skip to Main Content

Wat is Westland Verstandig?

1. Westland Verstandig, de lokale partij die durft en doet

Westland Verstandig is 8 jaar geleden ontstaan uit de actiegroep die 3 zaken radicaal anders wilde aanpakken:

  1. Geen bouw van een nieuw gemeentehuis Geldverkwisting, onnodig duur en idioot plan van twee halve gemeentehuizen. We zitten “vast” voor 25 jaren omdat we eigenlijk geen eigenaar zijn.
  2. Betere en gelijke behandeling van onze 11 dorpskernen. Verschraling van voorzieningen en verenigingsleven moet gestopt worden.
  3. Onvrede over de sedert 2004 gegroeide bestuurlijke cultuur in de Westlandse gemeentepolitiek, waar de oude politiek op een bepaalde wijze domineert. Niet open en niet transparant. Te veel met zichzelf bezig en te weinig met de Westlandse burgers en hun belangen!

 

Westland Verstandig wilde het anders doen met lokale politiek van onderop: niet de partij en bestuurdersbelangen, maar de burger centraal. Westlanders meer invloed en inspraak op het te voeren beleid geven.

 

Inmiddels groeiden we uit tot de tweede partij van Westland en de grootste lokale partij van Westland, maar we zijn er nog lang niet. De idealen van waaruit we Westland Verstandig oprichtten vormen nog altijd de kern van onze handelwijze. Westland Verstandig is in de afgelopen jaren veelvuldig opgekomen voor onze burgers. Onze ambities en ideaal is een mooier en veiliger Westland, met gelukkige inwoners en waar ook aandacht is voor mensen die echt problemen hebben en mensen die tussen wal en schip terecht komen. Willen we een (politieke) vuist maken, dan zullen we nog krachtiger onze stem moeten kunnen laten horen om op die wijze voor de burgers wel belangrijke zaken te verwezenlijken. Dat kan, als Westland Verstandig nog sterker uit de verkiezingen komt.

Westland Verstandig heeft de afgelopen periode vaak de nek uitgestoken en kwam op voor de burgers. Niet werkend vanuit een (te) dure fractiekamer in het gemeentehuis, maar vanuit onze eigen en zelf bekostigde Burgerkantoren, maar vooral samen met en voor de burgers.

 

Westland Verstandig heeft laten zien dat ook als oppositiepartij veel bereikt kan worden. Westland Verstandig heeft zich ontpopt als een voor burgers herkenbare partij die opkomt voor de redelijke belangen van die burgers en dat durft te zeggen, zowel in de politieke arena als daarbuiten. Dat maakt wel dat er ook burgers zijn die kritisch zijn over onze wijze van politiek bedrijven. Vanwege de wijze waarop de oude politiek reageerde, moesten we soms wel reageren zoals we deden. Onjuist is het beeld wat ontstaan is, dat we overal tegen zijn. Dat is bepaaldelijk niet het geval. Weliswaar wel steeds kritisch, maar altijd ook aangeven wat dan wel goed voor onze burgers is.

 

Door heel veel goede ideeën te lanceren droeg Westland Verstandig bij aan een beter Westland. We noemen onder meer invoering mantelzorgvergoeding, verdeling inventarisgoederen vier oude gemeentehuizen onder Westlandse verenigingen en instellingen, herinvoering 25%-regeling voor al onze verenigingen, stimuleren en ondersteunen burgerzorginitiatieven, het redden van Sonnevanck in ’s-Gravenzande en de Ark in Wateringen, uitbreiding Prinsenbos met NAM-locatie, fietsvoorziening Herenstraat Wateringen, parkeerterrein en toegankelijkheid atletiek Naaldwijk, diverse verkeersveiligheids-maatregelen, diverse maatregelen op groenkwaliteit en –kwantiteit, dagopvang dementerenden, redden we vele bomen van de kap. Deze lijst is natuurlijk veel langer. Ook door tal van initiatieven te nemen op het gebied van verenigingsleven, zorg, dierenwelzijn, onzinnige handhaving in het glastuinbouwgebied, groen, verkeersveiligheid, betere leefomgeving, verlaging grondprijzen voor sociale woningbouw, vrachtwagenverboden voor een groot aantal wegen in Westland, alles weer gericht op het beter maken van Westland voor de burgers. Tenslotte deden we –op eigen initiatief (omdat informatie ontbrak) of doordat burgers/bedrijven stuiten op vragen, problemen, informatiegebrek, die alleen via de politieke weg konden worden verhelderd, honderden verzoeken en stelden we honderden vragen waardoor de gewenste duidelijkheid van het College en de ambtenaren gekregen werd. Meestal een gevolg van een niet open bestuurscultuur en het niet verstrekken van alle informatie. Ook dat willen we eerst veranderen in de komende 4 jaren. Door transparantie en correct handelen zouden de meeste vragen / verzoeken niet nodig zijn geweest.

