekenkamer het College en de Raad op de vingers dat van alle beloften weinig terecht gekomen is. Nodig is daarvoor dat de gemeente ervoor zorgt -al of niet samen met derden- dat in alle kernen een zeker voorzieningenniveau is. Per kern zal dat op maat moeten worden opgepakt in de komende 4 jaren. Iedere kern heeft ook andere omstandigheden. Zo moeten in Kwintsheul pijlsnel huizen gebouwd worden en moeten wachtlijsten bij De Lessenaar weggewerkt worden, de Andreashofschool loopt terug in leerlingen en Quintus ziet het aantal jeugdleden teruglopen, loopt in Maasdijk  het verenigingsleven terug en de harmonie verdween al en moeten elders in Westland –bijv. Poeldijk- weer voorzieningen uitgebreid worden in verband met te grote aanwas. Westland Verstandig is -omdat er veel moet gebeuren in de komende periode- voor de verdeling van de kernen onder de wethouders, zodat iedere kern haar vaste wethouder heeft die als aanspreekpunt kan fungeren.

 1. Wij willen toiletten in openbare ruimte voor mannen en vrouwen.
 2. Wij willen concrete groenplannen in Westland

Groene kernen, groene gebieden, spelen in de wijken (trapveldjes, beweegtuin naast Fitpark in de Heenweg, vergroenen schoolpleinen), buurtinitiatieven vragen en faciliteren.

 1. Wij willen dierenwelzijn op de politieke agenda

Westland Verstandig wenst voor het welzijn van onze dieren in Westland concrete voorzieningen van opvang en begeleiding te krijgen. Ook dierenwelzijn apart opnemen in de portefeuille van een wethouder. Tot nog toe was het te veel versnipperd in de diverse portefeuilles. Daardoor kwam er niets terecht.

 1. Wij willen een goede, boven de partijen staande nieuwe burgemeester

Westland Verstandig zal na de verkiezingen inzetten op de komst van een nieuwe burgemeester, waar de politieke kleur geen invloed mag hebben of het zijn van man of vrouw, maar wel: een eerlijke en betrouwbare burgervader, die niet uit is op eigen prestige, boven de partijen staat, alle burgers gelijk behandelt en beloftes nakomt.

 1. Westland Verstandig wil onze verenigingen meer steun geven

Bloeiende verenigingen willen we graag. Zeker voor de dorpskernen zijn de verenigingen van groot belang. Die steun kan bestaan uit het beter faciliteren (o.m. accommodaties), eventueel financieel (buiten de 25%-regeling, die Westland Verstandig wil uitbreiden tot alle verenigingen in Westland en de regeling bijdrage energiebesparende maatregelen), maar ook -als de verenigingen dat willen- door verdere samenwerkingen te bekijken tussen diverse verenigingen. Onze sportparken verder voltooien en bekijken waar het aan ontbreekt en daar een plan voor maken zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

 1. Wij willen een economisch sterk Westland

Het gaat dan vooral om behoud en een zo sterk mogelijke tuinbouw, recreatie, horeca, detailhandel en bedrijven al of niet in verband staand met de glastuinbouw. Op het gebied van glastuinbouw zal Westland zich moeten aanpassen aan de sterk veranderende wereld om ons heen. Dit betekent, niet meer glas maar beter glas, niet heel Westland meer als duurzaam glas bestemmen, maar dat alleen maar te doen met bepaalde daartoe geschikte en aan te wijzen delen. De Structuurvisie Westland zal op dat punt moeten worden bijgesteld. Van de 5.000 ha glastuinbouw wordt 1.350 ha op een moderne manier gebruikt en 1.050 ha bestaat uit verouderd glas. Op 2.600 ha Westlandse glastuinbouwgrond staat geen kas. Hier moeten we wat mee. Doorgaan met de illusie dat alles met grote financiële bijdragen vanuit de gemeente volgebouwd gaat worden, is niet de goede weg. De nagenoeg stilstand van de reconstructies in de gebieden Boomawatering en Poelzone tonen dit aan. Ondanks dat het in de tuinbouw weer goed gaat, dreigen de vele geïnvesteerde euro’s van de gemeente niet tot zijn recht te komen. Wil Westland op termijn overleven, dan zal ingezet moeten worden op een kleiner maar qua kwaliteit veel beter glastuinbouwgebruik, zullen keuzes gemaakt moeten worden over welke tuinbouwbedrijven bij voorkeur in Westland moeten blijven en welke nodig zijn en zullen de plannen bijgesteld moeten worden. Voorts alleen dáár schaalvergroten en reconstrueren waar dat ook serieus door alle betrokkenen snel gewild wordt. Alleen dan kan Westland met haar tuinbouw overleven. Deze visie geeft ook mogelijkheden en ruimte om Westland te vergroenen, de leefomgeving ingrijpend te verbeteren en anders aan te kijken tegen de steeds maar doorgaande vraag naar woningbouw- en bedrijfsgronden.

