skip to Main Content

Kwintsheul

“er gebeurt veul in De Heul”

Kwintsheul heeft een levendig verenigingsleven. Westland Verstandig streeft naar het behoud van de dorpssfeer in Kwintsheul.

Voor Kwintsheul heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

 • Kwintsheul moet een vitaal dorp blijven. Dat betekent dat in Kwintsheul steeds naar het woningprogramma gekeken moet worden.
 • Woningbouw bouwlocatie de Driesprong. Eindelijk vaart maken. Duurt nu te lang.
 • Kwintrum en locatie Boutkan (Kerkstraat 43bcd). Eindelijk doorpakken!
 • Locatie Verkade (snelheid geboden voor bouw appartementencomplex in de prijsklasse € 700,– tot € 1.100,–. Op de Verkadelocatie niet grond gebonden woningen plannen, wel rekening houdend met de omgeving waarin gebouwd wordt.
 • Brug over de Gantel naar de Gouwlaan vanuit Gouw 3c. Voor de bereikbaarheid van Kwintsheul uit de Ranken, Gouw 3c en Uithofpark en ook voor fietsers en wandelaars veilig alternatief voor de Holle Watering.
 • Parkeren centrum. Te weinig algemene plekken.
 • Oude Veiling Kwintsheul aanwijzen als monument.
 • Andreashofschool krimpt en dat moet anders.
 • Wij willen dat de gemeente samen met de inwoners toewerkt naar een levendig centrum.
 • Westland Verstandig wil dat de ontsluitingsweg Bovendijk-Veilingroute beter wordt aangegeven in Kwintsheul zelf.
 • Westland Verstandig verwacht dat de verkeersproblemen in Wateringen en Kwintsheul niet voldoende worden opgelost met de maatregelen die voorzien zijn en wil voldoende maatregelen voor beide dorpen gezamenlijk.
 • Wij willen dat er vooral woningen worden gebouwd voor jongeren om het dorp vitaal te houden.
 • Wij willen de samenwerking zorginstellingen bevorderen om verpleeghuis- en welzijnszorg blijvend te garanderen.
 • Westland Verstandig wil bankjes plaatsen langs de wandelroute Lange Wateringkade en Dorpskade.
 • Snel passende woningen bouwen op diverse locaties binnen Kwintsheul (leegstaande bedrijfslocatie Verkade en wellicht nog meer locaties), maar ook directe start woningbouwplannen bij de Driesprong.
 • Meer passende huisvesting voor ouderen: “De Lessenaar” kent lange wachttijden. Als er meer geschikte huisvesting voor ouderen komt, dan komt de doorstroming beter op gang. In De Lessenaar in ieder geval de recreatieruimte, eventueel aangepast, in overleg met de bewoners herinrichten en in stand houden.
 • In de woningbouwplannen rekening houden met de behoefte aan senioren-/zorgwoningen. Ook een serviceflat zelfstandig wonen / zorg op maat/ beheer 24/7 / recreatieruimte.
 •  Kwintsheul in alle opzichten aantrekkelijker maken.
 • Op korte termijn maatregelen nemen waardoor de daling van de bezetting van de Andreashofschool en de ledenafname bij Quintus, Scouting, Gregorius etc. gestopt wordt. De tijd die het duurt voordat het effect van nieuwe woningen voelbaar is, moet de gemeente meehelpen overbruggen.
 • Het wegtrekken van jonge gezinnen / jongeren / detailhandel en bedrijven naar andere dorpen een halt toeroepen door snel nieuwe woningen te realiseren.
 • Voor Kwintsheul dat relatief heel weinig groen heeft, het woon- en leefklimaat (veiligheid, groen, spelen en recreatie) te verbeteren.
 • De toegezegde veilige en goede ontsluiting vanaf woningen in de Gouw naar centrum Kwintsheul goed realiseren.
 • De Kerkstraat verder ontlasten van druk verkeer.
 • Woningcorporatie Wonen Wateringen beter betrekken bij de verdere invulling van het woningbouwprogramma in Kwintsheul.
 • Basisvoorzieningen zoals een pinautomaat terug in Kwintsheul en nog betere winkelvoorzieningen en zo nodig het bestemmingsplan daarop aanpassen.
 • Meer structurele maatregelen om winkelbestand in Kwintsheul te stimuleren naast de Jumbo-supermarkt.
 • Parkeerplaatsen bij Jumbo-supermarkt 24/7 open en toegankelijk.
 • Doorstroming bevorderen vanuit de gemeente: financieel aantrekkelijk maken en zorgen voor passende en aantrekkelijke woningen voor “de doorstromers”.
Back To Top