skip to Main Content

Standpunten en wat wil Westland Verstandig bereiken

 • Westland Verstandig heeft:

oog voor al onze inwoners jong, oud en alles daartussen;

oog voor vooral goedkope koop- en huurhuizen;

oog voor het klimaat en waterproblemen in Westland;

oog voor een aantrekkelijk Westland en bruisende dorpen;

oog voor beter openbaar vervoer;

oog voor jongeren;

oog voor werken in Westland;

oog voor de leefbaarheid van onze Westlandse dorpen;

oog voor een structureel betere wegenstructuur in en rond onze dorpen;

oog voor sport, muziek en cultuur;

oog voor een veilig Westland;

oog voor meedoen ook bij armoede;

oog voor welzijn en zorg;

oog voor opgroeien in Westland;

oog voor ouder worden in Westland;

oog voor mantelzorgers en vrijwilligers;

oog voor versimpelen van regels en procedures;

oog voor mensen met een beperking;

Wat wil Westland Verstandig bereiken in 2022-2026:

Voor alles aan op dit moment voor inwoners ergerlijke zaken een einde maken. We noemen er 4 die het meest in het oog springen, maar er zijn er meer:

 • Afvalinzameling met nascheiding en stoppen met verzamelen met zakken aan palen;
 • Structureel beter groenonderhoud in heel Westland;
 • Huishoudhulp weer op uurbasis en niet op resultaat! Afschaffing resultaatgericht indiceren!
 • Oplossen van tal van onveilige en overlastgevende verkeersknelpunten -ook de wegen waar structureel te hard gereden wordt- in Westland. In alle dorpen zijn er meerdere –steeds weer toenemend aantal- wegen waar dit speelt.

En verder:

