skip to Main Content

Wateringen

“Wateringen heeft ’t allemaal”

Wateringen is een levendig dorp, bekend om zijn evenementen Waterpop en de Wateringse wielerdag. Zo dicht tegen de stad geeft Wateringen extra kansen, maar dat gaat ook gepaard met problemen. Samen met de inwoners moeten we die aanpakken.

Westland moet niet de ambitie hebben snel te willen groeien! De verstedelijking van een aantal dorpen legt nu al een te grote druk op de leefbaarheid, verkeersveiligheid, parkeerdruk en sluipverkeer. Dit geldt in het bijzonder voor Wateringen. Eerst goede verkeersplannen en dan pas bouwen en niet eerst woningbouwplannen met hoger bouwen. De verkeersdruk wordt dan voorspelbaar te groot en dus het vastlopen van het verkeer op bepaalde delen van de dag. Wateringen is het meest verstedelijkte gebied van Westland. Zoals we voor heel Westland bepleiten, is zeker voor Wateringen voor de bebouwde kom 30 km te bepleiten en de wegenstructuur daarop aan te passen. Doorgaand verkeer ontmoedigen om door Wateringen te rijden, zodat alleen bestemmingsverkeer door Wateringen rijdt. Het huidige plan voor de Herenstraat en Oosteinde aanpassen in verband met de verkeersdrukte. Wellicht weer een bussluis in het Oosteinde om sluip- en doorgaand verkeer tegen te houden.

Voor Wateringen heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

 • Westland Verstandig verwacht dat de verkeersproblemen in Wateringen en Kwintsheul niet voldoende worden opgelost met de maatregelen die voorzien zijn en wil een verkeersplan voor beide dorpen gezamenlijk.
 • Zo willen wij onderzocht zien i.s.m. bewoners en winkeliers of de verkeersproblemen in het centrum van Wateringen m.n. als gevolg van doorgaande verkeer vanuit Rijswijk kunnen worden verlicht. Voor het centrum dient een parkeerplan opgemaakt te worden.
 • Wij willen zorgen voor goed ontsloten, betere en meer parkeervoorzieningen om de huidige parkeervoorzieningen aan het Plein, Vliethof en Gantelplein te ondersteunen en deze waar nodig te herinrichten.
 • Verder mobiel cameratoezicht in centrum.
 • Betere verkeersdoorstroming Herenstraat en doeltreffende verkeersmaatregelen nemen. Er moet een betere ontsluiting van Wateringen komen waarbij met name de Herenstraat en de Heulweg verder ontlast zouden moeten worden van doorgaand verkeer;
 • De Dorpskade leent zich uitstekend voor nieuwbouw van woningen omdat dat deel aansluit bij het centrum.
 • De Hofboerderij moet in de huidige vorm behouden worden en ofwel de gemeente moet zelf deze accommodatie blijven beheren, ofwel dat beheer moet aan een stichting, bestaande uit de gebruikers, worden overgelaten. Goed in de gaten moet worden gehouden dat er een samenhang is tussen de gebruikers en het bestuur van de stichting;
 • Fietspaden rond de hele Herenstraat dienen veiliger gemaakt te worden;
 • Rondom de Ambachtsweg moet de daar geplande woningbouw zo plaatsvinden dat de Ambachtsweg niet verder belast wordt met het verkeer uit die woonwijk en het industriegebiedje tussen de Ambachtsweg en het zogenaamde transitiegebied omzetten in woningen, wat beter aansluit bij de directe omgeving. De Erasmusweg ook gebruiken als ontsluiting voor de nieuwbouwwijk in het transitiegebied en een nieuwe ontsluiting realiseren;
 • Het verenigingsleven verder stimuleren;
 • Meer profijt hebben van de tramverbinding tot aan Wateringse Veld en deze eventueel doortrekken naar het centrum van Wateringen;
 • Op verzoek van Westland Verstandig is het pleintje bij de Kantstijl opgeknapt. Nu ook nog de daar staande speeltoestellen aanpakken.

De Ark
Westland Verstandig vindt dat De Ark een centrumrol moet blijven hebben in de dorpen Wateringen en Kwintsheul. Zo nodig zullen er in De Ark andere woonvormen moeten komen, crisisbedden, revalidatie voor Westlanders, de mogelijkheid bieden dat senioren ook als één van hen meer zorg nodig heeft bij elkaar kunnen blijven etc.

 

Back To Top