skip to Main Content

Verkiezingsprogramma 2022-2026 met samenvatting

Verkiezingsprogramma 2022-2026 10-1-22

Boekje met samenvatting, Wie is wie en plannen voor de 11 dorpen 10-1-22

Boekje Waarom uw stem op Westland Verstandig. Onze principes en waar we voor staan 10-1-22

Folder Even voorstellen WV
Inlegvel Folder even voorstellen WV

Samenvatting verkiezingsprogramma 2022-2026
DE KANTELING van Westland Verstandig

 

 1. Voor alles en heel concreet:
 • Wij willen per direct overschakelen op nascheiding bij de afvalinzameling en een einde maken aan de chaos, verslonzing, ongemakken en onveiligheid van de huidige inzameling.
 • Wij willen terug naar huishoudhulp met concrete uren. Dus niet langer bedisseling van inwoners met zorgbehoefte doordat de gemeente uitmaakt of een huis schoon is, maar de regie weer bij onze inwoners komt te liggen. Dus afschaffing van het resultaatgericht indiceren!
 • Wij willen veel beter groenonderhoud in alle dorpen, dat wil zeggen in de winter geen kaalslag meer en in de lente, zomer en herfst gedegen onderhoud, waardoor Westland er weer fris uitziet.
 • Wij willen concrete aanpak -met snelle uitvoering- van de Westlandse problemen zoals: meer starterswoningen en meer seniorenwoningen met zorg, flexwoningen op nieuwbouwlocaties van de Westlandse Zoom, woonruimte voor arbeidsmigranten, maar ook voor starters, spoedzoekers en statushouders, op ABC / Horti Campus en arbeidsmigranten bij de bedrijven, betere wegeninfrastructuur en wegencirculatie in en rond onze 11 dorpen, meer parkeerruimte, meer groen; Direct aanpakken met concrete uitvoerbare plannen!
 • Wij willen een gemeentelijke ombudsman/-vrouw, een referendum ook op dorps- en buurtniveau voor belangrijke wijzigingen in de leefomgeving.
 • Wij willen samen met andere partijen zoeken naar snelle oplossingen van de Westlandse problemen.
 1. Wij willen Burgerbelang vóór gemeentebelang
  Westland Verstandig komt op voor de inwoners, verenigingen en bedrijven door goed naar hen te luisteren en vanuit hun belang politieke besluiten te nemen. We doen dat vanuit onze Burgerkantoren in Westland. We voelen ons echt volksvertegenwoordigers. Ons motto: eerst de inwoner en dan de gemeente.
 1. Wij willen eerst luisteren, dan beslissen
  Westland Verstandig zoekt steeds naar haalbare en betaalbare oplossingen, maar we luisteren eerst en beslissen dan pas. We verzetten ons tegen de huidige Westlandse bestuurscultuur van eerst beslissen en dan pas -voor de bühne- de inwoners om hun mening vragen. Bij omvangrijke bouw- en/of ontwikkelingsprojecten moet de gemeente tijdig vooraf in overleg met bewoners en andere belanghebbenden komen tot een “participatiehandvest” en/of bewoners effectrapportage. Echte burgerparticipatie! Veel meer gebruik maken van de expertise van onze inwoners. Dat voorkomt jarenlange procedures en vertraging!
 1. Wij willen de bestuurscultuur radicaal wijzigen
  Westland Verstandig wil de huidige niet echt transparante, achterdochtige en vooral met zichzelf ingenomen bestuurscultuur -samen met andere partijen die dat ook willen- in Westland radicaal wijzigen; Bestuurders en ook de Raad moeten echt weer voor de inwoners gaan en het eigen belang en het pluche niet meer koesteren. De gemeente moet weer de betrouwbare partner worden. Ons motto is: Westland verdient beter. Meer resultaat en minder politiek!
 1. Wij willen een andere en nieuwe wijze van organiseren van ons Bestuur en niet-partijgebonden wethouders die kordaat, snel en effectief concrete opdrachten opvoeren. De Raad formuleert die opdrachten. Een snelle en actieve gemeente!
 1. Wij willen andere keuzes maken
  Westland Verstandig wil andere keuzes maken: minder geld naar -voor de inwoners maar ook voor Westland- niet belangrijke zaken (public affairs, bedrijfsvoering, steeds weer nutteloos gebleken investeren in Greenport / glastuinbouw, eigen propaganda bestuurders etc.) en meer geld naar wel de inwoners rakende zaken (zorg, leefomgeving, groen, veiligheid, infrastructuur, versterking dorpen etc.).
 1. Wij willen een leefbaarder Westland
  Westland Verstandig wil de komende 4 jaren veel meer investeren in de leefbaarheid van Westland. Ons Westland verdient het om weer de oude glorie te krijgen: dus veel meer groen, meer mooie oevers rond vaarwegen, fietspaden goed onderhouden, echt maatregelen nemen voor schoner water en schonere lucht, fijnstof bestrijden, de slonzige aanblik op vele plekken aanpakken, veel beter beheer openbare ruimten en wegen etc. Veel Westlanders is dat terecht een doorn in het oog. Ons motto: Echte Westland marketing doe je van binnen uit en niet door zinloos miljoenen te stoppen in alleen maar loze kreten over hoe goed en mooi je wel bent.