 1. Opkomen voor het burgerbelang, alle inwoners gelukkiger maken en in alle gevallen de inwoner serieus nemen en de inwoner op tijd betrekken bij plannen in de directe leefomgeving. Radicale verandering bestuurscultuur;
 2. Eerst luisteren naar de inwoners en dan pas besluiten;
 3. Recht van de inwoners erkennen om snel een inhoudelijke reactie van gemeente te ontvangen op mails / brieven;
 4. Invoeren van een eed voor onze ambtenaren dat ze dienstbaar zullen zijn aan de samenleving/inwoners/ondernemers in Westland en niet aan de wethouder of ambtenaren-chef;
 5. De leefbaarheid in Westland verbeteren. Concrete plannen per dorp uitvoeren!
 6. Concrete effectieve en betaalbare maatregelen op het gebied van duurzaamheid, zonder door te slaan!
 7. Behoud open kustgebied; De breedgedragen Kustvisie alsnog vaststellen en gewoon uitvoeren;
 8. Verbeteren van de bestaande zorg voor alle inwoners en meer doen voor senioren en voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld revalidatiecentrum in Westland en meer voorzieningen voor Westlanders die de regie in eigen handen willen houden;
 9. Meer beschut wonen mogelijk te maken waardoor ook inwoners met een beperking op zichzelf kunnen wonen;
 10. Betere bejegening van onze mantelzorgers;
 11. Meer en betere voorzieningen voor jongeren in Westland;
 12. Meer en betere voorzieningen voor 40-plus in Westland;
 13. Het echt worden van een seniorenvriendelijke gemeente. Waardig ouder worden is uitgangspunt. Daarbij hoort zeker het uitgeven van de Seniorengids;
 14. Structureel betere zorg over de hele linie en opkomen voor senioren en allen die hulp nodig hebben;
 15. De bestuurscultuur wijzigen. Meer open en veel beter en sneller communiceren;
 16. Tijdig andere keuzes maken waardoor tijd en geld meer aan onze inwoners ten goede komen;
 17. Geen geld meer naar nutteloze zaken;
 18. Meer geld en aandacht naar wel de inwoners rakende zaken zoals zorg, leefomgeving, onderwijs, groen, veiligheid, infrastructuur, versterking dorpen;
 19. De komende vier jaren investeren in de leefbaarheid van Westland: veel meer groen door concrete plannen uit te voeren, beter groenbeheer, meer mooie oevers rond vaarwegen, fietspaden beter onderhouden in en rond onze dorpen en echt maatregelen nemen voor schoner water en schonere lucht, aanpak van de slonzige aanblik op vele plekken;
 20. Burgerinitiatieven ondersteunen ook financieel / 0.1% uit de gemeentebegroting daarvoor reserveren;
 21. Voldoende sociale huur- en koopwoningen in alle dorpen voor onze eigen inwoners;
 22. Meer woningen bouwen/realiseren met een huurprijs tussen € 500,– en € 600,–;
 23. Levendige en bruisende dorpen; Het dorpse karakter van Westland behouden en geen hoogbouw proppen –zeker niet in de dorpen- daar waar het niet past!
 24. Meer toiletten openbare ruimte. Daarnaast fietspaden en vaarwegen voorzien van voldoende toiletten en picknicktafels;
 25. Dierenwelzijn / Concrete voorzieningen voor opvang en begeleiding van alle dieren;
 26. Onze verenigingen beter ondersteunen, zeker in deze Coronatijd;
 27. Een economisch sterk Westland met een andere meer realistische visie op de glastuinbouw dan tot nog toe het geval is. Glastuinbouw is belangrijk, maar niet het enige!
 28. Een andere ruimtelijke invulling van Westland waarbij een goede mix ontstaat tussen economie, recreatie, mooie prettige omgeving;
 29. Kunst en cultuur (weer) een goede plek geven met concrete acties;
 30. Invoeren gemeentelijk referendum, ook te houden per dorp of zelfs per buurt;
 31. Andere en sterkere positie binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag afdwingen;          Verbetering van openbaar vervoer in Westland, inclusief Regiotaxi. Beter en meer vervoer op maat / doelgroepenvervoer verder stimuleren; Veel beter toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer in Westland waarbij klantvriendelijkheid voorop staat;
 32. De openbare ruimte schoon, heel veilig en aangenaam houden;
 33. Geen kapitaalsvernietiging meer door slopen van waardevolle gebouwen, maar eerst bekijken of een gebouw een tweede leven gegund wordt;
 34. Een goed renderende middenstand in alle Westlandse dorpen;
 35. Gratis wifi op een aantal hotspots in Westland en glasvezel in de hele gemeente, dus ook de 8.000 woningen en 2.000 bedrijven in het buitengebied;
 36. Bescherming en handhaving van onze monumenten en karakteristieke gebouwen en plekken;
 37. Sociale cohesie in wijken en dorpen behouden en zo nodig verbeteren;
 38. Meer vrachtwagen- en werkbussenparkeervoorzieningen in Westland op geschikte plekken met bijbehorende basisvoorzieningen;
 39. Zoveel als mogelijke gelijke verdeling Westlandse evenementen over de dorpen;
 40. Het Gravin Machteldbeeld op het Marktplein in ’s-Gravenzande moet daar in de oude vorm weer terugkeren; Dat kan, want er is ruimte genoeg!
 41. Invoeren van een all inclusive zorgverzekering in Westland met een uitvoerige dekking en met een minimaal eigen risico naar Rotterdams model;
 42. Invoering schoolzwemmen en omruilen tegen de bijdrage die de zwembaden nog ontvangen vanwege het afschaffen in 2009;
 43. Betere wegeninfrastructuur in en buiten de dorpen. Eerst de wegen- en parkeerinfrastructuur goed regelen en dan pas nieuwbouwwoningen plannen;
 44. Oplossen van tal van onveilige verkeersknelpunten-ook de wegen waar structureel te hard gereden wordt- in Westland;
 45. Gemeentelijke ombudsman voor klachten inwoners over gemeente;
 46. Alle dorpen aantrekkelijk maken door vriendelijk straatmeubilair, verlichting, plantenbakken / een centraal gelegen dorpsplein en meer groen;
 47. Compleet politiebureau in Westland en betere herkenbare rol voor de wijkagent in de dorpen;
 48. Oprichting eigen woningbedrijf;
 49. Aanleg meer afmeerpunten recreatief varen;
 50. Financieel stimuleren vanuit de gemeente aanschaf zonnecollectoren;
 51. In alle dorpen woningen bijbouwen en een minimaal voorzieningenniveau tot stand brengen; winkeltjes, pinautomaat, per dorp een plein met uitstraling;
 52. Tijdelijke woningen bouwen voor statushouders en arbeidsmigranten op passende plekken in Westland en verder geen verdringing meer op de woonmarkt voor onze inwoners;
 53. Stimuleren minder alcoholgebruik jongeren;
 54. Strak aangestuurde integratie statushouders;
 55. Omlaag brengen aantal aan Westland toegewezen statushouders;
 56. Aanmoedigen vrijwilligers, ook voor de werkzaamheden op de begraafplaatsen;
 57. Geen OZB voor onze verenigingen;
 58. Vuurwerk nader reguleren en eventueel wel vanuit de gemeente centrale vuurwerkshows organiseren. Eventueel via een referendum aan onze inwoners voorleggen als er landelijk geen initiatief komt;
 59. Westland asbestveilig maken;
 60. Toestaan medicinale wietteelt;
 61. Stoppen met onzinnige handhaving zonder enig belang en resultaat in buitengebieden;
 62. Geen windmolens in Westland;
 63. Regionaal Werkbedrijf beschut werken / oudere langdurig werklozen in Westland, bij voorkeur ook in een kascomplex, want dat hoort toch eigenlijk in de “Glazen Stad”
 64. Geen islamitische basisschool in Westland. Inzetten op goede ontmoetingsscholen waar alle geloofsrichtingen en openbaar onderwijs samengaan en waar het accent ligt op de kwaliteit van het onderwijs;
 65. Een minder geld kostende, maar veel efficiënter werkende bedrijfsvoering gemeente;
 66. Realiseren moestuinen voor onze inwoners;
 67. Meer gemeentelijke BOA’s om goede leefomgeving beter te borgen;
 68. Gemeentelijke beheerders op de begraafplaatsen;
 69. Geen senior die hulp nodig heeft Westland uit;
 70. Geen kind met een beperking Westland uit;
 71. Alleen maar natuurinclusief bouwen;
 72. Afspraken binnen Woonnet Haaglanden fundamenteel herzien;
Back To Top