skip to Main Content

Mening jongeren telt

De mening van jongeren telt

 

“de jeugd heeft de toekomst”

 

Investeren in goed onderwijs en een goede ontwikkeling van onze opgroeiende jeugd is investeren in de toekomst. Jeugd die extra zorg nodig heeft moet deze laagdrempelig kunnen krijgen. Westland Verstandig wil dat deze nieuwe taak goed wordt voorbereid in samenwerking met betrokken organisaties in het Westland en de jongeren zelf.

 

Je bent nooit te oud om te leren, maar alles wat je geleerd hebt op jonge leeftijd is mooi meegenomen en geeft betere kansen op een voorspoedig leven. Daarom wil Westland Verstandig optimale condities scheppen op scholen, in verenigingen, thuis en waar dan ook in Westland om onze jeugd en jongeren goed voor te bereiden op hun toekomst. Wij staan voor goed onderwijs en goede begeleiding op maat in een veilige en gezonde leefomgeving, waarbij het kind centraal staat.

 

Wij willen dat de jeugd veilig en plezierig kan wonen, naar school gaan, sporten, ontspannen en uitgaan. Laat jongeren zelf initiatieven ontplooien over wat voor hen belangrijk is.

 

De gemeente moet meer voor onze jongeren doen. Voor jongeren valt niet veel te doen in Westland. In de sporthallen zouden meer georganiseerde feesten moeten plaatsvinden, ook voor jeugd onder de 16, er zou een bioscoop moeten komen met betere films dan nu het geval is, de Naald moet vernieuwd en uitgebreid worden met meer activiteiten op de jeugd gericht en zou een Westlands evenemententerrein –centraal in Westland gelegen- er moeten komen waarop geregeld evenementen kunnen worden gehouden en ook jongeren kunnen verblijven als er geen evenement is, goede uitgaansgelegenheden voor jongeren. Het huidige hokkenbeleid moet worden voortgezet en verder verfijnd. De hokken zijn voor veel Westlandse jongeren belangrijk.

 

Het openbaar vervoer naar Den Haag, Rotterdam en Delft moet beter en sneller. Snelle aansluitingen op metro Hoek van Holland en tramlijn in Wateringse Veld zou een oplossing kunnen bieden.

 

Westlandse feestweken zouden meer voor de Westlandse jeugd moeten zijn en minder massaal zoals nu. Ook meer gelijkheid qua organisatie. Dus vrij toegankelijk, één betaalmunt voor alle horecagelegenheden en betere coördinatie.

 

Meer omniverenigingen in Westland en meer gerichte samenwerking tussen de verschillende verenigingen waardoor meer en beter contact ontstaat tussen de leden, hetgeen weer goed is voor de Westlandse saamhorigheid, los van allerlei praktische voordelen. Verenigingen meer inzetten om de jeugd bezig te houden en te laten sporten. Verenigingen financieel beter toegankelijk maken voor iedereen door geen hoge contributies en de gemeente moet dat financieel mogelijk maken.

 

Leegstaande panden in onze dorpskernen gebruiken voor pop up stores op het gebied van kleding en horeca etc.

 

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor de jeugd en jongeren:

 • Wij willen primair onderwijs dichtbij en zo mogelijk in elke dorpskern behouden.
 • Wij vinden dat m.i.v. komend schooljaar naast cultuureducatie ook bewegingsonderwijs en schoolzwemmen door de gemeente wordt gefaciliteerd. Elk kind dat de basisschool verlaat moet zwemdiploma A hebben.
 • Wij willen een goed en breed aanbod van voortgezet/middelbaar onderwijs in Westland en beroepsonderwijs dat aansluit bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven. Voldoende stageplaatsen in samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld is belangrijk voor de motivatie van leerlingen en bevordert een soepele overstap van school naar werk.
 • Huisvesting van scholen en een gezonde en veilige leeromgeving hebben onze prioriteit.
 • Wij willen multifunctioneel gebruik van gebouwen, door het vergroten van betrokkenheid van ouders en door stimulering van verenigingsdeelname. Er moet extra worden ingezet op meedoen door jeugd en jongeren aan activiteiten in dorpen, verenigingen en scholen.
 • Westland Verstandig is voorstander van een Jongerenraad die voortborduurt op het succesvolle Klas in de Raad. Op deze wijze kunnen jongeren aangeven wat zij belangrijk vinden.
 • Westland moet blijven werken aan verbeterde en veilige school-thuisroutes en routes naar sportparken, kinderopvang en winkelcentra.
 • Leerlingenvervoer is alleen voor diegenen die functioneel beperkt zijn en die niet in hun eigen woonkern onderwijs kunnen genieten en aangewezen zijn op onderwijs elders. De grens moet weer teruggebracht worden naar 4 km. Leerlingenvervoer op grond van religieuze schoolkeuze dient door de ouders zelf te worden gefinancierd.
 • Wij willen dat leerlingen in het primair voortgezet onderwijs aangemoedigd worden lid te worden van minimaal één Westlandse vereniging op het gebied van cultuur en/of sport.
 • Wij willen dat jeugd en jongeren begeleid worden in hun ontwikkeling, ook in hun vrije tijd. Naast de vele verenigingen die daarin een belangrijke rol vervullen willen we in iedere dorpskern één of meer mogelijkheden voor jongeren om elkaar te ontmoeten zonder dat zij direct tot overlast zijn voor de omgeving. Dit zou in bestaande accommodaties van de gemeente, verenigingen en maatschappelijke instellingen gerealiseerd kunnen worden door multifunctioneel gebruik.
 • Voor de doelgroep tot 18 jaren zouden ook leuke (disco-)avonden georganiseerd kunnen worden zonder het schenken van alcohol of andere activiteiten.
 • Jongeren raken soms in problemen of hebben hulpvragen en ondersteuning nodig. Westland Verstandig vindt dat er extra aandacht nodig is voor een laagdrempelige toegang tot informatie en hulp op maat, zodat hun ontwikkelingskansen in het onderwijs en hun kansen op de arbeidsmarkt beter geborgd worden.
 • Tegen jongeren die zich niet weten te gedragen en overlast veroorzaken zal hard opgetreden moeten worden. Het rustig woongenot van onze inwoners moet gegarandeerd goed zijn.
Back To Top