skip to Main Content

Duurzaam en groen Westland

Een duurzaam en groen Westland

 

“Westland moet groener, schoner en duurzamer”

 

Westland wil de duurzaamste de duurzaamste Greenport van Nederland worden. En dat moet ook resulteren in een fantastische groene leefbare gemeente waar mensen graag willen wonen en werken.

 

Voor Westland Verstandig is duurzaamheid een belangrijke kans om de lokale economie te stimuleren en banen te scheppen. Nieuwe duurzame uitdagingen leiden tot innovatie en toekomstgerichte groei. Duurzame, groene groei is de juiste weg.

 

Westland heeft niet alleen een prachtig strand en duinen maar ook met haar waterwegen, kassen, oeverbegroeiingen en fietspaden is Westland zeer de moeite waard. Dat moet dan wel beter ingericht en beheerd worden. De gemeente bevordert dat inwoners en toeristen daarvan kunnen genieten, wandelend, op de fiets en per boot. Alle dorpskernen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Westland.

 

Westland Verstandig vindt dat de nog aanwezige natuur beschermd moet worden en ook toegankelijk moet blijven voor recreatie die de natuur ontziet. De recreatieve sector zorgt voor werkgelegenheid en de voorzieningen moeten op peil blijven zoals een goede toeristische bewegwijzering.

 

Westland Verstandig maakt zich ernstig zorgen over de wijze waarop Westland er nu uitziet door de ingevoerde bezuinigingen op het beheer van de openbare ruimte en vooral de manier waarop die zijn ingevuld. Veel groen verdwijnt en wegen die tot nu toe omzoomd waren met bomen en groenpartijen, worden “kaalgeslagen”. Hier moet een halt aan toegeroepen worden. Groen speelt bij de inwoners van Westland een belangrijke rol. Meer groen onderweg, thuis, op school en werk is stimulerend, remt de hoeveelheid fijnstof en CO2 en is goed voor mens, flora en fauna.

 

Groenmanifest Westland 2017 opgesteld door Natuurpunt Westland ondersteunen in zijn geheel en willen onderdeel laten uitmaken van het groenbeleid de komende 4 jaren, met als speerpunten:

–         Gezonde leefomgeving: meer groen, behoud bestaand groen;

–         Klimaatbestendig en duurzaam inrichten: meedoen met operatie Steenbreek;

–         Bouwen en renoveren: meer renoveren en herbestemmen;

–         Behoud en bevordering biodiversiteit: inzet bedreigde diersoorten;

–         De kust: bescherm flora en fauna;

–         Dieren: goed werkende structuur voor ambulance / opvang dieren, goede regels voor uitlaten honden;

–         Tuinbouw, moestuinen en stadslandbouw: Westland moet een inhaalslag maken;

–         Bewustwording en educatie: meer natuureducatie voor kinderen.

–         Verplaatsen benzine station Kruisbroekweg naar elders, buiten centrum;

–         Helpende hand bieden bij schuldsanering en preventieve maatregelen daartoe;

–         Duurzaamheid: Westland moet verder verduurzamen;

 Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor recreatie en groen:

