skip to Main Content

Speerpunten

Onze principes

Westland Verstandig wil een aantal zaken anders!

 

 1. Totaal andere en nieuwe wijze van organiseren van ons Bestuur. Veel meer resultaatgericht en minder politiek!
  Geen wethouders meer die voortdurend in het nauw komen en steeds door de coalitie gered moeten worden. We willen een andere wijze van besturen in Westland. Meer open en transparant. Een College bestaande uit 4 -liefst niet partij gebonden- wethouders, die zich alleen nog maar bezighouden met de uitvoering van een actiepuntenlijst en met de echte Westlandse vraagstukken. De politieke fracties in de Raad proberen per thema overeenstemming te bereiken over wat er moet gebeuren en houden daarna de vinger aan de pols. Het tijdig geven vanuit het College van volledige en juiste informatie over de stand van zaken is daarbij belangrijk. Dit betekent een heel andere wijze van werken dan tot nog toe werd gevolgd. Mocht één van de wethouders het niet goed doen, dan kan -na en in overleg- vervanging plaatsvinden zonder dat één van de politieke fracties zich tekort gedaan behoeft te voelen, want de wethouders hebben geen directe “politieke kleur”. Westland Verstandig denkt dat op deze wijze veel effectiever in het belang van onze inwoners kan worden gewerkt. Het College voert kordaat, snel en effectief uit. De Raad en de raadsfracties doen in het belang van onze inwoners en ondernemers wat ze moeten doen!
 1. Referendum
  De invoering van een referendum en andere volksinitiatieven vinden we belangrijk. Westland Verstandig is voorstander van een echt inwonervriendelijk referendum in Westland. Zowel Westlandbreed als per dorp en mogelijk zelfs per buurt. Westland Verstandig meent dat meer burgerparticipatie rond concrete onderwerpen mogelijk moet worden gemaakt. Wij zijn ook voor actieve buurt-/ wijkbewoners die over onderwerpen die hen aangaan meepraten met het gemeentebestuur.
  Meer mogelijkheden voor inwoners om het beleid bij te sturen, meer onderlinge publieke discussie, een politiek die meer moet luisteren en verantwoording afleggen en uiteindelijk meer tevreden en gelukkige inwoners. En daar doen we het allemaal voor.
 1. Huis aan huis informeren belangrijke besluiten
  Westland Verstandig bepleit meer directe informatie vanuit gemeente naar onze inwoners. Bestemmingsplannen en verkeersmaatregelen en andere besluiten zijn vaak erg belangrijk voor de woonomgeving en woongenot van onze inwoners. Westland Verstandig wil dan ook dat bij het opstellen van bestemmingsplannen, verkeersmaatregelen geluids- en milieunormen, inwoners actief betrokken worden door huis aan huis inwoners daarover te informeren. Dit geldt zeker als fors wordt afgeweken van de geldende bestemmingsplannen en of dat nu definitief of tijdelijk is, maakt niet uit. Juist dan goed de mening van onze inwoners meenemen voordat een besluit genomen wordt.
 1. Westlandse ombudsman/-vrouw echt nodig
  Westland Verstandig pleit al jaren voor een ombudsman/-vrouw in Westland. Gezien de toch best wel vele klachten bij inwoners over de gemeente ontstaat dan een mogelijkheid om onvrede te uiten en zaken die niet in orde zijn aan te pakken. Nu zien we te vaak dat niet goed of op tijd gereageerd wordt vanuit de gemeente. Daar valt -behalve via de politiek- dan weinig tegen te doen. Dat moet echt anders!
  Wij zijn voor een gemeentelijke ombudsman/-vrouw omdat die meldingen / klachten van onze inwoners / ondernemers snel en effectief liefst oplost door bemiddeling ofwel door een oordeel uit te spreken. Westland Verstandig is ervan overtuigd dat een dergelijke ombudsman /-vrouw zijn/haar salaris al snel zal terugverdienen omdat we nu zien dat wel erg veel tijd van Bestuur en ambtenaren en dus geld gemoeid is met “het blussen van brandjes”.
 1. Veel dichter op onze inwoners sturen
  Meldingen / klachten van onze inwoners veel strakker, sneller en effectiever beantwoorden en beetpakken. Dat kan door per dorp 2 ambtenaren aan te wijzen die op iedere melding of vraag direct actie ondernemen zelf of door andere medewerkers dat laten doen. Die ambtenaren moeten per dorp bekend zijn bij onze inwoners, verenigingen, ondernemers, instellingen, scholen, kerken. Bij voorkeur ambtenaren die het betreffende dorp goed kennen! Op deze wijze wordt voorkomen dat de uitvoering op de lange baan geschoven wordt, wordt voorkomen dat politieke partijen vragen moeten stellen en wordt echt gewerkt aan een goede en snelle dienstverlening vanuit de gemeente. Westland Verstandig wil dit na de verkiezingen opzetten.
 1. Particuliere initiatieven koesteren, omarmen en zo nodig steunen
  Serieuze inhoud geven aan het zgn. uitdaagrecht (Right to Challenge). Inwoners die zelf gemeentezaken oppakken en regelen. Onze inwoners ook echt kansen laten benutten en geen drempels vanuit de gemeente.
 1. Snelle actieve gemeente
  Westland Verstandig vindt dat de gemeente en alle diensten bereikbaar moeten zijn en niet te lang moeten wachten met hun reactie op vragen en klachten. Westland Verstandig wil de organisatie zo inrichten dat dit kan!
 1. Echte burgerparticipatie
  Met burgerparticipatie bedoelen we dat inwoners meepraten over veel verschillende onderwerpen: van speeltoestellen in de openbare ruimte tot het geven van de juiste zorg en ondersteuning tot het bouwen van sportaccommodaties. Wij willen de participatie bij deze onderwerpen veel beter regelen en vooral teweegbrengen dat participatie echt zinvol is.8.1 Burgerparticipatie is zonder serieuze invulling een wassen neus en fopspeen
  In Westland willen we de inwoners meer mogelijkheden geven tot inspraak. Eerst luisteren en dan besluiten, zoals Westland Verstandig al jaren bepleit. Niet meer bang zijn voor de mening van onze inwoners, maar deze bij zaken betrekken voordat knopen worden doorgehakt.
  Vooral als het kwesties betreft over de leefomgeving moet de mening van de inwoners gevraagd worden. Vastgesteld kan worden dat de ene zaak beter vatbaar is voor inspraak dan de andere. Tot nog toe zien we echter dat het College van B en W de inspraak van inwoners niet echt serieus neemt. Wel vaak inloopavonden, maar meestal staat het besluit of al vast of zijn verregaande toezeggingen aan derden gedaan door het College. Helaas gaat het zo met diverse voorziene locaties voor Polenhotels, centrumplannen, bouwplannen in de dorpen etc. Het gevolg: verdrietige, boze, teleurgestelde inwoners en procedures waardoor dringende zaken onnodig jarenlang worden vertraagd. Dit is niet zoals het hoort. Westland Verstandig wenst dat dat anders gebeurt. Een plan kost minder tijd en geld, kan sneller van de grond komen als onze inwoners content zijn en zich gehoord voelen.
  Willen we inwoners serieus nemen, dan betrek je hen vanaf het begin tot het einde bij een plan en geef je bij iedere stap aan hoe met hun mening wordt omgegaan. Nu wordt er helaas te veel voor de bühne gedaan. Ook de inloopavonden zelf zijn vaak rommelig en niet echt goed werkend. Het werken met alleen klankbordgroepen leidt in de praktijk vaak niet tot een voor vele inwoners herkenbaar resultaat.