 1. Wij willen een structureel betere zorg over de hele linie en opkomen voor senioren en allen die hulp nodig hebben: Geen Westlandse senior meer gedwongen het Westland uit!
  Westland Verstandig is voor een structureel betere zorg voor de grote groep senioren in Westland. Een aantal zaken is natuurlijk wel al goed geregeld. Opvalt is dat dit College, gesteund door coalitiepartijen en eigenlijk de hele Raad -behalve Westland Verstandig- niets meer willen toevoegen aan hetgeen er nu is. Onze moties daarover kregen niet voldoende steun in de Raad. Genoemd kunnen worden de moties over o.m. het direct realiseren van 150 extra bedden in de revalidatie- en verpleegcentra in Westland, hogere vergoeding en betere ondersteuning mantelzorgers naast de € 100,–, het recht van senioren om in hun eigen dorp / in Westland opgevangen te worden als zelfstandig wonen echt niet meer kan, terugkeer volwaardige nachtapotheek, oplossingen op maat en waardig ouder worden met zo lang als mogelijk behoud eigen regie en bovenal behoud kwaliteit van leven, beter openbaar vervoer, meer huishoudhulp en ook extra uren geven voor het maken van een praatje, meer en gemakkelijkere hulp door de gemeente om eigen woningen geschikt te maken voor langer verblijf en meer financiële steun chronisch zieken, realiseren sociale zorgwoningen en beschermd wonen voor mensen met een beperking, betere afspraken met zorginstellingen, alarmmeldingen, realiseren geclusterde- of generatiewoningen, betere op maat oplossingen voor de overgang van senioren vanuit hun eigen woning naar een andere (huur)woning. Het uurloon mantelzorgers handhaven op € 20,– per uur en niet verlagen.
  Westland Verstandig wil dit alles en nog veel meer wel realiseren in de komende 4 jaar en de van het Rijk ontvangen gelden voor Wmo-zorg door de gemeente besteden aan Wmo-zorg en die gelden niet wegsluizen naar andere bestemmingen. Zo zijn we ook voor een all inclusive zorgverzekering voor alle inwoners met daarin een basisverzekering, een ruime aanvullende dekking, een tandartsverzekering en een minimaal verplicht eigen risico en ook een tegemoetkoming voor chronisch zieken. Rotterdam heeft dat al. Andere gemeenten bieden ook een collectieve verzekering aan, aan mensen met een laag inkomen.
  Ook staat Westland Verstandig voor de afhandeling van Wmo-meldingen en
  -aanvragen binnen 7 werkdagen na melding en QuickScan en duidelijkheid in de behandeltijd.
 1. Wij willen burgerinitiatieven ondersteunen
  Westland Verstandig wil de inwoners, maar ook de verenigingen, zorginstellingen maatschappelijke instellingen, diverse adviesraden, Westlandse belangenorganisaties, scholen, kerken, ondernemersverenigingen, MKB en anderen, meer betrekken bij het Bestuur. Enkel dan kan in de politiek geluisterd worden naar de geluiden uit de samenleving. Burgerinitiatieven zijn ideaal voor draagvlak. Uiteindelijk levert dat altijd winst op. Westland Verstandig wil in de gemeentebegroting geld reserveren voor burgerinitiatieven.
 1. Wij willen meer sociale huur- en koopwoningen voor onze inwoners
  Westland Verstandig is voor een rigoureuze aanpak van het tekort aan goedkope sociale huur- en koopwoningen in Westland. De politiek praat een hoop, maar lost het probleem niet op. De corporaties zijn te veel “projectontwikkelaar” geworden en bij hen zijn de financiën te overheersend geworden. De wachtlijsten zijn te lang en in onze Burgerkantoren komen daarover tientallen klachten binnen. Westland Verstandig diende meerdere moties in, maar die kregen veelal te weinig steun. De oplossing is: snel bijbouwen nieuwe goedkope sociale huurwoningen met een huur tussen € 500,– en € 600,– per maand  voor starters of een koopbedrag van rond de € 200.000,– voor jong en oud die daarvoor in aanmerking komen. De gemeente moet de ruim voorhanden bouwgrond goedkoper maken en rekening houdend met een huurtoeslag is een huur van € 600,– ook voor de lagere inkomens op te brengen. De woningcorporaties of de gemeente zelf moeten dat realiseren. Maandelijks zouden 30 of 40 van dit soort huizen moeten kunnen worden opgeleverd. Niet te veel tegelijkertijd omdat dan onze Westlandse inwoners verdrongen worden door mensen van buiten Westland. Sociaal bouwen moet gebeuren voor onze eigen inwoners. Daarnaast moet de doorstroming vanuit bestaande goedkopere huurwoningen aantrekkelijker gemaakt worden door een financiële prikkel. Westland Verstandig meent dat voor statushouders en tijdelijke arbeidsmigranten, zolang er woningnood bij onze Westlandse inwoners is, andere tijdelijke voorzieningen getroffen moeten worden. Voor statushouders tijdelijke goede woningen realiseren, zoals in Midden-Delfland en veel andere gemeenten. Waarom dat nog niet in Westland is gebeurd, is onverklaarbaar en ook onacceptabel. Voor tijdelijke arbeidsmigranten dient in het glastuinbouwgebied en op het ABC-terrein Poeldijk en Horti Campus Naaldwijk zelf een oplossing voor het huisvestingsprobleem gevonden te worden. Ook dat probleem is ten onrechte niet echt opgelost.