 • In de komende Raadsperiode zullen echt verdere stappen gezet moeten worden op het gebied van duurzaamheid in alle opzichten. Westland Verstandig meent dat ieder raadsvoorstel een paragraaf “Duurzaamheid” dient te bevatten. Per voorstel zal beoordeeld moeten kunnen worden of de meest duurzame mogelijk variant gekozen wordt. De gemeente geeft het goede voorbeeld.
 • Het begrip duurzaamheid is een containerbegrip en uiteenlopende zaken vallen daaronder. Een zevental thema’s zijn te noemen: energietransitie, duurzaamheid thuis, leefomgeving, afval en reiniging, onderwijs en educatie, economie, transport en vervoer. Op al deze thema’s zal de gemeente verder moeten inzetten. Westland Verstandig ondersteunt dat volledig en is voor concrete resultaten. Eerst doen wat eenvoudig is en toch veel rendement oplevert.
 • Wij willen dat meer aandacht aan beheer openbaar groen besteed wordt. Het groenbeleid van de gemeente moet verbeteren. Verkeerde bezuinigingen op groenbeheer betekent doorschuiven van waarschijnlijk hoge kosten naar de toekomst. Groene gebieden en verspreid liggende groenstroken dienen veel beter onderhouden te worden.
 • Wij willen doorzetten op de natuurlijke rotondes met planten, bomen en struiken en meer beschermde bomen in de gemeente.
 • Het meldpunt Leefomgeving heeft een nuttige functie en moet gehandhaafd blijven. Ook wijkschouwen dienen meer gehouden te worden. Wij vinden dit een goed en weinig kostend instrument om dichtbij en met de burgers problemen op te lossen. Wel beter en sneller uitvoeren wat tijdens de Schouwen beloofd wordt.
 • Het zelfbeheer van openbaar groen door bewoners moeten worden gestimuleerd. Groene wijken vormen samen met de bewonersverenigingen. Wij vinden het project “Buurt in uitvoering” een prima initiatief en streven er naar om in de komende raadsperiode het aantal projecten te verhogen. Speciale bewonersavonden organiseren om gezamenlijk groene plannen te bedenken. Groene projecten die de leefbaarheid en sociale structuur in en om Westland verbeteren. Voldoende en goed onderhouden groen maakt Westland tot een aantrekkelijke plek om te wonen.
 • Wij zijn tegen het weghalen van bosschages / bestaande begroeiingen / vele jaren oude bosgebieden. Daardoor wordt niet alleen het groen aangetast, maar ook de veiligheid.
 • Wij willen geen turbine windmolens in Westland vanwege horizonvervuiling en overlast van geluid en slagschaduw. Bovendien is ook de zakelijke afweging negatief. Wel willen we nieuwbouw met zonnepanelen stimuleren en ook andere innovatieve energiemaatregelen, zoals restwarmte gebruiken. Ook de versnelde isolatie van oude woningen heeft onze aandacht.
 • Investeringen van de gemeente in energieprojecten van het bedrijfsleven vinden alleen plaats als ook de Westlandse gemeenschap daar aantoonbaar profijt van heeft en de gemeente in de financiële opbrengst deelt. Dit is ter voorkoming dat één of enkele bedrijven ‘gesubsidieerd’ worden en de rest van het bedrijfsleven niet.
 • Wij willen dat initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen gericht op hergebruik van recycling van materialen en grondstoffen en duurzame innovaties worden gefaciliteerd door de gemeente.
 • Ook bedrijventerreinen en parkeerplaatsen willen wij graag samen met de beheerders transformeren naar ‘greenparks’, passend bij een Greenport en voor een aantrekkelijk en stimulerend werkklimaat
 • Westland Verstandig wil oplossingen voor toenemende recreatiedruk en knelpunten op vaarwegen, fietspaden, wandelpaden en ruiterpaden. Samen met verenigingen, de recreatieve sector en gebruikers, die door bewegen en inspannen genieten van de doorgaande recreatie en sport, werken aan een Westlands/regionaal plan om verdere verbeteringen aan te brengen.
 • Wij willen goed bruikbare en geschikte vaarwegen waarbij rekening gehouden wordt met voldoende doorvaarruimte onder bruggen en dammen en natuurvriendelijke oevers waar dat kan.
 • Westlandse fietspaden zijn vaak te smal, vol gaten en kuilen, spleten tussen de tegels en onnodige paaltjes en andere toestanden die gevaar voor fietsers opleveren. De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de veiligheid van fietsers. Wij willen dat de gemeente Westland in de komende periode extra inzet om die taak op de juiste wijze in te vullen.
 • Wij willen een plan van aanpak samen met en gericht op fietsers van vandaag en morgen met als oogmerk het fietsen te stimuleren en faciliteren. De elektrische fiets is in opmars. Er zijn kansen om het overige verkeer te ontlasten en daarmee ook de files te verminderen. Daarin zal dan tevens aandacht nodig zijn voor bepaalde fietsverboden, zoals op het Wilhelminaplein in Naaldwijk, de mogelijkheid om snelfietspaden te realiseren, de toenemende behoefte aan elektrische oplaadpunten, waar scooters en bromfietsers het beste kunnen rijden: op de rijbaan of op het fietspad, fietsenstallingen en hoe om te gaan met groepen wielrenners.
 • Westland Verstandig is voorstander van verbetering van het zwemwater in de recreatieplassen Prinsenbos en Wollebrand. Het Hoogheemraadschap Delfland moet verzocht worden om aanvullende maatregelen te nemen die overlast van blauwalgen voorkomt.
 • In de gemeentelijke regelgeving beter regelen dat de houder/eigenaar van een dier (hond/paard) een poepopruimplicht hebben.
 • Geen ontsiering door graffiti en binnen drie maanden verwijderen.
 • Meer en beter groen in de dorpskernen.
 • Verkoop door de gemeente van groensnippers. Bespaart kosten beheer openbare ruimte. Tot 30m2 zonder dat daarvoor reële prijzen gevraagd worden.
 • Westlanders willen wonen en werken daar waar zij hun kinderen gezond, gelukkig en veilig kunnen laten opgroeien. De leefomgeving moet dus aan een aantal voorwaarden voldoen:

–    iedere wijk moet minimaal 25% groen en blauw hebben ofwel bomen, bermen, slootkanten en water. Ook dak- en gevelgroen is belangrijk.

