skip to Main Content

Arbeidsmigranten. gelijke rechten én plichten

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor het bevorderen van integratie van arbeidsmigranten:

  • Wij willen dat voor alle arbeidsmigranten en buitenlandse bedrijven die hier werk verrichten de Nederlandse regels worden toegepast omrent arbeidsrecht en CAO’s en andere relevante wet- en regelgeving. Voorwaarde hiervoor is dat arbeidsmigranten bekend zijn bij de Nederlandse overheid en ingeschreven staan in het de Basisregistratie Personen (GBA en Register Niet-Ingezetenen).
  • Het aantal ingeschreven arbeidsmigranten (ca. 3.500) is aanzienlijk lager dan het geschatte aantal van 10.000 in Westland werkende arbeidsmigranten. Dit vraagt om nog meer zicht en controle van de doelgroep. Hierbij kan tevens efficiënt gebruik gemaakt worden van de Basisregistratie Personen.
  • Huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten moet voor zover mogelijk bij de tuinders zelf op het bedrijf ofwel tijdelijk en in kleine aantallen op percelen grond die een glastuinbouwbestemming hebben, op welke gronden oudere glasopstanden staan en die in de nabijheid van de bebouwde kom zich bevinden en waar geen hinder dreigt voor de buurt. Arbeidsmigrantenhotels of grootschalige huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten willen wij niet in of dichtbij de dorpen. Wel willen we op zichzelf staande campussen realiseren op het ABC-terrein in Poeldijk en bij de Horti Campus in Naaldwijk. We willen daar niet alleen arbeidsmigranten, maar ook starters, spoedzoekers en flexwonen.
  • Woningen in de dorpen dienen niet onttrokken te worden aan de ‘woonfunctie’ ten koste van (commerciële) kamerverhuur of pensions voor arbeidsmigranten. Onze voorstellen hebben geleid tot een gewijzigd beleid: in een woning mag slechts 1 huishouden wonen! Deze woningen moeten bestemd blijven voor 1 huishouden. Bestemmingsplannen dienen hierover duidelijkheid te scheppen. Dit voorkomt overbewoning, huisjesmelkerij en burenoverlast. Ook voor gebouwen, zoals bedrijfs-, winkel- en kantoorpanden in de dorpen, in, onder of naast woningen, die nu geen woonfunctie hebben, dienen in beginsel niet omgezet te worden tot kamerverhuur of pensions. Omzetten naar reguliere woonfunctie is meestal beter mogelijk. Terecht is ons initiatief om geen splitsing van woningen mogelijk te maken, overgenomen zodat in een woning nog maar 1 huishouden kan wonen.
  • Arbeidsmigranten die zich blijvend willen vestigen, en dat geldt zeker voor gezinnen met kinderen, moeten bij voorkeur instromen in de reguliere huisvesting onder gelijke condities als andere huishoudens.
  • Voor arbeidsmigranten die langer dan een jaar zijn ingeschreven bij de gemeente moeten groepsbijeenkomsten worden gehouden over sociaal-maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk en mogelijke deelname aan sport- en culturele activiteiten. Integreren en meedoen is dan het belangrijkste uitgangspunt. De gemeente heeft daarin een aanmoedigingstaak.
Back To Top