skip to Main Content

Bestuurscultuur en dienstverlening

Bestuurs(cultuur) en dienstverlening: investeer in draagvlak / Voor keuze nieuwe burgemeester raadsverkiezingen doorslaggevend

 

“een dienstbare gemeente zet de burger centraal”

 

Een gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Onze dienstverlening is het visitekaartje voor inwoners en bedrijven en dit moet beter.

 

Een sterke gemeente bestaat om te beginnen uit kwalitatief goede ambtenaren, een professioneel College en een gemeenteraad die zijn werk goed doet.

 

De gemeente moet meer investeren in echte banen en het goede voorbeeld geven door geen onnodig flexwerk in te zetten. Er moet een goede invulling gegeven worden van beschut werk voor mensen die daarop zijn aangewezen. Social return mag niet ten koste gaan van verdringing zowel voor wat betreft beloning als personeel. Uitkeringsgerechtigden dienen met respect behandeld te worden.

 

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor de besturing en de dienstverlening:

 • De gemeente is er voor de burger. Daarvoor moet de ambtelijke organisatie over voldoende deskundigheid, de juiste menskracht en dienstbare houding beschikken om de diensten die de Westlandse gemeenschap worden aangeboden goed te kunnen uitvoeren, controleren en handhaven.
 • Wij willen deregulering en alle onnodige formaliteiten afschaffen. Ondernemers, verenigingen en burgers ervaren onnodige regelgeving vaak als belemmering voor hun activiteiten. Er moet goed gekeken worden welke regels noodzakelijk zijn en welke niet. Een bloeiende en dynamische lokale economie is gebaat bij zo min mogelijk bureaucratie en korte, transparante procedures. Minder bureaucratie voor meer bedrijvigheid.
 • Door de inwoners van Westland wordt het belangrijk gevonden dat in alle dorpskernen een gemeentelijk loket aanwezig is. Dit kan tegen aanvaardbare kosten gerealiseerd worden door gebruik te maken van de bestaande Vitislocaties of bibliotheek of andere centraal gelegen gebouwen die er toch al zijn en op die wijze kan multifunctioneel gebruik gemaakt worden van die gebouwen.
 • Aanvullend zal de gemeente voor inwoners die niet in staat zijn om zelf digitaal of fysiek gebruik te maken van essentiële gemeentediensten, behulpzaam moeten zijn. Dit kan doordat ambtenaren met laptop samen met de bewoners bij hun thuis de nodige digitale aanvragen doen.
 • