skip to Main Content

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor de zorg

 

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor de zorg:

 • Westland Verstandig wil zelfstandig wonen met zorg nabij voor senioren, d.w.z. zelfstandig wonen met anderen in de buurt en zorg bij de hand. Betaalbare woonvormen waar ouderen zelfstandig, betaalbaar en in hun eigen buurt kunnen wonen en waar ook zorg mogelijk is. Dit is een ideale (tussen)vorm tussen thuiswonen en het verpleeghuis. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de grote behoefte bij ouderen:
  – om zelfstandig maar toch ook samen te wonen;
  – de eigen regie op het leven zo lang als mogelijk te houden
  – gaat eenzaamheid tegen
  – zorg kan samen worden ingekocht, al of niet met financiële ondersteuning van gemeente of zorgkantoor. De Berkenflat in ‘s-Gravenzande is al zo een plek in Westland waar dat jaren prima functioneert met een Bestuur bestaande uit vrijwilligers, met relatief lage huur en kosten. Er zijn andere goede voorbeelden in Westland waar een goede mix gevonden is van zelfstandig wonen met toch een zekere mate van zorg met en voor elkaar.
  – Ook kan gedacht worden aan zorgbuurthuizen, zgn. knarrenhoven, voor een kleine groep ouderen en waar een vaste groep verzorgenden werkt.

  De gemeente moet het initiatief nemen om dit te realiseren eventueel samen met de zorgaanbieders, wooncorporaties, belangenorganisaties en ontwikkelaars en burgerinitiatieven (financieel) faciliteren.

 • Westland Verstandig pleit voor een verpleeg- en revalidatiecentrum in Westland, bij voorkeur in een groene omgeving. Als de gemeente de bouw van het World Horti Center en twee gemeentehuizen kan faciliteren en bekostigen, dan moet een dergelijk centrum ook gerealiseerd kunnen worden. Dus niet meer aangewezen op revalidatie en verpleging buiten Westland. Wij vinden het schrijnend en Westland onwaardig dat vele Westlanders vaak onder slechte verzorgingscondities en gedwongen gescheiden moeten leven van de levenspartner waar vaak vele tientallen jaren mee is samengeleefd. Voldoende crisisopvang in onze dorpen. Uitgangspunt moet zijn dat alle senioren als ze dat willen in hun eigen dorp terecht kunnen.

  Als geen van de bestaande zorgaanbieders initiatief wil nemen, dan zal de gemeente dat moeten doen, of zelf of faciliterend. Dit om Westlanders kortdurend in Westland zelf te laten revalideren om te herstellen van een ongeval, ziekte of operatie (gebroken heup, hersenletsel, brandwonden, diabetes, kanker, chronische pijn of na een hartoperatie). Ook als complexere zorg nodig is en nog niet naar huis teruggegaan kan worden, dan moet het mogelijk zijn langer te blijven in dat centrum. Daarbij ook revalidatieprogramma’s uitvoeren rekening houdend met de persoonlijke situatie en inschakeling van logopedist, diëtist, psycholoog etc. Speciale zorg voor patiënten die een beroerte hebben gehad om te proberen de uitvalsverschijnselen te beperken. Eventueel in combinatie met een revalidatiecentrum gericht op kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen, mentale beperkingen, ADHD, autismespectrumstoornissen, niet aangeboren hersenletsel.