–    Het water moet schoon en veilig zijn zonder het vele gif dat nu in de Westlandse wateren zit;

–    woonwijken moeten aangelegd worden in de volgorde van eerst de infrastructuur, groen en water aanleggen en dan pas bouwen;

–    duurzaam ontwerpen van woonwijken maakt de leefomgeving mooi, gezond en veilig;

–    huizen en gebouwen moeten niet alleen architectonische kwaliteit hebben maar ook energieneutraal zijn door het optimaal isoleren en bouwtechniek en moeten goed gesitueerd zijn op de zon;

–    groen moet niet alleen in de straten komen maar ook moeten er parken en groene plekken in de wijken worden aangelegd;

–    zet bomen in parken en groene plekken daar waar geen leidingen en/of kabels lopen;

–    Westland dient een ecologische hoofdstructuur of zoveel mogelijk groene stepstones te hebben om verbinding te leggen tussen het groen. Stepstones op plekken waar toch niet wordt gebouwd en dus daar kan gemakkelijk groen en eventueel extra water komen. Dit betekent snel en met weinig kosten kan dan een en ander gerealiseerd worden;

–    de kust speelt een heel belangrijke rol in de ecologische kwaliteit en natuurlijke kracht van Westland. De kust moet blijven en niet worden volgebouwd met strandhuisjes en extra wegen en gebouwen;

–    het bestaande groen moet zoveel mogelijk gespaard worden en dus niet gekapt maar juist gebieden versterken met groen. Westland heeft nu maar 3% groen en ca. 0,35 boom per inwoner. Dat moet in de komende vier jaar minimaal verdubbeld zijn.

 • Westland moet geen stammen gaan tellen. De regel bij het kappen van ‘één boom komen er twee terug’ werkt gewoon in de praktijk niet maar het moet gaan om kroonvolume. Alleen telt de totale groenkwaliteit en ecologische variatie;
 • Meer inzetten en financieel en materieel ondersteunen van inwoners die zelf hun straat, buurt, parkje willen onderhouden. Minder administratieve rompslomp.
 • Beter onderhoud openbare ruimte in de dorpskernen en de doorgaande wegen.
 • Weren van druk verkeer en vrachtverkeer door straten in de kernen die daar volstrekt niet geschikt voor zijn. Dringend werken aan een betere verkeerscirculatie en daarbij uitgaan van recente meetgegevens. Veel burgers storen zich terecht aan de huidige verkeerscirculatie in de diverse kernen. Vrachtverkeer zo leiden dat smalle woonstraten vermeden worden, in het verkeerscirculatieplan rekening houden met de wijze waarop gebouwd is. Woningen op staal gebouwd trillen meer dan woningen op palen.
 • Beter kwaliteitsniveau onderhoud van de gehele openbare ruimte waaronder de begraafplaatsen. Terecht klagen veel Westlandse inwoners over de wijze waarop openbare gebieden, wegen, fietspaden, stoepen bermen worden bijgehouden. Overal groeit onkruid en dat is niet het groen wat we zo node graag zien! Dit geeft een slonzige indruk en maakt de leefomgeving niet aantrekkelijker en mooier.
 • Betere water- en luchtkwaliteit is een keiharde normale wens en dat is in het belang van de gezondheid van onze burgers.
 • Aandacht gevraagd wordt voor de luchtverontreiniging. Jaarlijks overlijden er in het Westland 19 personen door fijnstof. Die gevaren moeten veel duidelijker in beeld gebracht worden;
 • Geen opvallende lichtreclames en reclames bij bedrijven, die niet bij de betreffende bedrijven zelf horen;
 • Westland Verstandig onderstreept het belang van een gezonde leefomgeving in Westland en ondersteunt het Groenmanifest 2017 van Natuurpunt Westland en het initiatief Leefbos zoals door de gemeenteraad in de vergadering van 2017 is besloten.
Back To Top