  8.2 Burgerparticipatie is belangrijk voor behoud van een prettig leefklimaat in Westland. Nu nog goed uitvoeren, vindt Westland Verstandig
  Ontwikkelaars in Westland zijn verplicht inloopavonden te hebben, maar dan zijn meestal de besluiten al genomen. Dat is meer informeren en geen participatie. Belangrijke besluiten neem je samen. De oordelen van inwoners / verenigingen / maatschappelijke instellingen rondom maatschappelijke vraagstukken zijn belangrijk. Participerende inwoners hebben ook verwachtingen en als het dan slechts inspraak voor de bühne is, dan zijn inwoners daar terecht niet over te spreken. Dat gebeurt te vaak.
  Ook belangrijk is de opzet van een participatieavond. Inwoners willen met alle aanwezigen in gesprek en willen vragen stellen en opmerkingen maken waar iedereen bij is. Veelvuldig wil het College dat onmogelijk maken door geen presentatie te houden of vragen alleen maar te beantwoorden in een klein gezelschap in de zaalhoeken.
  Bij burgerparticipatie moet er nog wat te kiezen zijn. Anders zinloos en werkt het averechts. Ook de wijze van organiseren is belangrijk.
  Westland Verstandig is voor een proces dat de inwoners de mogelijkheid biedt om de gemeentelijke besluitvorming te beïnvloeden. Daarmee worden verschillende voordelen behaald. Ophalen goede ideeën en tips van inwoners, draagvlak, meedenken waar gaan we naar toe en geen langdurige conflicten en kostbare vertragingen.

  8.3 Veel meer gebruik maken van de expertise van onze inwoners
  Door het College worden bovenmatig veel externe deskundigen ingezet. Volgens Westland Verstandig is er vaak maar één (ervarings)deskundige en dat is de inwoner. Daar moet beter gebruik van gemaakt worden.

Kortom: Westland Verstandig wil de komende tijd het participatieproces verbeteren. Uiteraard niet alleen mooie woorden maar ook echt gaan doen!

Back To Top