 • Seniorenzorg veel meer focussen op de gewone dingen die het leven zo bijzonder maken. Een praatje maken, een drankje met leeftijdsgenoten, doezelen in de zon, een kaartavondje organiseren. Zo lang mogelijk dingen blijven doen die men nog kan doen, samen met familie, vrienden.
 • Senioren langer thuis laten wonen, zoveel mogelijk verantwoordelijkheid geven voor hun eigen welzijn, een actieve rol voor familie en vrienden, het scheiden van wonen, zorg en behandelen, de kwaliteit van de zorg, goed personeel en de betaalbaarheid van de zorg. Dit zijn de uitdagingen die voor de gemeente voorop moeten staan en waar de gemeente volop mee bezig moet zijn. De gemeente moet veel meer de kansen en mogelijkheden grijpen van het veranderende speelveld. Er moet anders naar wonen, zorg en behandelen gekeken worden. De gemeente moet samen met degenen die het betreft naar oplossingen op maat zoeken om invulling te geven aan de kwaliteit van hun leven. Waardig ouder worden moet te allen tijde het uitgangspunt zijn.
 • Geen stapeling in zorgkosten. Senioren ontzien v.w.b. doorbelasting van kosten, zoals eigen bijdragen op voorzieningen. Ook bij vraagpunten of iets onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt of Wet Langdurige Ziekte dient de gemeente de senioren te ontzorgen door dat als gemeente zelf uit te zoeken zonder dat de senioren daarmee belast worden.
 • Concrete maatregelen nemen om de kwaliteit van het leven te vergroten (voldoende geschikte en betaalbare woningen, verzorging op maat, maatregelen tegen vereenzaming etc.).
 • Veel meer inzetten op zorg dicht bij huis, in ieder dorp een crisisopvang en in ieder dorp de zekerheid dat de inwoners daar ook in de laatste levensfase kunnen blijven.
 • Toegang tot OV-haltes voor ouderen op daarvoor geschikte plaatsen en zorgen dat deze niet te ver weg zijn. Betere openbaarvervoerverbindingen. De afgelopen 4 jaar is dat alleen maar slechter geworden!
 • Alternatieve vervoersvoorziening voor ouderen in de avond en in de weekends. Doel treft alternatieve vervoersvoorziening naar bestemmingen buiten de gemeentegrens, bijvoorbeeld naar Ziekenhuis Leyenburg, Reinier de Graafziekenhuis etc. Directe verbinding Poeldijk-Monster en in de avond en weekends voor ouderen Poeldijk-Monster-Naaldwijk-Maassluis etc. Eventueel in de kleinere dorpen shuttlebusjes inzetten op vaste tijden. De Heijdse Lijn is een goed voorbeeld.
 • Binnen de gemeente door het Rijk ontvangen zorggelden ook echt besteden aan zorg en veel meer structurele zorgvoorzieningen treffen en in standhouden. Op gebied van zorg is er nog veel werk aan de winkel. Geen zorggeld meer wegsluizen en besteden aan de glastuinbouw en andere prestigeobjecten.
 • Veel meer oog hebben voor inwoners die tussen wal en schip terecht komen.
 • Westland moet een leeftijdsvriendelijke gemeente worden met bewegingsuitnodigende initiatieven met passend en goed functionerend vervoer op maat, alleen als het kan noodzaak om zelfstandig te wonen, goed toegankelijk loket bij gemeente.
 • Mantelzorgers zijn belangrijk voor een goede zorg. Vandaar dat de nu in Westland al aanwezige voorzieningen verder uitgebouwd moeten worden. Wat is er zo al: huishoudelijke hulptoelage voor mantelzorgers die overbelast dreigen te raken (20 uur per jaar), kennismakingspakket huishoudelijke hulp (4 uur), realiseren mantelzorgwoning, voorrangsverklaring woonruimte in mantelzorgsituaties, fiscale belastingaftrek voor zorgkosten, extra kinderbijslag voor ouders van kind met een beperking, vergoeding respijtzorg/vervangende mantelzorg bij vakantie of ziekte mantelzorger door zorgverzekering en handen in huis als 24 uursvervangingszorg ter ontlasting van de vaste mantelzorger. Toch horen wij te vaak mantelzorgers die klagen niet voldoende hulp te krijgen. De vele voorzieningen zijn blijkbaar niet toereikend of – wellicht – niet allemaal bekend. Westland Verstandig vindt een goede mantelzorg een belangrijk onderwerp en zal dit onderwerp weer op de politieke agenda laten plaatsen en bezien hoe beter hulp op maat kan worden gegeven.
 • Een mix van communicatiemiddelen gebruiken zodat alle senioren daadwerkelijk worden bereikt. Een Seniorengids!
 • Vereenvoudiging van administratieve rompslomp en criteria bij het kunnen krijgen van voorzieningen;
 • Uitgangspunt moet zijn de wensen van de senioren en niet het budget voor het beschikbaar stellen van zorg en ondersteuning;
 • Betere begeleiding Westlandse senioren die betaald- of vrijwilligerswerk zoeken;
 • Ruimere gemeentelijke financiële tegemoetkoming bij het aanpassen van woningen, veel meer tussenvormen van wonen als alternatief voor de verzorgingshuizen voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen maar nog geen indicatie hebben voor het verpleeghuis of dat niet willen. Goede faciliteiten maken zodat gedwongen apart wonen van man en vrouw in de laatste levensfase niet meer nodig is;
 • Initiatieven nemen voor het realiseren van woningen die zo zijn ingericht dat langer zelfstandig thuis blijven wonen beter mogelijk wordt. Ondersteund wonen mogelijk maken;
 • Een echt goede regeling financiering woningverbeteringen ouderen (andere opzet blijversleningen);
 • Meer transparantie DSW-regeling.
 • De gevraagde en ongevraagde adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein Westland, Seniorenraden, KBO-PCOB etc. opvolgen. Gemeentesite meer toegankelijk maken.
 • Het is van belang dat woningen levensloopgeschikt gebouwd worden. Ouderen kunnen dan in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.
 • Het moet mogelijk zijn om in voorkomende situaties zorg op maat te ontvangen.
 • Ook huisvesting en opvang van patiënten met somatische aandoening verbeteren;
Back To Top