skip to Main Content

Passende en betaalbare woningen

Onze speerpunten op het gebied van wonen:

 • Westlandse inwoners mogen niet gepasseerd worden door niet-Westlanders bij toewijzing van woningen in onze dorpen, zgn. verdringing. Samen met de regiogemeenten moeten oplossingen gevonden worden voor de nu bestaande voor onze inwoners nadelige afspraken. Onze inwoners willen niet naar Den Haag Hollands Spoor.
 • Langere wachttijden inwoners voor sociale huurwoningen in Westland ongewenst en onaanvaardbaar en moeten weggewerkt worden. Starters en jonge gezinnen in Westland moeten gemiddeld meer dan 50 maanden wachten op een huurwoning, dat is niet acceptabel.
 • Statushouders gaan ten onrechte steeds voor mensen met urgentieverklaring. Er zijn te weinig sociale huurwoningen, het bestand neemt af door huurverhogingen na vrijkomen en massaal afstoten door de corporaties. Er wordt structureel te weinig nieuw gebouwd en doorstroming is er praktisch niet. Westland Verstandig pleit al jaren voor meer goedkope sociale woningen, een eigen gemeentelijk woningbedrijf dat voor voldoende aanbod zorgt en tijdelijke passende aparte woningen voor statushouders en arbeidsmigranten.
 • Ook een verdere verlaging van de bouwgrondprijzen door de gemeente is voor sociale woningbouw noodzaak. Concreet betekent dat het laten dalen van de grondprijzen tot € 13.000,– voor een grondgebonden woning en € 10.000,– voor appartementen van drie lagen en meer. Alleen dan kan dit probleem opgelost worden. Allerlei dure bouwplannen laten de wachtlijsten voor goedkope woningen alleen maar langer worden. Het roer moet om! Andere keuzes dus.
 • Meer betaalbare woningen in de Westlandse dorpen
 • Westland moet meer sociale huur- en koopwoningen bouwen. Jonge gezinnen, starters, gebroken gezinnen en ouderen vragen in Westland om betaalbare woningen. Huurprijzen mogen dan niet hoger zijn dan € 500,– à € 600,– per maand. Nu ziet Westland Verstandig dat dit soort sociale huurwoningen snel afneemt. Enkele woningcorporaties verkopen woningen of onttrekken om financiële redenen aan de voorraad of willen af van woningen waar de huurprijs onder de € 500,– ligt. Westland Verstandig wil dat dit afnemen direct stopt. De verloren gegane sociale huurwoningen moeten aangevuld worden.
 • Westland Verstandig wil het aantal sociale huur- en koopwoningen vergroten. De vraag daarnaar blijft groot bij starters en senioren, maar eigenlijk bij onze inwoners van alle leeftijden.
 • Ook de bouw van woningen tussen € 250.000,– en € 300.000,– verder stimuleren.
 • Bij toewijzing van woningen in dorpen: mensen die in het dorp woonachtig zijn of daar gewoond hebben of maatschappelijk of economisch gebondenen zoveel als mogelijk de voorkeur geven.
 • Tegengaan van toewijzing woningen aan personen die overlast geven in de buurt. Erg belangrijk voor het woongenot.

Westland Verstandig heeft de volgende aanvullende speerpunten op het gebied van wonen:

