skip to Main Content

Openbare orde en veiligheid

 

“Westland: meer veilig en meer leefbaar”

 

Westland is één van de grotere gemeenten van Nederland. De problematiek van de criminaliteit waar de grote steden mee worstelen, neemt ook in Westland toe.

 

Het is mooi dat de misdaadcijfers in Westland dalen maar we zijn er nog lang niet. Geregeld vinden nog in Westland ernstige misdrijven zoals mishandelingen, woninginbraken, straatovervallen plaats. Dit maakt dat de Westlandse burger zich nog steeds niet echt veilig voelt. Meer cameratoezicht, efficiëntere politie-inzet, maar ook beter gebruik maken van buurtpreventen is nodig.

 

Belangrijk is het dat het politiebureau Westland gewoon open blijft, 7 dagen per week en 24 uur per dag, en normaal bezet blijft. Voor de veiligheid, alertheid en inzetbaarheid erg belangrijk.

 

Daarnaast ervaren Westlandse burgers onveiligheid door overlast, agressie en verloedering van rondhangende groepen. Deze vorm van overlast/onveiligheid moet efficiënter worden beetgepakt. De gemeente moet ook alerter en sneller reageren op klachten van inwoners daarover. Gepaste terugkoppeling moet plaatsvinden.

 

Het is de taak van de overheid te zorgen voor de veiligheid van haar inwoners. Om die reden moet de gemeente alles doen om aan deze overheidstaak mee te werken en de politie steunen in de uitvoering van haar taak zodat u veilig over straat kunt.

 

Steeds meer “drugs”verslaafden verkiezen Westland boven andere steden als verblijfplaats. Verslavingen en criminaliteit gaan vaak samen. Deze toename geeft veel mensen een onveilig gevoel. Westland Verstandig staat een harde aanpak voor van al degenen die de veiligheid en openbare orde verstoren. Er mag geen sprake zijn van een gedoogbeleid. Preventief optreden om criminaliteit en ordeverstoringen te voorkomen is van groot belang en de gemeente moet hiervoor de initiatieven nemen. De wijkagent speelt een belangrijke rol en wij willen dat deze meer zichtbaar in de wijken aanwezig is.

 

Een goede relatie tussen politie en burgers is essentieel voor de veiligheid in Westland. Westland Verstandig vindt het daarom belangrijk dat de politie volop in deze vertrouwensband investeert. Om de aangiftebereidheid te vergroten dient het doen van een aangifte versimpeld en versneld te worden. Mensen kunnen weer direct aan het bureau aangifte doen, zonder van te voren een afspraak te hoeven maken. Controledrift en betutteling door de overheid ondermijnen het vertrouwen van de burger in het gezag. De politie zou bij kleine overtredingen tactvoller kunnen opereren en zal zo meer respect en vertrouwen van bewoners verdienen. Westland Verstandig gaat voor een dienstbare en toegankelijke politieorganisatie die meer op straat aanwezig is, minder in de auto rondrijdt en een minder repressieve houding aanneemt. De wijkagent heeft zicht op de wijkproblemen en verdient daarom een belangrijke rol bij het sociale- en welzijnsbeleid. Westland Verstandig wil niet dat Boa’s een nieuw soort gemeentepolitie worden. Zij worden alleen ingezet voor handhaving waar dat echt nodig is en goed opgeleid zodat de kwaliteit van hun optreden in alle gevallen gewaarborgd is.

 

Een juiste en voldoende controle op correcte naleving snelheden in de dorpskernen en correcte nakoming van leefomgevingsregels lijkt een vanzelfsprekendheid, maar gebeurt op dit moment in Westland veel te weinig. Voor veel burgers is dat een doorn in het oog. De komende bestuursperiode dienen politie en de gemeentelijke Boa’s hier hun plicht weer te gaan vervullen. Tot de taak van de nieuwe burgmeester rekenen we het het weer op koers krijgen van de controles. Aan de structurele onderbezetting en de beperkte werktijden van Boa’s moet een einde komen, althans dat mag geen reden zijn om de controles te laten versloffen. Ook de structurele onderbezetting van de Westlandse politie moet veranderen. Het deugt niet als de politie aangiftes niet snel kan verwerken, geen vervolg geeft aan aangiftes en slecht communiceert met de aangever.