  Bouwen van voldoende woningen. Betaalbare woningen is één van onze grootste zorgen. Tekort moet worden ingehaald. Alleen roepen dat er meer gebouwd gaat worden is niet genoeg. Geen struisvogelpolitiek dus. Tijd voor actie dus.
  Het is tijd voor sociale koopwoningen voor starters. Westlandse jongeren die op zoek zijn naar een eerste huis in hun Westland vissen heel vaak achter het net. Voor een sociale huurwoning verdienen ze veel te veel en voor (heel) veel koopwoningen –zowel nieuwbouw als bestaand- te weinig. Starters in Westland zijn dus vooral aangewezen op woningen in de sociale koopsector. Jammer genoeg worden in de nieuwbouwplannen in Westland maar heel weinig sociale koopwoningen gebouwd. Meer sociale huurwoningen lossen de problemen van de Westlandse starters niet op. Zij komen voor die woningen tenslotte niet in aanmerking.
  Voor urgentiegevallen bij onze inwoners dient de gemeente een aantal woningen aan te houden, die direct beschikbaar zijn.
 1. Wij willen geen bebouwing aan de kust: Rust aan de kust!
  Westland Verstandig is tegen bebouwing op het Westlandse strand en de Westlandse duinen. Het strand en duinengebied moeten openblijven. Ook de strandopgangen dienen niet ingericht te worden op autoverkeer en van de kust en duinen moet afgebleven worden.
 1. Wij willen nu echt levendige en bruisende 11 dorpen
  Westland Verstandig wil concrete stappen zetten om al onze dorpen levendig en bruisend te krijgen, zodat het in alle dorpen fijn wonen is. Nodig is dat de gemeente ervoor zorgt -al of niet samen met derden- dat in alle dorpen een zeker voorzieningenniveau is. Per dorp zal dat op maat moeten worden opgepakt in de komende 4 jaren. Ieder dorp heeft ook andere omstandigheden. Zo moeten in Kwintsheul pijlsnel huizen gebouwd worden en moeten wachtlijsten bij De Lessenaar weggewerkt worden, de Andreashofschool loopt terug in leerlingen en Quintus ziet het aantal jeugdleden teruglopen, loopt in Maasdijk het verenigingsleven terug en de Harmonie verdween al en moeten elders in Westland –bijv. Poeldijk- weer voorzieningen (o.m. sport) uitgebreid worden in verband met te grote aanwas. Ook in Honselersdijk moeten nieuwe woningen snel gerealiseerd worden. Westland Verstandig is -omdat er veel moet gebeuren in de komende periode- voor de verdeling van de dorpen onder de wethouders, zodat iedere dorp haar vaste wethouder heeft die als aanspreekpunt kan fungeren. Daarbovenop 2 ambtenaren per dorp die het aanspreekpunt zijn en problemen ook snel en goed kunnen oplossen. Daarnaast willen we een gemeentelijke ombudsman/-vrouw.
 1. Wij willen meer toiletten in openbare ruimten
  Belangrijk voor jong en oud en inwoners die plotsklaps en snel een toilet in de buurt nodig hebben en zonder die zekerheid niet naar de dorpen kunnen.
 1. Wij willen concrete groenplannen in Westland
  Groene dorpen, groene gebieden, spelen in de wijken (trapveldjes, beweegtuinen en Fitpark in de Heenweg, verder vergroenen schoolpleinen), om buurtinitiatieven vragen en die goed faciliteren.
 1. Wij willen dierenwelzijn op de politieke agenda
  Westland Verstandig wenst voor het welzijn van onze dieren zowel in het wild als andere dieren in Westland concrete voorzieningen van opvang en begeleiding te krijgen. Ook dierenwelzijn apart opnemen in de portefeuille van een wethouder. Tot nog toe is het welzijn van dieren te veel versnipperd in de diverse portefeuilles. Daardoor komt er niets van terecht.
 1. Westland Verstandig wil onze verenigingen meer steun geven
  Bloeiende verenigingen willen we graag. Zeker voor de dorpen zijn de verenigingen van groot belang en het cement van de dorpsgemeenschap. Die steun kan bestaan uit het beter faciliteren (o.m. accommodaties), eventueel financieel (buiten de 25%-regeling, die Westland Verstandig wil uitbreiden tot alle verenigingen in Westland en de regeling bijdrage energiebesparende maatregelen), maar ook -als de verenigingen dat willen- door verdere samenwerkingen te bekijken tussen diverse verenigingen. Onze sportparken verder voltooien en bekijken waar het aan ontbreekt en daar een concreet, snel uitvoerbaar plan voor maken zodat iedereen weet waar hij aan toe is.
  Alle verenigingen moeten gecompenseerd worden voor eventueel aan de gemeente te betalen OZB.
