skip to Main Content

Geef ondernemers de ruimte en laten we Westland bereikbaar houden

 

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor ondernemers en bedrijvigheid:

 • De gemeentelijke rol ligt in het optimaliseren van het vestigingsklimaat, het faciliteren en stimuleren van het ondernemerschap, het organiseren en stimuleren van netwerken en verbindingen in de regio maar ook in het stellen van duidelijke en eenvoudige regels. De huidige bedrijven en instellingen vormen een stevig fundament in de economische structuur. Die structuur dient de gemeente Westland optimaal te faciliteren en te ondersteunen.
 • Voor wat hoort wat. Westland Verstandig wil helderheid over de unaniem in de Raad vastgestelde motie over het Westlandse Investeringsfonds: óf we investeren samen of niet. Daarbij gaan we uit van de volgende uitgangspunten: iedereen doet mee, geen administratieve lasten en geen perceptiekosten. Uitwerking ook in samenwerking tussen gemeente en gezamenlijke bedrijfsleven. Concreet project is bijvoorbeeld Horti Campus/ Horti Expo.
 • Westland Verstandig heeft grote waardering voor de Horticampus/Horti Expo en wil hiervoor verdere ondersteuning en begeleiding van de gemeente. Wel goed in de gaten houden dat de beoogde resultaten en effecten ook bereikt worden. Dit betekent “vinger aan de pols” en bijsturen als het nodig is.
 • Westland Verstandig vindt dat alle dorpen en bedrijventerreinen van openbaar- en bedrijvenvervoer voorzien moeten zijn. Een goede mix van snelbusdiensten die goed verbonden zijn met omliggend regionale en landelijke OV (Randstadrail en NS) en daarmee verbonden kleine Westlandse lijnbusjes, Plusbus voor senioren, en Regiotaxi Haaglanden speciaal voor reizigers met mobiliteitsbeperkingen.
 • Westland Verstandig wil compleet dekkende openbare wifi in Westland. Westland wil het kenniscentrum voor de tuinbouw in de wereld zijn en een aantrekkelijke vestigingsplaats voor toonaangevende bedrijven. Het beschikbaar stellen van gratis wifi past daarbij. Westland moet voorop lopen in de digitale ontwikkelingen en een voorbeeld zijn voor andere gemeentes. De beste Westland marketing!
 • Westland Verstandig wil in heel Westland glasvezel. Het is natuurlijk een schande dat 8.000 huizen en 2.000 bedrijven geen glasvezel hebben.
 • De digitale dienstverlening van de gemeente moet beter en de administratieve lasten (regeldruk) moeten verder worden teruggedrongen.
 • Minder bureaucratie is goed voor de bedrijven en ook voor het binnenhalen van nieuwe bedrijven tegen aantrekkelijke condities. Zo komen we van de grote grondvoorraad af en groeit de werkgelegenheid
 • In alle dorpen moet voldoende aanbod zijn van noodzakelijke voorzieningen voor jong tot oud en een passend aanvullend winkelaanbod dat aansluit op de (veranderende) vraag en het koopgedrag. Door concentratie en aantrekkelijke inrichting van de winkelgebieden met voldoende parkeermogelijkheden naast het winkelen ook bijgedragen worden aan sociale ontmoeting.
 • Wij blijven werken aan betere en veiligere wegen onder meer door grote verkeersaders te verbeteren. Kruispunten moeten worden aangepakt en de capaciteit moet worden verhoogd. Door verdere scheiding van gemotoriseerd en langzaam verkeer wordt de veiligheid beter gewaarborgd. Er moeten maatregelen worden genomen om de geluidsoverlast en de snelheid te beperken op, ontsluitingswegen, in de dorpen en op de linten in het buitengebied..
 • Wij willen meer groene golfzones waarbij verkeerslichten op elkaar afgestemd zijn. Daardoor ontstaat onder meer een snellere doorstroming.
 • Oplossing in Westland van tal van verkeersknelpunten.
 • We willen openbare fietspompen in en rond drukke fietsroutes.
 • ZZP’ers en ondernemende mensen vinden wij erg belangrijk. In Westland zijn dat er gelukkig erg veel. Voor het parkeren van bedrijfsbussen zou de gemeente een apart ingerichte parkeermogelijkheid moeten maken met een muur waardoor inbraken voorkomen kunnen worden en parkeren voor de deur niet meer nodig is. Westland Verstandig vindt dat de gemeente hier aan snel moet gaan werken.
Back To Top