skip to Main Content

Monster

“voor Monster aan de slag”

Monster is een mooi dorp aan het strand. De kwaliteit van de openbare ruimte en leegstand van gebouwen zijn een doorn in het oog. Hiervoor is een extra kwaliteitsslag nodig en gaat het ook om acties die de gemeente samen met de inwoners en de ondernemers kan aanpakken, zoals het hele winkelgebeuren, het openbaar groen, parkeren en de overlast van hondenpoep en paardenstront.

Beter regelen van de busroutes, waarbij zowel de belangen van de busgebruikers als degenen die overlast ervaren van de doorgang van de bussen in hun straat worden meegenomen.

Westland Verstandig pleit voor behoud en opknappen delen van Monster. De panden Choorstraat 21/25 staan al jaren te verkrotten en één van die panden is een gemeentelijk monument. Het gaat om de oudste woningen van Monster. Op het voormalig schoolplein in de Choorstraat is naast het O.J.O.S. een oud poortje dat behoorde tot de buitenplaats De Kruithoff. Het poortje is dringend aan renovatie toe en ziet er nu niet uit. Ook daar zal wat aan moeten gebeuren. Hetzelfde geldt voor de fruitmuur achter het gesloopte gemeentehuis. Ook die muur ziet er niet uit en is dringend aan renovatie toe. Door het College al wel vaak beloofd, maar steeds uitgesteld. Westland Verstandig meent dat deze renovatie snel moet plaatsvinden.

Westland Verstandig is ook voor behoud van de Aloysiusschool. School is monumentaal en in ieder geval karakteristiek. Er dient geen sloop plaats te vinden.

Westland Verstandig is voor behoud van de duinvallei in Monster. Koester dat stuk bestaande natuur. Westland Verstandig vindt het krom dat praktisch alle politieke partijen dit stuk natuur willen gaan bebouwen om dan elders in Westland een bebouwd stuk weer om te zetten in natuur. Bouw die dure woningen niet of bouw passende (starters-/senioren)woningen elders.

De Monsterse tennis verhuizen naar het sportpark. Een win-win-win situatie. Een tennispark wat nu ligt te midden van woningen wordt verplaatst naar een ruimtelijk betere plek, de vrijkomende tennisgrond kan voor woningbouw en groen worden gebruikt. Er nu staan er nog geen woningen op de percelen van de Westlandse Zoom en kan nog vrij gemakkelijk rekening gehouden worden met uitbreiding sportpark. Als alles volgebouwd is zal dat problematisch zijn. 

Voor Monster heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

 • Wij willen verdere concrete maatregelen ter oplossing parkeerdruk in het centrum. Parkeergarage zou oplossing kunnen zijn.
 • Westland Verstandig wil dat de leegstand van gebouwen wordt opgelost.
 • Het inrichten van de openbare ruimte, bestrating en groen, willen wij op voldoende kwaliteitsniveau brengen. Hierop moet de gemeente toezicht houden. Westland Verstandig wil dat de gemeente bij het (herhaald) aanplanten van bomen en struiken in de Grote Geest rekening houdt met de zeewindbestendigheid.
 • Wij willen dat de vernielzucht en overlast op de bekende hotspots wordt teruggedrongen door gezamenlijke inspanning met ondersteuning door buurtpreventie, politie en gemeente.
 • Verpaupering van het centrum moet tegengegaan worden.
 • De uitstraling van het centrum Monster moet snel verbeterd worden.
 • Voor jongeren zou in Monster veel meer georganiseerd moeten worden.
 • De infrastructuur van de wegen in Monster verdient bijzondere aandacht. Zo worden wegen die daarvoor niet bestemd zijn, gebruikt als doorgaande weg.
 • Cultuur zou meer onder de aandacht gebracht moeten worden.
 • Meer aandacht aan veiligheid en leefgenot in een aantal wijken van Monster.
 • Aanpakken verkeerssituatie Haagweg; snelheid, parkeren in bermen, betere splitsing fiets- en autoverkeer.
 • Betere infrastructuur voor ontsluiting woningen Westlandse Zoom.
 • Groen, woningen en een aantrekkelijke inrichting. Qua inrichting, parkeren, groen etc. valt in het centrum nog een hele slag te maken. Zo een plan moet Monster verder doen verlevendigen en aantrekkelijker maken als woon- en winkelgebied.
 • De gemeente moet ondersteuning geven aan de plannen van de voetbalvereniging en de tennisvereniging in Monster om te komen tot een gezamenlijke accommodatie. De verenigingen kwamen zelf met het idee en legden dit voor. Westland Verstandig wil dit ondersteunen. Niet alleen belangrijk voor de verenigingen, maar ook voor de gemeente die dan woningen kan realiseren op het terrein waar nu getennist wordt. Woningbouw sluit aan op de buurt waarin de tennisclub zit.

 

Back To Top