 

–         Als Westland Verstandig kritiek had op het collegebeleid, dan had zij ook steeds een alternatief plan. Positief kritisch heet dat! Het verwijt dat we vaak tegenstemmen zonder alternatief is dan ook niet terecht.

Bestaande mistoestanden werden vaak helaas alleen door Westland Verstandig aangepakt, zoals het wegjagen van de raadsaccountant, die jarenlang zonder melding voor vele honderdduizenden euro’s per jaar –in 5 jaar € 2 miljoen!- adviezen gaf aan het College, terwijl namens de Raad datzelfde College door de raadsaccountant gecontroleerd moest worden.

 

Westland Verstandig was ook –volgens zijn “afscheidsbrief” aan de Raad- een belangrijke reden voor het vertrek van onze burgemeester Van der Tak. Aan zijn wijze van besturen zaten naast positieve kanten, vele -ook voor de burgers- enge facetten. Toen hij weg was, bleek dat ook al snel in meerdere dossiers. Bijna dagelijks wordt Westland Verstandig geconfronteerd met door de oud-burgemeester gedane en niet nagekomen beloften aan burgers, verenigingen en bedrijven. Zijn vertrek is goed voor Westland gebleken. Zijn herbenoeming voor 6 jaar nog geen jaar voor zijn vertrek had al niet onze steun en sterker, we konden ons al niet voorstellen gezien de gang van zaken op diverse terreinen, dat nog een nieuwe periode geambieerd werd. Feit was wel dat in 2014 het CDA Westland deelname van de coalitie afhankelijk maakte van de bereidheid toen al voor herbenoeming. Wij vonden dat toen onacceptabel en ook vreemd.

 

De huidige waarnemend burgemeester is een verademing op alle gebieden. Over de definitieve burgemeester per 1 januari 2019 heeft Westland Verstandig eigen ideeën en opvattingen, voor zowel taakinvulling als persoon. Niet de politieke kleur is bepalend, maar eigenschappen die ertoe doen! Ook over “het profiel” en “de politieke kleur” van de nieuwe burgemeester zijn de komende verkiezingen bepalend!

 

Het is tijd dat er iets verandert. De oude democratie hield mensen in zekere zin lui en dom. Dat gold enerzijds voor politici. Het is wel makkelijk om eens in de vier jaar campagne te voeren om je vervolgens terug te trekken en te besturen. Anderzijds is het ook voor bewoners wel makkelijk om eens in de vier jaar een stem uit te brengen en vervolgens vooral te mokken over “de politiek”. Nieuwe democratie, meer betrokkenheid, meer burgerinitiatieven houdt mensen slim en scherp. Westland Verstandig luistert tussentijds veel beter naar geluiden uit de samenleving. Bewoners komen uit hun stoel en nemen zelf verantwoordelijkheid voor de publieke zaak. Uit de gemeentebegroting zou volgens Westland Verstandig 1% gereserveerd moeten worden voor burgerinitiatieven.