 • Wij willen vooral dat in of nabij de dorpen op plaatsen waar nu scholen/andere gebouwen etc. leegstaan woningbouw voor starters, jonge gezinnen en ouderen plaatsvindt. De gemeente zal daarbij ruimhartig omgaan met de regels maar wel ieder plan deugdelijk inpassen in de omgeving. Geef voorrang aan huizenbouw binnen de dorpen en stel deze niet achter bij bebouwing van de Westlandse Zoom of Waelpark.
 • Wij willen initiatieven en voorstellen van particulieren met bouwplannen in de sociale sector positief en transparant bejegenen. Wie het uitvoert is niet zo van belang als maar gebouwd wordt.
 • Westland Verstandig wil dat levensloopgeschikte woningen worden gerealiseerd in verband met toenemend vergrijzing. Dit bevordert ook de doorstromingsmogelijkheden voor senioren. Geregeld zal moeten worden de zorg en ondersteuning en de financiële gevolgen daarvan.
 • We willen inzetten op allerlei constructies, zoals erfpacht en duokoop, die zo zijn opgezet dat dat een lagere financiële last voor de koper meebrengt.
 • Wij willen meer aandacht besteden aan “wonen en zorg”.
 • Wij willen dat in oudere woonwijken zoveel als mogelijk woningen worden toegewezen aan mensen die gebonden zijn aan het betreffende dorp of personen die uit het Westland afkomstig zijn. Als dat niet mogelijk is, draag dan zorg voor het zoveel mogelijk plaatsen van gezinnen die passen in de betreffende buurt. Voorkom dat er klachten komen van bewoners omdat nieuwkomers zich anders gedragen dan de buurt gewend is. Voor inwoners is woongenot het belangrijkste wat er is. Daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan.
 • Wij willen doorgaan met startersleningen inzetten en doorstroming stimuleren.
 • Wij willen meer woningtoewijzingen aan Westlanders bij nieuwbouw huurwoningen en ook bestaande huurwoningen. Weliswaar geldt een Europese inkomensgrens en is ook duidelijk dat vele inwoners van Westland een specifieke voorkeur voor een bepaald dorp hebben, maar in deze heeft de gemeente een sturende taak. Maak gebruik van de maximale ruimte die wordt gegeven.
 • Wij willen zo nodig in de bestaande wijken de vrije lokale beleidsruimte inzetten waardoor meer woningen aan mensen uit de wijk zelf of uit het betreffende dorp kunnen worden toegewezen. Dit is goed voor de sociale cohesie en veraangenaamt het wonen.
 • De gemeente moet verzekeren dat door de prestatieafspraken met de corporaties dat alle dorpen en alle inwoners -zowel starters, jonge gezinnen, ouderen en degenen die hulp nodig hebben- verzekerd zijn van goede huisvesting.
 • Wij willen dat de gemeente zelf weer een woningbedrijf opricht. De ervaring leert dat de bestaande woningcorporaties niet bieden wat de inwoners vragen. Wij willen het gemeentelijk woningbedrijf actief inzetten voor de realisering en organisatie van goedkopere woningen. Het woningbouwbedrijf moet ook inzetten op het realiseren van zorgcomplexen waarbij voor een deel wonen wordt gefaciliteerd en voor een deel aanvullende zorg op maat. Het woningbedrijf kan dan ook samenwerken met de woningcorporaties en de zorginstellingen. De gemeente houdt zo meer grip op wat nodig is voor haar inwoners. Nu is iedereen te vaak afhankelijk van de woningcorporaties.
 • Wij willen zorgwoningen (zorg gerelateerd wonen) voor ouderen in de dorpen en wel in alle prijsklassen.
 • De gemeente dient te helpen met het behoud van de zorgcentra in de dorpen. Ouderen in de verschillende dorpen hebben het recht om in hun dorp, waarin ze meestal geboren en getogen zijn, van hun oude dag te genieten. De gemeente heeft de plicht om daarvoor direct of indirect te zorgen.
 • De gemeente moet zorgvuldig toezien op wat er gebeurt met vrijkomende zorggebouwen. Initiatieven van derden tot behoud of andere goede invulling moeten ondersteund en gefaciliteerd worden.
 • Westland Verstandig is voor een verdere samenwerking tussen de woningcorporaties en zorgorganisaties om zo zorg op maat voor ouderen en hulpbehoevenden tot stand te brengen. De woningcorporaties moeten dan zorgen voor de huisvesting en de zorgorganisaties voor zorg en dienstverlening op maat. De gemeente heeft in ieder geval in deze een regisserende functie en zal waar dat nodig blijkt te zijn moeten faciliteren en financieel ondersteunen.
 • De gemeente moet burgerinitiatieven –groot en klein- voor de realisering van zorgwoningen faciliteren.
 • De gemeente dient ook te faciliteren en te ondersteunen bij het aanpassen van woningen aan de behoefte van mantelzorg dichtbij. Daartoe dienen de regels zo nodig te worden aangepast en in concrete gevallen zal de mogelijkheid geboden moeten worden aan de bewoners om woningen aan te passen waardoor ook eventueel de ouders door hen in die woning gehuisvest en verzorgd kunnen.
 • Om de doorstroming van goedkope en meestal kleinere naar duurdere en grotere woningen mogelijk te maken vinden we dat vanuit de gemeente of de corporatie een financiële prikkel moet worden gegeven waardoor doorschuivers een tegemoetkoming in de verhuiskosten krijgen. Op die wijze komen meer goedkope voor starters geschikte en betaalbare woningen vrij en op de markt. Onze ervaring is het dat veel mogelijke doorstromers niet doorstromen vanwege de kosten.
Back To Top