skip to Main Content

Werkgelegenheid

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor het bevorderen van de werkgelegenheid en het terugdringen van de werkloosheid en het aantal uitkeringsgerechtigden:

  • Wij willen tijdig gerichte maatregelen voor de nieuwe groep niet-werkende Westlandse werkzoekenden die soms na jaren werken op straat komen te staan. Gelet op de samenstelling van deze groep is in het bijzonder aandacht nodig voor de productie-arbeid, waar het meest sprake is van gevoelde verdringing door arbeidsmigranten. Hier liggen ook de meeste kansen. Te beginnen met eerder actief begeleiden van deze groep. Hiervoor moeten, indien nodig, extra financiële middelen vrijgemaakt worden.
  • Kom in samenwerking met het Westlandse bedrijfsleven met stimuleringsmaatregelen die het aantrekkelijker maken voor werkgevers om stagiaires, starters, maar ook oudere werkwillenden zonder baan, op de arbeidsmarkt een kans te bieden. Ook hier willen wij extra financiële middelen voor vrijmaken. Voorts reëel benaderen de echte en concrete resultaten van het al door de gemeente financieel ondersteunde M.V.O.
  • In opdrachten van de gemeente (inkoopbeleid) werk maken van het bevorderen dat Westlandse niet-werkende werkzoekenden en ook mensen betrokken bij de sociale werkplaats (Patijnenburg) worden ingezet door het criterium ‘social return’ maximaal in te zetten in aanbestedingen.
  • Wij willen dat zoveel als mogelijk werk door de gemeente aan Westlandse ondernemers en zo mogelijk aan Westlandse ZZP‘ers gegeven wordt. De nota Welbesteed dient zo toegepast te worden dat onze eigen bedrijven boven komen drijven!
  • Uitkeringsgerechtigden leveren al een tegenprestatie. Ze zoeken naar werk. Dat moet veel beter begeleid worden. In gevallen dat het beter is geen werk meer te zoeken, dan wel een tegenprestatie te laten verrichten, dat goed beschrijven.
  • Voorkom dat kwetsbare groepen, zoals senioren, laaggeletterden en digibeten, tussen wal en schip vallen door als gemeente goed zicht te krijgen op de omvang en behoeften van deze mensen. Gebruik ook herkenningswijzers om de signalen te kunnen herkennen en om mensen gericht door te kunnen verwijzen voor extra ondersteuning.
Back To Top