 

2. We zijn er nog lang niet.

Ondanks dat onze vele concrete en goede ideeën voor de Westlandse burgers wel goed zijn, werden ook veel van onze goede ideeën, moties en amendementen niet aangenomen om politieke redenen en spelletjes. Als je kritisch bent stuit je op weerstand, ook als daar niet echt een goede reden voor is. Enkele maanden later zagen we dan wel menigmaal dat onze ideeën (alsnog) landen bij het College of één van de andere partijen, want dan werd ons idee toch overgenomen. Bekendst zijn openhouden zwembad de Hoge Bomen, openhouden Leuningjes, noodzaak afwaarderen grond om sociale woningbouw mogelijk te maken, diverse besparingssuggesties, zorgmaatregelen (dagopvang dementerenden in particuliere woningen) en laatstelijk de door ons gewenste vrijstelling toeristenbelasting lokale goede doelen. Er zijn nog veel meer voorbeelden te geven.

De heersende bestuurscultuur verander je niet heel snel en we kunnen het niet alleen. Na vertrek van burgemeester Van der Tak is de sfeer in en buiten de Raad, zoals te verwachten viel, sterk verbeterd.

 Gelukkig zien we ook dat de burgers ons goed weten te vinden in onze Burgerkantoren en daar zijn we trots op.

We zijn ook trots op onze in de Westlandse politiek verworven positie: vanuit burgerbelang en onze plicht om het College en ambtenaren te controleren “de luis in de pels”. Dat deden we met verve! Uiteraard zeker niet voor onszelf, maar steeds voor de burgers, verenigingen en bedrijven. We deden dat “zonder aanziens des persoons”. Alleen daarom bewees Westland Verstandig zichzelf: de zeer met zichzelf ingenomen collegepartijen en ook enkele niet-collegepartijen moesten in de gaten gehouden worden. Als macht niet wordt gecontroleerd, ga je dingen doen die je niet wilt vertellen, dingen verbergen en achterhouden. Dat was in 2010, toen we de politieke arena betraden, duidelijk het geval en wordt sedertdien door Westland Verstandig vaak met succes bestreden.

 

 

 

3. Wie zijn we –onze kandidaten- en waar staat Westland Verstandig voor.

De partij die niet links of rechts is en radicaal opkomt voor het burgerbelang en alle burgers gelukkiger wil maken en de burger serieus neemt. Grote en kleine zaken realiseren, die voor de burgers belangrijk zijn! We gaan voor ons Westland, mooi Westland, gelukkig Westland;

De partij die goed luistert naar de burger, goed nadenkt en glasheldere antwoorden geeft;

De partij die serieus aan politiek doet. Dat betekent heel veel tijd besteden aan het politieke werk door met burgers te praten en actie te ondernemen;

De partij die het voor de burger opneemt en die dicht op de burgers staat en zich snel en gemakkelijk inleeft in hun situatie. De gemeente is er voor de burger en niet andersom;

De partij die gedurende 4 jaar naar burgers wil luisteren en handelen. Dus niet de burger onmondig maakt omdat men nou eenmaal gekozen is, zoals het helaas te vaak door de andere partijen verwoord wordt;

De partij die de leefbaarheid in Westland wil verbeteren door in te zetten op meer groen, schonere lucht en schoner water etc.

De partij die meer groen, echte duurzaamheid, betere natuur en open kustgebied wil realiseren / behouden;

De kunst- en cultuurpartij van Westland met structureel extra geld voor kunst en cultuur waardoor het cultuurbudget weer komt op het niveau van voor de bezuinigingen. Kunst en cultuur zijn belangrijk, brengt burgers immers samen, ontroert, houdt een spiegel voor, laat ons wegdromen, brengt ons nieuwe ideeën en verruimt onze geesten;

De sociale partij. Op gebied van huisvesting, werk, ook voor andere Westlanders, inkomen, het bestrijden van armoede en zorg trekken we alles uit de kast. Er zullen veel meer voor iedere burger betaalbare woningen gebouwd moeten worden en een goede spreiding van sociale huur- en koopwoningen is erg belangrijk;

De seniorenpartij met frisse en heldere uitvoerbare ideeën over een seniorenvriendelijke gemeente die Westland moet zijn en concrete ideeën heeft voor wat nodig is in Westland;

De zorgpartij. De bestaande zorg voor alle burgers moet aangevuld en verbeterd worden;

De partij voor een betere bejegening van onze mantelzorgers;

De jongerenpartij. Voor de jeugd moeten veel meer voorzieningen in Westland komen. Zo houden we jongeren tevreden en in Westland!