 1. Wij willen een economisch sterk Westland
  Het gaat dan vooral om behoud en een zo sterk mogelijke tuinbouw, recreatie, horeca, detailhandel en bedrijven al of niet in verband staand met de glastuinbouw. Op het gebied van glastuinbouw zal Westland zich moeten aanpassen aan de sterk veranderende wereld om ons heen. Dit betekent, niet meer glas maar beter glas en niet heel Westland meer als duurzaam glas bestemmen, maar dat alleen maar te doen met bepaalde daartoe geschikte en aan te wijzen delen. De Structuurvisie Westland zal op dat punt moeten worden bijgesteld. Van de 5.000 ha glastuinbouw wordt 1.350 ha op een moderne manier gebruikt en 1.050 ha bestaat uit verouderd glas. Op 2.600 ha Westlandse glastuinbouwgrond staat dus geen kas. Hier moeten we wat mee. Doorgaan met de illusie dat alles met grote financiële bijdragen vanuit de gemeente volgebouwd gaat worden, is niet de goede weg. Wil Westland op termijn overleven, dan zal ingezet moeten worden op een kleiner maar qua kwaliteit veel beter glastuinbouwgebruik, zullen keuzes gemaakt moeten worden over welke tuinbouwbedrijven bij voorkeur in Westland moeten blijven en welke nodig zijn en zullen de plannen bijgesteld moeten worden. Overigens zal “de markt” dit vooral zelf bepalen en is de rol van de gemeente beperkt! De gemeente moet zich dat realiseren! Voorts alleen dáár schaalvergroten en reconstrueren waar dat ook serieus door alle betrokkenen snel gewild wordt. Deze benadering geeft ook mogelijkheden en ruimte om Westland te vergroenen, de leefomgeving ingrijpend te verbeteren en anders aan te kijken tegen de steeds maar doorgaande vraag naar woningbouw- en bedrijfsgronden.
 1. Wij willen geen financiële last op de schouders van de generatie na ons
  Westland Verstandig wil de gemeenteschuld niet hoger laten oplopen. De Provincie waarschuwt Westland terecht voor de hoge schuld en doorschuiven naar de toekomst van de onzekere lasten. Dit betekent dat andere keuzes gemaakt moeten worden waar gelden aan uitgegeven moeten worden. Westland Verstandig heeft daarover duidelijke ideeën. In de afgelopen perioden hadden we van doen met uitgaven die absoluut geen of zeer weinig nut hadden. Dus die euro’s zijn verloren! Noem te hoge bedrijfsvoeringskosten, noem het onnodig inhuren van dure externe krachten en noem alle uitgaven waar de inwoners niets aan hadden uit allerlei fondsen. Westland kan dus weer bouwgronden verkopen, maar gevreesd moet worden dat die verkoop ook weer hoge lasten met zich meebrengen door investeringen in grondaankopen (vaak is de gemeente nog niet eigenaar van alle percelen in een bouwgebied) en investeringen in de infrastructuur. Hier dient de vinger aan de pols gehouden te worden. Dat gebeurt door het huidige College niet of te weinig. Sturing ontbreekt. Men doet maar wat! Dat wil Westland Verstandig in ieder geval anders aanpakken.
 1. Wij willen de totale (woon)lasten voor inwoners en bedrijven verlagen
  Westland Verstandig wil de totale woonlasten in Westland -die vergeleken met andere grotere gemeenten vrij hoog zijn- verlagen.
 1. Wij willen concrete acties die gemeentelijke lasten voor inwoners omlaag brengen
  De Westlandse grafrechten stegen in 2021 met ruim 35% en daarmee staat Westland nr. 1 in Nederland voor wat betreft het stijgingspercentage. De Westlandse afvalstoffenheffing steeg in 2021 fors (tussen 14 en 22%) voor ieder huishouden en ook dat is meer dan elders. Beide verhogingen werden veroorzaakt doordat het College de kosten onnodig te hoog liet stijgen. De oplossing is er! Voor begraven het beheer weer naar de gemeente zelf en een deel van de kosten ten laste brengen van de gemeente zelf en dus niet meer in de tarieven opnemen. Voor afval betere contracten met Renewi en HVC afsluiten. Papier weer verzamelen met vrijwilligers en minder bakken en zakken en overgaan op nascheiding. Niet alleen goedkoper, maar gemakkelijker uit te voeren door onze inwoners.
 1. Wij willen kunst en cultuur weer de plek geven die ze verdienen Westland
  Westland Verstandig wil kunst en cultuur in Westland in alle opzichten meer ruimte geven en dan wel verdelen onder alle Westlandse dorpen. Eventueel het Historisch Museum uitbreiden met een Westlands Kunstmuseum. Zoals gepland en mits financieel haalbaar een nieuwe Naald met veel meer faciliteiten voor onze jongeren. Wij willen ook dat de gemeente jaarlijks 1 of meer kunstwerken in de openbare ruimte laat plaatsen. Een waardevolle aanvulling en verfraaiing voor het openbare gebied. Alle beelden die nu op de Gemeentewerven staan in ieder geval snel plaatsen.