 

Westland Verstandig heeft de navolgende speerpunten op het gebied van veiligheid:

 • Wij willen dat gemeente en politie nog directer en sneller reageren bij klachten over veiligheid en snel optreedt bij gesignaleerde toenemende risico’s en ‘hotspots’ van overlast.
 • Wij willen inzetten op een goede samenwerking en communicatie tussen politie, buurtpreventen en al degenen die bij veiligheid en openbare orde betrokken zijn. Door gebruik maken van moderne hulpmiddelen, zoals internet, smartphones, digitale camera’s en sociale media, zoals WhatsApp, Twitter en Facebook, cameratoezicht en telefooncirkels. Politie kan en moet meer gebruik maken van beelden van bedrijven, instellingen en burgers. Desgewenst  samen praktische en slimme toezichtplannen maken.
 • Wij willen dat de gemeente en politie blijft inzetten op het uitbannen van drugs in Westland. Ook het alcoholgebruik met name onder jongeren zal verder teruggebracht moeten worden.
 • Westland Verstandig wil verder concrete maatregelen voor bevordering verkeersveiligheid nemen. Ook hier kan met direct belanghebbenden gekozen worden voor praktische oplossingen. Handhaving is niet bedoeld om de overheidskas te spekken, maar om de veiligheid te bevorderen.
 • Wij willen dat de hulpdiensten als Brandweer, Ambulancediensten en Reddingsbrigades optimaal kunnen functioneren en snel ter plekke kunnen zijn in geval van ongelukken en calamiteiten. Ook willen we meer AED’s in de openbare ruimte waardoor sneller effectief bij levensbedreigende situaties kan worden opgetreden. EHBO-ers zijn onmisbaar bij evenementen.
 • Westland Verstandig wil dat hufterig gedrag tegen hulpdiensten en ook anderszins in verkeer of bij evenementen hard aanpakken. Ouders hebben hierbij ook een verantwoordelijkheid naar hun kinderen en moeten zelf het goede voorbeeld geven.
 • Westland moet veilig zijn, ook voor de milieu- en gezondheidsgevaren uit het “Rotterdamse” en Botlekgebied. De gemeente Westland dient bij voortduring actief navraag te doen naar “de veiligheid” van nabij het Westland gevestigde bedrijven, actualiteit rampenplannen en verplichte melding van buurgemeenten van geconstateerde zaken die voor de leefbaarheid van Westland bedreigend kunnen zijn.
 • Westland Verstandig vindt dierenwelzijn belangrijk. Tegen onnodig dierenleed wordt opgetreden. Om te voorkomen dat dieren onnodig in opvangcentra terechtkomen, moet de gemeente het chippen van katten bevorderen waardoor deze sneller bij de eigenaar kunnen worden terugbezorgd. Hiermee wordt extra dieren- en mensenleed voorkomen, maar wordt de gemeente ook niet onnodig geconfronteerd met extra kosten.
 • Wij willen dat de overlast van hondenpoep en paardenstront wordt teruggedrongen. Dit wordt voorkomen met voldoende prullenbakken in looproutes en geschikte uitlaatplaatsen waar honden los kunnen lopen. Opruimen wordt gestimuleerd onder andere door middel van voorlichting en indien nodig wordt handhavend opgetreden.
 • Wij willen dat te uitbundige neonreclames en te grote commerciële spandoekreclames die voor de omgeving tot overlast zijn worden tegengegaan.
 • Wij willen dat tegen milieudelicten wordt opgetreden gericht op een gezonde en duurzame leefomgeving. Op basis van klachten en metingen van geluid- en lichtoverlast, het gebruik en de emissie van schadelijke stoffen en –middelen wordt in de geest van de wet- en regelgeving gehandhaafd.
 • Ook berichtgeving politie moet beter en completer zijn. De inwoners hebben het recht te weten wat er gebeurt.
 • We willen een volwaardig politiebureau in Westland behouden. Hierop dient door het gemeentebestuur met kracht en eventueel maatregelen ingezet te worden. Dit is geen kwestie van “daar gaan we niet over”. Het gaat om de veiligheid van onze burgers en de betrouwbaarheid van de overheid (enige jaren geleden werd een geheel nieuw politiebureau opgeleverd en nu enkele jaren later zou dit niet meer nodig zijn!).
 • Minder alcoholgebruik. Daar moet stevig op ingezet worden, vooral bij onze jongeren;

 

 

Back To Top