De partij voor 40+. Door de aandacht voor jeugd en senioren wordt deze groep vaak vergeten. Meer gezelligheid en meer voorzieningen voor deze groep is gewenst. Goede kinderopvang, goed functionerende brede scholen en ook bijscholing en goed georganiseerde betaalbare vrijetijdsbestedingen;

De partij die de leefomgeving in Westland centraal stelt voor jong en oud en alles daartussen. Westland Verstandig staat voor meer groen. Groen levert veel op zoals meer levensgenot en gezondere omgeving, maar ook extra banen, stijging waarde woningen en een beter vestigingsklimaat;

De partij die bestaande en nieuwe wijken wil met goed ingerichte ruimten voor spelen en sporten;

De partij die alle Westlanders gelijk en goed wil behandelen;

De partij van de energietransitie, de verduurzaming door concrete maatregelen, de verkleining kloof tussen arm en rijk, het wegnemen polarisatie tussen bevolkingsgroepen ook in Westlandse buurten, de mismatch op de arbeidsmarkt. De gemeente moet de regie nemen voor de gas- en elektriciteitsopgave. Zelf samen met corporaties en Westland Infra in aardwarmteboringen en grootschalige zonnepanelenpercelen investeren om niet alleen milieuvriendelijker te zijn, maar ook kosten voor onze burgers te besparen.

De partij met een gezonde en reële blik op Westlandse economie en de tuinbouw. Niet vasthouden aan oude visies, maar vooroplopen in vernieuwing en goed inspelen op de veranderende (tuinbouw- en ondernemings)wereld om ons heen. Anders en beter omgaan met de financiële middelen om de tuinbouw in Westland te faciliteren en minder Westlandbreed, zonder echte visie. Effectiever en meer “op maat” werken;

De partij voor gehandicapten en al die inwoners die op hulp zijn aangewezen;

De partij die geeft om het welzijn van dieren en daar ook in Westland concrete voorzieningen voor wil treffen;

De partij die na de verkiezingen een nieuwe burgemeester wenst die boven partijen staat, gezag uitstraalt als dat nodig is, open en eerlijk is en met beide benen op de grond staat en er is voor alle burgers / ondernemers van Westland en zijn taken in Westland heeft

De partij die zorgt dat het in álle kernen fijn wonen is met goede, bij de betreffende dorpskern horende voorzieningen zoals minimaal één pinautomaat en een gemeenschapshuis wat zo mogelijk een winkel faciliteert en in iedere kern een gezellig “centrum”plein;

De partij die zich ervan bewust is dat landschap en kunst en cultuur een belangrijke bijdrage leveren aan een leefbaar Westland, zowel in economisch als sociaal-cultureel opzicht.

De partij die woord houdt. Na de verkiezingen worden beloften niet in de vuilnisbak gegooid;

De partij die de inwoners weer echt trots op Westland wil maken;

De partij die een leefbare omgeving centraal stelt naast werk, veiligheid, zorg, onderwijs, natuur, dieren en duurzaamheid;

De partij die prioriteit geeft aan voldoende politie in Westland zelf;

De partij die niet nog meer, maar beter wil;

De partij die in Westland een gezonder leefklimaat voor onze burgers vooropstelt met gezonde lucht en gezond water;

De partij die recreatie in Westland wil stimuleren;

 

Westland Verstandig, de kandidaten en de gekozen raadsleden zijn eenvoudig te bereiken voor vragen en inhoudelijk commentaar. Bellen, mailen, langskomen in één van onze Burgerkantoren of we komen naar u toe. U bent welkom. Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen:

E: info@duijsens.net en duijsens@gmail.com.

T: 06-53401068

Een digitale versie met link treft u aan op www.westlandverstandig.nl

 

4. Wat Westland Verstandig ook wil bereiken

Een verandering waarbij de burgers weer het gevoel krijgen dat Westland en de democratie hen dient in plaats van in de weg zit. Westland wordt weer van de burgers. Elke burger telt en een bestuur moet gaan voor de burgers. Geen bestuur wat bang is voor insprekende burgers, die burgers wil betuttelen en inspreektijd wil beperken en daar niet naar willen luisteren.