 1. Wij willen meer doen voor jongeren
  Westland Verstandig wil de komende raadsperiode meer inzetten op de concrete zaken die jongeren in Westland willen. Het is belangrijk dat we hen ook een aantrekkelijk Westland kunnen geven. Meer evenementen, een discotheek, een bioscoop met een ruim filmaanbod, eventueel in de nieuwe Naald, de Westlandse feestweken meer op onze eigen jongeren afstemmen, meer feesten voor jongeren onder 16 jaar, mogelijkheden van hoger beroeps-/ universitair onderwijs in Westland, meer goedkope huisvesting en vooral ook beter openbaar vervoer! Westland Verstandig wil samen met onze jongeren bekijken wat nodig is om Westland voor hen aantrekkelijk te maken.
 1. Wij willen meer doen voor 30- en 40-plussers in onze gemeente      Westland Westland Verstandig wil ook meer inzetten op de belangen van 30+ en 40+. Dit is een belangrijke groep in Westland. Zij hebben baat bij goede voorzieningen, een schone en fraaie leefomgeving, goede werkgelegenheid, goede kinderopvang, goede brede scholen, goede uitgaansmogelijkheden en goede vrijetijdsbestedingsmogelijkheden. Dit hoort allemaal bij een leefbaarder Westland.
 1. Wij willen meer doen voor het onderwijs: Geen kind met een beperking Westland uit!
  Voldoende basisscholen ook in de nieuw gebouwde wijken in en na overleg met de inwoners daar. Een vakcollege op het Horti-terrein realiseren en een breder aanbod onderwijs realiseren. De Horti Campus (nog) beter inzetten om het onderwijs te verbreden en toegankelijk te maken voor hoger beroepsonderwijs. Zorgen voor voldoende basisscholen, waarbij ook kinderen met een beperking een plaats krijgen!
 1. Wij willen over de leefomgeving beïnvloedende zaken een referendum, ook op dorpsniveau mogelijk maken
  Westland Verstandig is (nog steeds) voorstander van een lokaal referendum ook op dorpsniveau. Bij belangrijke, de leefomgeving beïnvloedende zaken, vinden wij dat een goede wijze van burgerparticipatie. Op landelijk niveau door de aard van de onderwerpen wellicht soms minder geschikt, maar dat geldt niet voor deze vorm van inspraak op gemeente-/dorpsniveau. Wellicht zou het toekomstige vuurwerkgebruik in Westland rond Oud op Nieuw een goed onderwerp zijn voor een referendum.
 1. Wij willen andere afspraken binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Woonnet
  Deze leveren Westland te weinig op en ook de vooruitzichten zijn niet goed. Voorts hebben de Westlandse inwoners en Raad bijna geen enkele inbreng. De Westlandse deelname zou een beter resultaat moeten geven voor Westland.
 1. Wij willen verduurzamen door concrete financiële prikkels richting inwoners en bedrijven.
  Wij denken aan zonnepanelen of warmtepompen die voorgefinancierd worden door Westland Infra en/of de gemeente die terugbetaald worden uit de behaalde voordelen. Westland Verstandig vindt het belangrijk dat vooral al onze inwoners gaan profiteren van de verdere verduurzaming van Westland en heeft daarvoor een aantal concrete ideeën. We noemen enkele maatregelen die leiden tot een win-win situatie. De mogelijkheid moet komen voor al onze inwoners -zowel bij een woning in eigendom als bij huur- om de kosten van zonnepanelen of van een warmtepomp te lenen tegen een zeer geringe rentevergoeding of te huren. Uit een deel van de winst op het elektriciteits- of gasverbruik wordt dan de lening afgelost of de huur betaald. Voor de inwoners dus een financieel voordeel naast het feit dat het goed voor het milieu is. De gemeente dient hier de regie te nemen samen met Westland Infra, waar Westland grootaandeelhouder is. Vele gemeenten doen dit al!
  Ook zgn. duurzaamheidsleningen voor energiebesparende maatregelen in en aan woningen via het Rijk en gemeente op gunstige voorwaarden zouden snel ingevoerd moeten worden. Energiezuiniger, comfortabeler en een bijdrage aan beter milieu! Daarnaast dient gemeente samen met de corporaties en Westland Infra per dorp een aardwarmtenet aan te leggen en massaal in zonnecollectoren te investeren op percelen grond, daken bedrijven en op kassen.
 1. Wij willen structurele verbetering van openbaar vervoer in Westland inclusief Regiotaxi.
  Beter en meer vervoer op maat. Het beter afstemmen van het openbaar vervoer, de plek van de bushaltes, ontwikkelen vervoerssystemen tussen en naar de dorpen. De gemeente moet in afspraken met de busmaatschappijen weer leidend zijn! Onze inwoners hebben recht op goed openbaar vervoer!
 1. Wij willen de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aangenaam houden, dus ook graffitivrij
  Efficiënte maatregelen nemen tegen algemeen beluisterde ergernissen van onze inwoners: geen gele zakken en afval wat het straatbeeld bepaalt, hondenpoep in de openbare ruimte en honden uitlaten, op plaatsen waar dit niet mag of kan. Wel meer uitlaatplaatsen voor honden. Een kindvriendelijke buitenruimte met ruimte voor buitenspelen en kinderen betrekken bij buitenspelen en stimuleren van activiteiten om kinderen naar buiten te halen. Zorgen dat de aanwezige speelplekken geen overlast opleveren.