 1. Wij willen geen financiële last op de schouders van de generatie na ons

Westland Verstandig wil de gemeenteschuld niet hoger laten oplopen. In de brief van december 2017 waarschuwt de Provincie Westland nog eens terecht naar aanleiding van de begroting 2018-2021 tegen de hoge schuld en doorschuiven naar de toekomst van de onzekere lasten. Dit betekent dat andere keuzes gemaakt moeten worden waar gelden aan uitgegeven moeten worden. Westland Verstandig heeft daarover duidelijke ideeën. In de afgelopen perioden hadden we van doen met uitgaven die absoluut geen of zeer weinig nut hadden. Noem Westland marketing, noem te hoge bedrijfsvoeringskosten, noem het onnodig inhuren van dure externe krachten, noem alle uitgaven waar de burgers niets aan hadden. Gelukkig gaat het economisch in de wereld, en dus ook Nederland en Westland weer beter. Westland kan dus weer bouwgronden verkopen, maar gevreesd moet worden dat die verkoop ook weer hoge lasten met zich meebrengen door investeringen in grondaankopen (vaak is de gemeente nog niet eigenaar van alle percelen in een bouwgebied) en investeringen in de infrastructuur. Hier dient de vinger aan de pols gehouden te worden. Dat gebeurt door het huidige College niet of te weinig. Sturing ontbreekt. Men doet maar wat! Dat wil Westland Verstandig in ieder geval aanpakken.

 1. Wij willen de totale woonlasten voor burgers en bedrijven ook echt verlagen

Westland Verstandig wil de totale woonlasten in Westland -die vergeleken met andere gemeenten vrij hoog zijn- verlagen.

 1. Wij willen kunst en cultuur weer de plek geven die ze verdienen Westland Verstandig wil kunst en cultuur in Westland weer in alle opzichten meer ruimte geven en dan wel verdelen onder alle Westlandse dorpskernen. Eventueel het Historisch Museum uitbreiden met een Westlands Kunstmuseum. Zoals gepland en mits financieel haalbaar een nieuwe Naald met meer faciliteiten voor onze jongeren.
 2. Wij willen meer doen voor jongeren

Westland Verstandig wil de komende raadsperiode meer inzetten op de concrete zaken die jongeren in Westland willen. Het is belangrijk dat we hen ook een aantrekkelijk Westland kunnen geven. Meer evenementen, een vast evenemententerrein in Westland, bioscoop met een ruim filmaanbod, de Westlandse feestweken meer op onze eigen jongeren afstemmen, meer feesten voor jongeren onder 16 jaar, mogelijkheden van hoger beroeps-/ universitair onderwijs in Westland, meer goedkope huisvesting. Westland Verstandig wil samen met onze jongeren bekijken wat nodig is om Westland voor hen aantrekkelijk te maken.

 1. Wij willen meer doen voor 30-plussers in onze gemeente

Westland Verstandig wil ook meer inzetten op de belangen van 30+. Dit is een belangrijke groep in Westland. Zij hebben baat bij goede voorzieningen, schone en fraaie leefomgeving, goede werkgelegenheid, goede kinderopvang, goede brede scholen, goede uitgaansmogelijkheden, goede vrijetijdsbestedingsmogelijkheden. Dit hoort allemaal bij een leefbaarder Westland.

 1. Wij willen over de leefomgeving beïnvloedende zaken een referendum, ook op dorpskernniveau

Westland Verstandig is (nog steeds) voorstander van een lokaal referendum ook op dorpskernniveau. Bij belangrijke, de leefomgeving beïnvloedende zaken, vinden wij dat een goede wijze van burgerparticipatie. Op landelijk niveau door de aard van de onderwerpen wellicht soms minder geschikt, maar dat geldt niet voor deze vorm van inspraak op gemeente-/dorpskernniveau.

 1. Wij willen opheffing Metropool regio Rotterdam Den Haag

Deze levert de regio en Westland te weinig op en ook de vooruitzichten zijn niet goed. Voorts hebben de Westlandse burgers en Raad bijna geen enkele inbreng.

 1. Wij willen verduurzamen door concrete financiële prikkels richting burgers en bedrijven.

Wij denken aan zonnepanelen of warmtepompen die voorgefinancierd worden door Westland Infra en die terugbetaald worden uit de behaalde voordelen. Westland Verstandig vindt het belangrijk dat vooral al onze burgers gaan profiteren van de verdere verduurzaming van Westland en heeft daarvoor een aantal concrete ideeën. We noemen enkele maatregelen die leiden tot een win-win situatie. De mogelijkheid moet komen voor al onze burgers -zowel bij een woning in eigendom als bij huur- om de kosten van zonnepanelen of van een warmtepomp te lenen tegen een zeer geringe rentevergoeding of te huren. Uit een deel van de winst op het elektriciteits- of gasverbruik wordt dan de lening afgelost of de huur betaald. Voor de burgers dus een financieel voordeel naast het feit dat het goed voor het milieu is. De gemeente dient hier de regie te nemen samen met Westland Infra, waar Westland grootaandeelhouder van is. Vele gemeenten doen dit al! Ook zgn. duurzaamheidsleningen voor energiebesparende maatregelen in en aan woningen via het Rijk en gemeente op gunstige voorwaarden zouden snel ingevoerd moeten worden. Energiezuiniger, comfortabeler en bijdrage aan beter milieu! Daarnaast dient gemeente samen met de corporaties en Westland Infra per dorpskern een aardwarmtenet aan te leggen en massaal in zonnecollectoren te investeren op percelen grond, daken bedrijven en op kassen.