Westland is van iedereen en alle bewoners van Westland zijn gelijkwaardig. Daarom wil Westland Verstandig dat er in elke kern even zorgvuldig werk wordt gemaakt van het betrekken van bewoners bij plan- en besluitvorming. Westland Verstandig vindt het belangrijk dat alle kernen een veilig en prettig leefklimaat hebben. Ook is het belangrijk dat de openbare ruimte en de publieke voorzieningen in Westland goed toegankelijk zijn voor Westlanders met een handicap.

Onze visie is: burgerbelang vóór gemeentebelang, niet alleen in woorden maar ook in daden. Er moet echt, en voordat besluiten vallen, voldoende naar de burgers geluisterd worden en hun inbreng moet daadwerkelijk meegenomen worden in de verdere besluiten.

 

5. Wat deden we in de afgelopen periode?

Westland Verstandig kaartte veel misstanden in Westland aan. Vaak met goed gevolg. Er is een duidelijke vervreemding merkbaar tussen Westlands bestuur en de burger. Dat wil Westland Verstandig veranderen.

 

Westland Verstandig heeft zich in de huidige raadsperiode duidelijk geprofileerd als een partij die positief kritisch was op het gevoerde beleid door deze coalitie van CDA, VVD, GL en GBW, die praktisch in alles gesteund werd door de andere partijen. Deze partijen waren in het geheel niet kritisch en als ze dat wel al waren dan werd uiteindelijk altijd ingestemd met de door het College uitgestippelde koers. Gelukkig lukt het Westland Verstandig vaak om met succes in te grijpen en daar waar dat niet lukte door politieke onwil is bijna altijd achteraf vastgesteld kunnen worden dat ofwel de betrokken burgers gelijk hadden ofwel dat onnodig geld verspild werd en Westland Verstandig gelijk had.

 

Westland Verstandig heeft zich ontpopt als een voor burgers herkenbare partij die opkomt voor de belangen van die burgers en dat durft te zeggen zowel in de politieke arena als daarbuiten. We zagen dan vaak dat de coalitie de partijen die hen steunden beloonde met ofwel vooraf opgegeven punten die die partijen mochten indienen en volstrekt onnozele moties te accepteren. Westland Verstandig heeft niet alleen kritiek geuit, maar kwam altijd met voor de Westlandse burgers betere oplossingen. Ook hadden we veel goede ideeën en die hebben we nog. Veel vragen, moties en amendementen hebben we geformuleerd en gesteund of zelf ingediend.

 

Het door het College en coalitie zelf gecreëerde beeld van Westland is er niet en wordt door onze burgers ook vaak niet zo ervaren. Beeld en werkelijkheid kloppen niet. Westland Verstandig wil daar wat aan doen. Voor ons staat voorop: “wat is goed voor de burger”. De gemeente dient dienstbaar en bescheiden te zijn.

 

Westland Verstandig is in de afgelopen jaren direct opgekomen voor onze burgers. Onze ambities en ideaal is een mooier en veiliger Westland, met gelukkige inwoners en waar ook aandacht is voor mensen die echt problemen hebben en mensen die tussen wal en schip terecht komen. Wij doen dat onder meer door vanaf 2014 meer dan duizend burgers te ontvangen, eerst in onze actietent voor de ingang gemeentehuis Naaldwijk en sedert januari 2015 in onze burgerkantoren, veel naar mensen toe te gaan, honderden vragen en verzoeken (omdat burgers met problemen zaten) te doen aan het College, oplossingen aan te dragen en mensen te helpen die hulp nodig hebben. Menigmaal moesten we dat helaas doen -omdat er geen andere mogelijkheid was- met niet echt gebruikelijke middelen.