  Ook ergernis en overlast van hangmensen op plekken waar dat overlast geeft, moet beter voorkomen en opgelost worden. Voorkomen ook dat overlastproblemen zich enkel verplaatsen binnen Westland  en niet echt opgelost worden.
 1. Wij willen verbetering fietspaden langs de Westlandse wegen.
   Deze zijn vaak slecht onderhouden en onveilig. Hier moet wat aan gebeuren!
 1. Wij willen veel minder kapitaalsvernietiging door slopen van nog waardevolle gebouwen of gebouwen die zeker nog een tweede leven kunnen hebben, karakteristiek zijn of als herkenningspunt ervaren worden in het betreffende dorp
 2. Wij willen zorgen dat de winkels in Westland goed kunnen renderen en niet bedreigd worden door de komst van grote winkels op bepaalde plaatsen in en buiten Westland, waardoor het gevaar bestaat van verdere afsterving.
 1. Wij willen de gehele dijkinfrastructuur van Westland als cultureel erfgoed aanwijzen.
  Het betreft 800 jaar oude dijken die karakteristiek zijn voor Westland.
 1. Wij willen gratis wifi op een aantal hotspots in Westland
  Gratis wifi sluit aan bij de ambities van Westland om innovatief te zijn en toegankelijk te zijn voor grote internationale bedrijven, studenten etc.
 1. Wij willen geen salarissen boven de Balkenendenorm bij de gemeente
  Ook de externen niet en ook de deelnemingen, dus ook bijvoorbeeld HVC en Westland Infra niet.
 1. Wij willen behoud van de historische monumenten en het eigen karakter van landschap en de dorpen
  Meer aandacht voor de ruimtelijke inpassing van deze monumenten. Dus voor behoud van het schaarse cultureel erfgoed dat er nog is. Een plan moet niet alleen beoordeeld worden op financiële haalbaarheid, maar ook op het cultuurhistorisch belang en de waarde daarvan. Nieuwbouw, van welke aard ook, goed inpassen in het landschap en streven naar behoud van cultuurhistorische elementen zoals het patroon van sloten, dijken, dijkdoorbraken en hoogteverschillen. Historisch erfgoed met creativiteit en met de daarvoor benodigde financiële middelen bewaren voor de toekomst. Het Genootschap Oud-Westland en andere historische verenigingen in voorkomende gevallen betrekken.
  De Westlandse gemeentelijke monumentenlijst dient na de vaststelling in 2014 vernieuwd te worden. Met name het Tuinbouwerfgoed is onderbedeeld en verdwijnt te snel. Westland Verstandig ondersteunt daarin de werkgroep Erfgoed bescherming Westland.
 1. Wij willen de sociale cohesie in de wijk en dorp behouden en zo nodig verbeteren
  Met name in de kleine dorpen staat die onder druk door het toewijzingsbeleid. Hier moet de gemeente een actieve rol nemen en niet alles aan de corporaties overlaten.
 1. Wij willen voldoende vrachtwagenparkeervoorzieningen in Westland, met basisvoorzieningen.
 1. Wij willen rondom doorgaande vaarwegen en fietspaden voldoende toiletten en picknicktafels
  In nieuwe bouwplannen dat meenemen in de voorzieningen. Willen we aantrekkelijk zijn voor in het bijzonder vaar- en fietsverkeer, dan zullen we de daarvoor gewenste voorzieningen moeten treffen.
 1. Wij willen een zoveel als mogelijk gelijke verdeling van Westlandse evenementen over de dorpen.
 1. Wij willen voldoende nieuwe woningen in de dorpen
  Kinderen en hun ouders moeten dicht bij elkaar in de buurt kunnen wonen en kunnen helpen met eventuele verzorging.
 1. Wij willen na de verkiezingen (weer) een poging doen tot terugkeer Gravin Machteldbeeld op het Marktplein in ’s-Gravenzande.
  Dit beeld van het 750-jarig bestaan van ’s-Gravenzande hoort terug te keren naar het Marktplein. Daarvoor is het gemaakt en daar hoort het!
 1. Wij willen een gratis adviesmogelijkheid over energiebesparing voor buitensport-/cultuurverenigingen om zo te komen tot een verdere verduurzaming in Westland.
 1. Wij willen de traditionele schouw in onze dorpen en wijken en buurten met inwoners en de gemeente verbeteren. Betere, modernere en andere opzet met meer het accent op snelle aanpak en goede communicatie. Eventueel aparte schouwen voor inwoners met een beperking. Die ervaren vaak aparte problemen.
 1. Wij willen 30 km per uur in groot deel van de wegen in de Westlandse dorpen. 
 1. Wij willen geen groenkaalslag meer in de winter. Wij willen geen puinhoop meer voor wat betreft het groenonderhoud. Niet alleen is dat slecht voor de natuur, maar ook zal in het voorjaar het overwoekerende onkruid het winnen van de vaste planten. Veel beter verwijderen van overgroeiend gras en onkruid en van struiken en bomen over de wandel- en fietspaden en over de wegen. Paden en wegen worden zelfs smaller en onveiliger.
