skip to Main Content

Ter Heijde

“Heijers zijn het boegbeeld in de branding”

Ter Heijde heeft een bijzondere positie. Als Westlands vooruitgeschoven uitkijkpost aan zee en de ‘aanloop’ van strandgangers heeft het kleine dorp ook te maken met piekbelastingen en bijkomende problemen. Door de nieuwbouw is extra aandacht nodig voor de sociale cohesie. De afgelopen 4 jaar is op initiatief van Westland Verstandig een fraai plein bij de kerk tot stand gekomen en ging de Heijdse Lijn van start. De Heijdse Lijn is een prima initiatief en een voorbeeld dat een dorp actief meedenkt en problemen oplost.

Voor Ter Heijde heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

 • In de volgende fases van de nieuwbouw Ter Heijde zal een betere verhouding tussen koop- en huurwoningen gevonden moeten worden. Met name zou ook de koop- en huurgrens moeten worden aangepast.
 • Wij willen graag dat ouderenhuisvesting op locatie Duinhof wordt gerealiseerd, oud worden en in Ter Heijde blijven wonen moet mogelijk blijven.
 • Westland Verstandig wil meer goed bewaakte fietsenstallingen bij de strandopgangen.
 • Het is gewenst het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Als dat gerealiseerd is, dan jaarrond vergunningen voor inwoners met auto. Het vergunningensysteem voor uitsluitend de inwoners van Ter Heijde moet gehandhaafd blijven, zij het dat niet ieder jaar de vergunning opnieuw aangevraagd zou moeten worden. Voorkomen moet worden dat er “een handel” in vergunningen gaat plaatsvinden.
 • Sporthal De Wielepet inzetten voor multifunctionele doeleinden.
 • Ook Ter Heijde moet beter bereikbaar worden met kleinschalig openbaar vervoer. Prima natuurlijk het initiatief van de Heijdse Lijn door vrijwilligers.
 • Meer inzetten op lang zelfstandig thuis wonen, maar dan moet er ook deugdelijk vervoer zijn. Ter Heijde is een geïsoleerd dorp.
 • In Ter Heijde wordt al aan “opzomeren” gedaan en dat al heel lang voordat de gemeente op het idee kwam. Het is goed om “Buurt in uitvoering” verder uit te bouwen.
 • De gemeente moet samen met strandtenthouders en inwoners tot goede afspraken komt over het verlenen van vergunningen voor feesten in de toekomst, vanwege de geluids- en parkeeroverlast.
 • De problemen in Ter Heijde zijn duidelijk. Tweederde deel van alle huizen is eigendom van Arcade en Arcade bepaalt in feite de woonomgeving. Dit zou moeten veranderen.
 • In het belang van differentiatie (koop/huur) moet de gemeente bereid zijn om de leegkomende woningen (maximaal bijv. 25 % ) in het goedkope segment te kopen en als kluswoning door te verkopen aan jonge Westlandse gezinnen. De gemeente moet op voorhand er voor zorgen dat de sociale huurvoorraad op peil blijft door aan Arcade elders bouwgrond ter beschikking te stellen waar vervolgens ter compensatie huurwoningen kunnen worden gebouwd. De verkoop van de kluswoningen kan natuurlijk ook door Arcade zelf plaatsvinden. Als er maar gezorgd wordt voor compensatie.
 • Bij Molenslag moet ofwel betaald parkeren blijven of wel gratis maar dan ook de vergunningen in Ter Heijde gratis.
 • Gebruik van fietspaden door auto’s dient door fysieke aanpassingen te worden voorkomen. Bevoorrading van strandtenten dient te geschieden via de bestaande strandopgangen zoals in de vergunningsvoorwaarden is aangegeven. Geen ontheffingen meer voor het berijden van de fietspaden.
 • De huidige ontsluitingspositie van parkeerterreinen moet in stand blijven.
 • Een aantal ‘camper’plaatsen creëren waar gratis kan worden verbleven.
 • Meer groen in Ter Heijde.
 • Voor wat betreft de toewijzing van woningen in Ter Heijde moet in het belang van de sociale cohesie afgeweken kunnen worden van de normaal geldende regels;
 • Eventueel bij Duinhof nieuwe appartementen bouwen (koop en huur) met aan de voorzijde een eigen voordeur, maar aan de achterzijde een verbinding met Duinhof en Strandgoed van waaruit de noodzakelijke (zorg)faciliteiten kunnen worden geboden (een vorm van ondersteund wonen).
 • Het initiatief logeerhuis Strandgoed verder ondersteunen en perfectioneren;
 • Meer koopwoningen, dan wel vrije sector huur is gewenst. Dat laatste dan wel voor redelijke bedragen. Onze wens om een gemeentelijk woningbedrijf op te richten zou hiervoor de oplossing kunnen zijn.
Back To Top