skip to Main Content

Standpunten en wat wil Westland Verstandig bereiken

Westland Verstandig heeft:

oog voor de burger

oog voor nieuwe, vooral goedkope huizen

oog voor het klimaat

oog voor een aantrekkelijk Westland en bruisende kernen

oog voor vervoer

oog voor jongeren

oog voor werken in Westland

oog voor de leefbaarheid van onze Westlandse dorpskernen

oog voor sport, muziek en cultuur

oog voor een veilig Westland

oog voor meedoen ook bij armoede

oog voor welzijn en zorg

oog voor opgroeien in Westland

oog voor ouder worden in Westland

oog voor mantelzorgers en vrijwilligers

oog voor versimpelen van regels en procedures

oog voor mensen met een beperking

 

Wat wil Westland Verstandig bereiken:

 1. Opkomen voor het burgerbelang, alle burgers gelukkiger maken en in alle gevallen de burger serieus nemen en de burger op tijd betrekken bij plannen in de directe leefomgeving;
 2. Eerst luisteren naar de burger en dan pas besluiten;
 3. De leefbaarheid in Westland verbeteren. Concrete plannen per kern;
 4. Concrete maatregelen op het gebied van duurzaamheid;
 5. Behoud open kustgebied;
 6. Totaal geen strandhuizen;
 7. Verbeteren van de bestaande zorg voor alle burgers en meer doen voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld revalidatiecentrum in Westland en meer voorzieningen voor Westlanders die de regie in eigen handen willen houden;
 8. Betere bejegening van onze mantelzorgers. Mantelzorgmakelaar moet er komen;
 9. Meer voorzieningen voor jongeren in Westland;
 10. Meer voorzieningen voor 40-plus in Westland;
 11. Het worden van een seniorenvriendelijke gemeente. Waardig ouder worden moet uitgangspunt zijn. Uitgeven Seniorengids;
 12. Structureel betere zorg over de hele linie en opkomen voor senioren en allen die hulp nodig hebben;
 13. De huidige bestuurscultuur wijzigen. Meer open en veel beter en sneller communiceren;
 14. Andere keuzes maken;
 15. Geen geld meer naar nutteloze zaken;
 16. Meer geld en aandacht naar wel de burgers rakende zaken zoals zorg, leefomgeving, onderwijs, groen, veiligheid, infrastructuur, versterking dorpskernen;
 17. De komende vier jaren investeren in de leefbaarheid van Westland: veel meer groen door concrete plannen uit te voeren, beter groenbeheer, meer mooie oevers rond vaarwegen, fietspaden beter onderhouden en echt maatregelen nemen voor schoner water en schonere lucht, aanpak van de slonzige aanblik op vele plekken;
 18. Burgerinitiatieven ondersteunen ook financieel / 1% uit de gemeentebegroting reserveren;
 19. Voldoende sociale huur- en koopwoningen in alle kernen voor onze eigen burgers;
 20. Meer woningen bouwen met een huurprijs tussen € 500,– en € 600,–
 21. Echt levendige en bruisende dorpskernen;
 22. Toiletten openbare ruimte voor mannen en vrouwen. Fietspaden en vaarwegen voorzien van voldoende toiletten en picknicktafels;
 23. Dierenwelzijn / Concrete voorzieningen voor opvang en begeleiding dieren;
 24. Een goede, boven de partijen staande nieuwe burgemeester;
 25. Onze verenigingen beter ondersteunen;
 26. Een economisch sterk Westland met een andere meer realistische visie op de glastuinbouw dan tot nog toe het geval is;
 27. De financiële schuld afbouwen waardoor geen financiële last op de schouders van de generaties na ons zal zijn;
 28. De totale woonlasten voor burgers en bedrijven verlagen;
 29. Kunst en cultuur (weer) een goede plek geven;
 30. Voor de leefomgeving beïnvloedende zaken een referendum, ook op dorpskernniveau.
 31. Opheffing Metropoolregio Rotterdam Den Haag;
 32. Verbetering van openbaar vervoer in Westland, inclusief Regiotaxi. Beter en meer vervoer op maat / doelgroepenvervoer stimuleren;
 33. De openbare ruimte schoon, heel veilig en aangenaam houden;
 34. Geen kapitaalsvernietiging meer door slopen van waardevolle gebouwen;
 35. Een goed renderende middenstand in alle Westlandse kernen;
 36. Gratis wifi op een aantal hotspots in Westland;
 37. Bescherming en handhaving van onze monumenten en karakteristieke gebouwen en plekken;
 38. Sociale cohesie in wijken en kernen behouden en zo nodig verbeteren;
 39. Vrachtwagenparkeervoorzieningen in Westland met bijbehorende basisvoorzieningen;
 40. Zoveel als mogelijke gelijke verdeling Westlandse evenementen over de kernen;
 41. Het Gravin Machteldbeeld op het Marktplein in ’s-Gravenzande moet daar weer terugkeren in april;
 42. Invoeren van een all inclusive zorgverzekering in Westland met een uitvoerige dekking en met een minimaal eigen risico naar Rotterdams model;
 43. Invoering schoolzwemmen;
 44. Betere wegeninfrastructuur in en buiten de dorpskernen;
 45. Eerst infrastructuur goed regelen en dan pas nieuwbouwwoningen plannen;
 46. Oplossen onveilige verkeersknelpunten in Westland;
 47. Gemeentelijke ombudsman voor klachten burgers over gemeente;
 48. Een andere ruimtelijke invulling van Westland waarbij een goede mix ontstaat tussen economie, recreatie, mooie prettige omgeving;
 49. Alle dorpskernen aantrekkelijk maken door vriendelijk straatmeubilair, verlichting, plantenbakken / een centraal gelegen dorpsplein;
 50. Compleet politiebureau in Westland behouden;
 51. Oprichting eigen woningbedrijf;
 52. Aanleg afmeerpunten recreatief varen;
 53. Financieel stimuleren aanschaf zonnecollectoren;
 54. In alle dorpskernen woningen bijbouwen en een minimaal voorzieningenniveau tot stand brengen; winkeltjes, pinautomaat;
 55. Tijdelijke woningen bouwen voor statushouders en arbeidsmigranten en geen verdringing op woonmarkt van onze burgers;
 56. Stimuleren minder alcoholgebruik jongeren;
 57. Goede, maar wel strak aangestuurde integratie statushouders;
 58. Omlaag brengen aantal aan Westland toegewezen statushouders;
 59. Aanmoedigen vrijwilligers;
 60. Geen OZB voor onze verenigingen;
 61. Vuurwerk reguleren;
 62. Westland asbestveilig maken;
 63. Toestaan medicinale wietteelt;
 64. Stoppen met onzinnige handhaving zonder enig belang en resultaat in buitengebieden;
 65. Één centrale goed toegankelijke gemeentewerf in Westland;
 66. Betere afspraken met organisatie en buurtbewoners feestweken;
 67. Geen windmolens in Westland;
 68. Regionaal Werkbedrijf beschut werken / oudere langdurig werklozen in Westland in kascomplex;
 69. Evenemententerrein in Westland;
 70. Lastenverlichting burgers;
 71. Geen islamitische school in Westland;
 72. Een minder geld kostend, maar veel efficiënter werkende bedrijfsvoering gemeente;
 73. Recht van de burgers om snel een inhoudelijke reactie van gemeente te ontvangen op mails / brieven;
 74. Realiseren moestuin voor onze burgers;

 

Back To Top