 1. Wij willen dat onze inwoners niet lastig gevallen worden met scheiding van afval. Zelfs al doe je het als inwoner nog zo goed, machines doen het veel beter en daar gaat het toch om: een zo goed mogelijk resultaat tegen zo min mogelijk kosten. 
 1. Wij willen veel meer vrijwilligers uit de verenigingen inzetten zoals bijv. de scouting om daarvoor geld voor hun vereniging te krijgen. De gemeente moet daar actief op inspelen en zo een win-winsituatie creëren: goed voor de verenigingen, goed voor de leden en de kans dat werkzaamheden voor de gemeente goedkoper efficiënter en mogelijk kwalitatief beter kunnen worden uitgevoerd.
  Hetzelfde geldt voor de inzet van vrijwilligers op de begraafplaatsen. De gemeente moet deze vrijwilligers koesteren en figuurlijk in de watten leggen.
 1. Wij willen dat de gemeente meer inzet op het voorkomen en oplossen van zwerfafval.
   Buurtinitiatieven daarvoor faciliteren.
 1. Wij willen dat na Naaldwijk en ’s-Gravenzande ook in de andere dorpen gezellige dorpscentra met leuke horecapleinen komen.
  Ook in de andere dorpen is aangetoond dat vooral in deze Coronatijd het belangrijk is dat onze inwoners buiten gezellig kunnen samenzijn. In andere dorpen zijn er mogelijkheden en kansen voor een plein.
 1. Wij willen de 11 dorpen fors vergroenen en zichtbaar aantrekkelijker maken. Mooiere en betere straatverlichting, banken, voldoende afvalbakken etc. Er wordt al heel lang gesproken, maar er wordt niets gedaan.
 1. Wij willen aanleg glasvezel in heel Westland. Dus niet alleen in de Westlandse dorpen, maar ook voor de 8.000 huizen en 2.000 bedrijven die nog niet zijn aangesloten. Daar moet de gemeente zich sterk voor maken. Zo nodig dient naast Caiway een andere aanbieder benaderd te worden. Krom is het dat 38.000 huizen wel glasvezel hebben en dat die aansluiting grote winst oplevert en de lastigere woningen in het buitengebied niet door Caiway worden voorzien van glasvezel, ondanks de belofte om wel aan te sluiten. Westland Verstandig vindt dat, wil Westland echt innovatief zijn of worden, overal glasvezel een must is.
  Onze fractie maakt zich hard voor glasvezel in het buitengebied. Dit is toegezegd door Caiway en toezeggingen moet je nakomen. Inmiddels hebben wij andere fracties geënthousiasmeerd om namens alle raadsfracties een brief te schrijven aan Caiway. Daarnaast proberen we ook andere acties te ondernemen richting Caiway om hun te houden aan de toezegging die er gedaan is. Ondersteunt u dit, laat het ons weten! 
 1. Wij willen bedrijven die nu nog in de dorpen zitten, zoals De Voeght in Honselersdijk, Alcomij in ’s-Gravenzande, Van der Knaap in Poeldijk, maar ook anderen, uitplaatsen naar de bestaande bedrijventerreinen of naar andere locaties buiten de dorpen. Op de bestaande bedrijvenlocaties in de dorpen kunnen dan passende woningen en mogelijkerwijs ook groen of andere voorzieningen worden gerealiseerd. Dit geldt ook voor de tennis in Monster. Verplaatsing naar het sportpark en op de huidige locatie wonen en groen.
 1. Wij willen gepaste maatregelen tegen klimaatverandering, maar zeker niet overdrijven en doorslaan!
  Klimaatverandering bestaat al zolang de aarde bestaat. Wetenschappers en politici zijn het vaak niet met elkaar eens. Toch is duidelijk dat de uitschieters op klimaatgebied toenemen. Hitte en neerslagrecords worden gebroken ook in Westland. Er moet iets gebeuren, maar we moeten daarbij ook niet overdrijven.
 1. Wij willen dat de gemeente sneller en beter optreedt bij overlastgevende situaties in delen van het Westland
  Bijvoorbeeld zoals in de Fuut in Honselersdijk, Esdoorn in Naaldwijk, Havenstraatgebied Monster, Marktplein ‘s-Gravenzande etc.
 1. Wij willen oudere bomen die bij nieuwe ontwikkelingen in de weg staan, laten verplanten. Wel wanneer dat praktisch en financieel mogelijk en redelijk is en zoveel mogelijk de kosten laten dragen door de ontwikkelaars. Goed voor meer en vooral beter groen in Westland.  
 1. Wij willen investeren op de juiste zorg op de juiste plek
  De behoefte van ouderen om in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud te kunnen worden met een goede kwaliteit van leven blijft uiteraard bestaan en Westland Verstandig vindt dat een ieder daarbij de steun moet krijgen die nodig is. Inzetten op preventie, het versterken van de sociale basis, het versterken van eigen redzaamheid en hun (sociale) omgeving en het voorkomen van zorg.