 1. Wij willen verbetering van openbaar vervoer in Westland inclusief Regiotaxi.

Beter en meer vervoer op maat. Het beter afstemmen van het openbaar vervoer, de plek van de bushaltes, ontwikkelen vervoerssystemen tussen en naar de kernen.

 1. Wij willen de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aangenaam houden, dus ook graffitivrij

Efficiënte maatregelen nemen tegen algemeen beluisterde ergernissen van onze burgers: hondenpoep in de openbare ruimte en honden uitlaten op plaatsen waar dit niet mag of kan. Wel meer uitlaatplaatsen voor honden. Een kindvriendelijke buitenruimte met ruimte voor buitenspelen en kinderen betrekken bij buitenspelen en stimuleren van activiteiten om kinderen naar buiten te halen. Ook ergernis en overlast van hangmensen op plekken waar dat overlast geeft, moet beter voorkomen en opgelost worden. Voorkomen dat overlastproblemen zich enkel verplaatsen binnen Westland  en niet echt opgelost worden.

 1. Wij willen verbetering fietspaden langs de Westlandse wegen.

Deze zijn vaak slecht onderhouden en onveilig. Hier moet wat aan gebeuren!

 1. Wij willen veel minder kapitaalsvernietiging door slopen van nog waardevolle gebouwen of gebouwen die zeker nog een tweede leven kunnen hebben, karakteristiek zijn of als herkenningspunt ervaren worden in de betreffende dorpskern.
 2. Wij willen zorgen dat de winkels in Westland goed kunnen renderen en niet bedreigd worden door de komst van grote winkels op bepaalde plaatsen in Westland, waardoor het gevaar bestaat van verdere afsterving.
 3. Wij willen de gehele dijkinfrastructuur van Westland als cultureel erfgoed aanwijzen.

Het betreft 800 jaar oude dijken die karakteristiek zijn voor Westland.

 1. Wij willen gratis wifi op een aantal hotspots in Westland

Gratis wifi sluit aan bij de ambities van Westland om innovatief te zijn en toegankelijk te zijn voor grote internationale bedrijven, studenten etc.

 1. Wij willen geen salarissen boven de Balkenendenorm bij de gemeente

Ook de externen niet en ook de deelnemingen, dus ook HVC en Westland Infra niet.

 1. Wij willen handhaving van onze monumenten en bijvoorbeeld geen sloop van een kwart van de watertoren in Naaldwijk

Niet goed voor het monument, niet goed voor de omgeving. Gezocht moet worden naar een andere invulling van een dergelijk monument.

Wij willen niet alleen met woorden, maar ook in daden onze monumenten beschermen. Van de Sonnehoeck tot de druivenmuren en waar ons dijkenstelsel tot voor sommige dorpskernen karakteristieke gebouwen.

 1. Wij willen behoud van de historische monumenten en het eigen karakter van landschap en de dorpskernen

Meer aandacht voor de ruimtelijke inpassing van deze monumenten. Dus voor behoud van het schaarse cultureel erfgoed dat er nog is. Een plan moet niet alleen beoordeeld worden op financiële haalbaarheid, maar ook op het cultuurhistorisch belang en de waarde daarvan. Nieuwbouw, van welke aard ook, goed inpassen in het landschap en streven naar behoud van cultuurhistorische elementen zoals het patroon van sloten, dijken, dijkdoorbraken en hoogteverschillen. Historisch erfgoed met creativiteit en met de daarvoor benodigde financiële middelen bewaren voor de toekomst. Het Genootschap Oud-Westland in voorkomende gevallen betrekken.

 1. Wij willen de sociale cohesie in de wijk en kern behouden en zo nodig verbeteren

Met name in de kleine kernen staat die onder druk. Hier moet de gemeente een actieve rol nemen en niet alles aan de corporaties overlaten.

 1. Wij willen vrachtwagenparkeervoorzieningen in Westland, met basisvoorzieningen.
 2. Wij willen rondom doorgaande vaarwegen en fietspaden voldoende toiletten en picknicktafels

In nieuwe bouwplannen dat meenemen in de voorzieningen.

 1. Wij willen een zoveel als mogelijk gelijke verdeling van Westlandse evenementen over de kernen.
 2. Wij willen voldoende woningen in de dorpskernen

Kinderen en hun ouders moeten dicht bij elkaar in de buurt kunnen wonen en kunnen helpen met eventuele verzorging.

 1. Wij willen na de verkiezingen een besluit nemen tot terugkeer Gravin Machteldbeeld op het Marktplein in ’s-Gravenzande.
 2. Wij willen een gratis adviesmogelijkheid over energiebesparing voor buitensport-/cultuurverenigingen om zo te komen tot een verdere verduurzaming in Westland.
 3. Wij willen een vast evenemententerrein in Westland voor grotere evenementen voor onze jongeren.
Back To Top