skip to Main Content

Gemeentelijke bedrijfsvoering

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor de huisvesting en bedrijfsvoering van de gemeente:

  • Wij willen dat de gemeente Westland aandacht en geld besteedt aan echt belangrijke zaken voor inwoners.
  • Wij willen inzetten op goed werkgeverschap en voldoende ontplooiingsmogelijkheden van medewerkers van de gemeente.
  • Westland Verstandig meent dat op de ambtelijke organisatie verder bespaard kan worden. Op een loonsom van ca. € 75 miljoen kan gemakkelijk 15% bezuinigd worden. In overbodige taken willen we snoeien en daarnaast moet inschakeling van externen tot een minimum teruggebracht worden. Onze ambtenaren moeten in staat zijn al het werk goed te kunnen verrichten.
  • Westland Verstandig vindt dat slechts zeer incidenteel en goed onderbouwd externe arbeidskrachten moeten worden ingehuurd door de gemeente. Veel minder dan tot nu toe het geval was. Dit scheelt vele miljoenen euro’s.
  • Westland Verstandig heeft de afgelopen raadsperiode geconstateerd dat de begrote euro’s voor een bepaalde taak of doel vaak opgaan aan onderzoek en externe arbeidskrachten, het maken van visies, dus niet aan het onderwerp zelf. Dit moet echt anders en de inwoners die daarmee geconfronteerd worden vinden dat terecht “raar”.
  • Westland Verstandig staat kritisch tegenover de deelname van de gemeente aan andere gemeenschappelijke regelingen. Het verleden heeft uitgewezen dat dit vaak niet het voor onze inwoners gewenste resultaat oplevert en tot financiële tegenvallers leidt.
  • Is er toch een gemeenschappelijke regeling, dan vinden wij dat bij vergaderingen de portefeuillehouder zowel een lid van het College van B&W moet zijn die formeel lid is als wel een ambtenaar van de gemeente op het gebied van financiën die ook professioneel de financiële gang van zaken bij de betreffende gemeenschappelijke regeling in de gaten houdt. Op die wijze kan beter vorm en inhoud gegeven worden aan de controle. Ook moet veel beter in de gaten gehouden worden of het voor onze inwoners gewenste voordeel wel behaald wordt. De gemeente is aandeelhouder in OBWZ, ONW, Sociaal Kernteam, Patijnenburg, Westland Infra (Juva) etc. De gemeente moet veel meer invloed hebben op de activiteiten van deze deelnemingen en meer sturen op de belangen van onze inwoners.
Back To Top