  Westland Verstandig vindt dat alle ouderen in Westland, onder wie de meest kwetsbaren, in staat moeten zijn (of worden gesteld) op een kwalitatief goede manier thuis oud te worden. Daarnaast senioren stimuleren om bewust na te denken over wat zij belangrijk vinden met het oog op hun welzijn. 
 1. Wij willen weer terug naar huishoudelijke hulp gebaseerd op uren en niet op alleen maar het krijgen van een schoon huis
  Inwoners met een zorgvraag willen zelf de regie over hun eigen huishouden en willen niet “bedisseld worden” door allerlei regels en instanties en niet door henzelf bedachte normen. In andere gemeenten zien we ook een terugkeer naar urenhulp. Meerdere verzoeken aan onze zorgwethouder leidden niet tot inzicht in de mindere kosten van prestatiegericht werken. Aangenomen moet dan ook worden dat de zorgkosten niet omlaag gingen. 
 1. Wij willen serviceflats in alle dorpen
  In alle Westlandse dorpen willen we, bij voorkeur in het centrum, woningen realiseren die betaalbaar zijn en bestemd voor senioren, waar bewoners zelfstandig wonen maar wel kunnen terugvallen op een beheerder die 24/7 aanwezig is, zorg op maat en zorg dichtbij kunnen krijgen als het nodig is, maar ook in het complex kunnen recreëren en ontspannen. Nu nog de uitvoering, maar als het aan Westland Verstandig ligt wordt dit direct ter hand genomen. We hebben in diverse dorpen al locaties op het oog.
 1. Wij willen dat de jeugd veilig en plezierig kan wonen, naar school gaan, sporten, ontspannen en uitgaan. Laat jongeren zelf initiatieven ontplooien over wat voor hen belangrijk is.
 1. Wij willen geen miljoenen euro’s meer uitgeven aan nutteloze handhaving buitengebied
  De gemeente geeft jaarlijks miljoenen uit aan handhaving in het buitengebied voor kasjes, stukjes groen die door niet-tuinders gebruikt worden. Is volstrekt nutteloos en leidt niet tot reconstructie.
 1. Wij willen dat het College niet langer omwonenden teleurstelt door verkeerde bouwplannen van ontwikkelaars te omarmen.
 1. Wij willen meer aandacht voor fietsend Westland
  Om het fietsen aantrekkelijker te maken zullen de fietspaden verbeterd moeten worden en veilige fietssnelwegen moeten komen. Hiermee zorgen we ervoor dat men niet alleen sneller, maar ook veiliger per fiets op de plaats van bestemming komt. Verkeersveiligheid wordt een nog grotere prioriteit van de gemeente Westland.
 1. Wij willen zo veel als mogelijk overlast als gevolg van werkzaamheden aan wegen voorkomen
  Werkzaamheden aan de openbare weg worden zo veel mogelijk gecombineerd Dat betekent dat werkzaamheden aan de riolering direct gebruikt worden om ook de stoep op nieuw te betegelen, zodat de stoep maar één keer open hoeft en men maar één keer overlast ervaart. Daarnaast is het belangrijk dat omwonenden en ondernemers goed en tijdig geïnformeerd worden als er werkzaamheden gaan plaatsvinden in hun directe omgeving.
 1. Wij willen meer parkeermogelijkheden in de dorpen
  In veel wijken in Westland is de ruimtedruk groot en is het lastig om een parkeerplaats te vinden. Per dorp moet bekeken worden hoe men nabij kan parkeren, zonder het groen op te offeren. Ondergrondse parkeergarages zouden hier een oplossing kunnen zijn. 
 1. Wij willen levensloopbestendig en natuurinclusief bouwen
 1. Wij willen geen hoge woontorens in Westland
  Het dorpse karakter van onze 11 dorpen moet behouden worden.
 1. Wij willen meer groen in Westland
  Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving. 
 1. Wij willen dat door de gemeente veel meer werk uitbesteed wordt aan lokale Westlandse ondernemers en op een smarte wijze ervoor zorgt dat ook bij een grote aanbesteding aan een niet Westlands bedrijf gebruik gemaakt wordt van Westlandse bedrijven en Westlandse ZZP’ers.
 1. Wij willen dat het inwonertal van Westland geleidelijk groeit en in 2030 de 120.000 inwoners niet overstijgt
  Vooral geen inmenging van de Provincie toestaan met betrekking tot onze groei. Willen we het dorpse karakter behouden, dan zullen we Westland moeten beschermen.
 1. Wij willen een actief beleid rondom onze sportcomplexen en meedenken met de verenigingen en daar waar uitbreiding nodig is, daaraan meewerken.
 1. Wij willen dat de wijkagenten in ieder dorp tweewekelijks spreekuur houden en de politie meer echt aanspreekbaar is.
 2. Wij willen dat de gemeente maatschappelijke dienstverlening door jongeren tot 30 jaar organiseert, waarbij jongeren gedurende 5 uren per maand zich maatschappelijk nuttig maken.
 1. Wij willen meer ondergronds parkeren in onze grotere dorpen en bij nieuwbouwplannen voor appartementen als eis stellen
  Kwaliteit blijft en wat het gekost heeft, wordt snel vergeten.
 1. Wij willen dat er duidelijkere regels komen over gebruik van ons vaarwater.
Back To Top