 

In de Raad dienden we al veel moties in om onze idealen inhoud te geven. Genoemd kunnen worden moties over:

“geen poep op de stoep”, nieuw Westlands verkeers- en vervoersplan, dierenwelzijn, plaatsing 15 fietspompen langs drukke fietsroutes, Pijletuinenhof voor starters en ouderen, starters en oudere mensen met laag inkomen aan een woning helpen, urgentiegevallen huisvesten in de kern waarin ze wonen, kunst- en cultuurbeleid ontwikkelen, vervanging gevaarlijke asbestdaken, meer Westlandse bedrijven betrekken bij aanbestedingen, Lierse olifantenpaden opknappen, alle verkeersveiligheid in beeld brengen, tijdelijke ontheffing voor moestuin.

 

Ook heeft Westland Verstandig tal van acties buiten de Raad gevoerd. Enquete tegen bouw 2 halve gemeentehuizen met meer dan 10.000 handtekeningen van ongeruste Westlanders. Betrokkenheid petitie over het Leefbos en meer groen in Westland met voldoende handtekeningen voor een burgerinitiatief, Steunpunt “zorg” waar meer dan 300 meldingen binnenkwamen die allen aandacht kregen, ruim 400 petities tegen de 100 strandhuisjes bij Ter Heijde / Monster, 450 petities voor behoud gravin Machteldbeeld op het Marktplein in ’s-Gravenzande, we steunen de actiegroepen Onzinnige Handhaving en Werk aan de Winkel in Kwintsheul. Ook hielden we een enquete in de Heenweg over wens tot aansluiting op glasvezel en voeren thans gesprekken met CIF (Caiway).

 

Het Meldpunt verkeersknelpunten op de site van Westland Verstandig levert veel reacties op. Westlandse burgers kunnen verkeersonveilige situaties melden bij ons op de site. We noemen er een paar. Onveilige zebrapaden –voor ’s avonds- op wegen waar 50 km gereden mag worden. Wij willen dat –net als in Rotterdam en Midden-Delfland gebeurt- bij bepaalde drukke zebrapaden aan weerszijden in het wegdek bij het oversteken een groot aantal in het wegdek geprojecteerde lampen aangaan waardoor de naderende auto direct ziet dat er iemand wil overstreken.

 

Met Platform Gehandicapten Westland (PGW) heeft Westland Verstandig een samenwerking genaamd “KRUIP IN DE HUID VAN”. Ieder fractielid is gekoppeld aan meerdere gehandicapten, die zich tracht in te leven in hun dagelijks ritme en wat ze daarbij tegenkomen. Hetzelfde doet de gehandicapte. Hij verplaatst zich in het raadslid. Westland Verstandig doet dat nu bijna een jaar en over en weer leren we een hoop en proberen we dat ook politiek te vertalen. Zowel onze fractie als de PGW-ers zijn enthousiast over deze wijze van samenwerken.

 

Met Cultuurverbinders Westland hebben we een nauwe band en organiseerden we met gehandicapten een Storytelling op de Zandmotor.

 

Door het College en raadspartijen wordt Westland Verstandig ervaren als een pitbull, de partij die zaken die niet kloppen aan de kaak stelt en ter sprake brengt, of het bestuur dat nu leuk vindt of niet. Daar wordt door het bestuur menigmaal zichtbaar, zowel vóór als na de beslissing, rekening mee gehouden. Uiteraard zijn we geen zeurpieten of betweters.

 

Westland Verstandig valt over het gemak waarmee door het huidige College en in ieder geval coalitie en de meeste andere politieke partijen, besluiten genomen worden, zonder dat men zich realiseert welk effect die hebben voor veel burgers. Na weerstand door Westland Verstandig, die dan vaak de spreekbuis is van de burgers, wordt met evenveel gemak het besluit weer teruggedraaid. Neem het sloopplan gemeentehuis Monster, neem de verkoopplannen Hofboerderij, neem de afsluiting weg langs Marktplein ’s-Gravenzande. Veel voorbeelden zijn daarnaast nog te geven. Het lijkt erop dat het bestuur van CDA, VVD, GBW, GL, vaak gesteund door de rest van de partijen, maar wat doen, zonder dat over de gevolgen is nagedacht. Wel vaak dan onrust en onbegrip onder de burgers tot gevolg hebbend. Ook ziet Westland Verstandig dat ten onrechte vaak -om uiteenlopende redenen- problemen van burgers aanvankelijk gebagatelliseerd worden. Ook op dat punt heeft Westland Verstandig een taak vervuld en met moties, verzoeken en vragen wist zij gedaan te krijgen dat voor de burgers van belang zijnde zaken alsnog die aandacht kregen, die ze verdienden. Vandaar de noodzaak van de vele vragen / verzoeken / moties.

 

Er is genoeg nog aan Westland te verbeteren. Twee wethouders verlieten tussentijds College, de VVD-wethouder bungelt en kan alleen maar met veel inspanning in het zadel gehouden worden, het dossier kust is bij hem weg wegens belangenverstrengeling, incorrecte informatie en geklungel, de burgemeester vertrekt plotsklaps nog geen jaar na zijn door hem felbegeerde herbenoeming, de gemeentesecretaris vertrekt na de verhuizing en zonder financiële verantwoording twee halve gemeentehuizen en beloont zichzelf met een zelfbedachte nodeloze nieuwe functie, de griffier ontslagen, collegepartij PvdA zei op vage gronden vertrouwen op en GroenLinks eist het pluche op. Veel ontevreden ambtenaren vanwege niet echt goed ontvangen reorganisatie en onverklaarbare benoemingen van personen en onduidelijke werkprocessen. Tja en dan maar volhouden dat het allemaal perfect gaat.

 

6. Onze burgerkantoren

Of het nu gaat om zorg, leefomgeving, gebrekkige communicatie met de gemeente / Sociaal Kernteam / Vitis / Patijnenburg / woningcorporaties. Burgers weten in groten getale de weg te vinden naar één van onze BURGERKANTOREN of nodigen onze fractie bij hen thuis uit. Wekelijks spreken we met veel burgers. De fractie probeert, omdat we goed de weg weten in gemeenteland, een oplossing te vinden door direct als volksvertegenwoordigers hulp te bieden, een en ander uit te zoeken, gebruikmakend van de expertise die bij onze fractie ruimschoots aanwezig is, dan wel middels vragen en verzoeken aandacht te vragen voor de problemen van de burgers en ondernemers. Lukt dat niet omdat de andere partijen niet willen en is het wel een ernstig probleem, dan voeren we het debat in of buiten de politieke arena.

 

7. Samenwerking

–         Westland Verstandig verlangt naar een Westlands Bestuur na de nieuwe raadsverkiezingen, dat meer gaat luisteren naar de burgers, eerst zich realiseert wat een bepaald besluit teweeg brengt en dan pas beslist en niet langer echte problemen van de burgers passeert of onzichtbaar maakt. Dat is de ambitie en het ideaal van Westland Verstandig.

 

–         Zij zoekt na de verkiezingen samenwerking met partijen die dat ook echt willen. Met partijen die dus begrijpen dat zij er voor de burgers zijn en de burgers niet voor hen.

 

8. Collegedeelname

Westland Verstandig wil één of meer wethouders leveren aan het na de verkiezingen te vormen College om haar vele ambities en idealen gericht op onze burgers nog beter te kunnen uitvoeren. Na het vertrek van burgemeester Van der Tak zien we ook al bepaalde beleidswijzigingen die steeds al door Westland Verstandig zijn aangegeven. We noemen: de weigering van de waarnemend burgemeester om (snoep)reisjes naar Japan en China te maken (zij zegt daarover: “daar zal de burgemeester van Westland het verschil niet maken”), het terugtrekken uit door de burgemeester gevormde en bekostigde clubjes van “bevriende” ondernemers (de waarnemend burgemeester: “de bedrijven (en hun brancheorganisaties) kunnen dat beter zelf”). We noemen het plotsklaps stoppen in 2019 met de subsidie aan Westland Marketing (daarmee erkennend wat Westland Verstandig al jaren aangeeft: nutteloos geld) en de vervanging van externen door “vaste” ambtenaren die een contract van één jaar krijgen. Dit alles betekent dat de coalitiepartijen keurig naar ons geluisterd hebben en terecht. Het waren echt verkeerde keuzes.

 

Back To Top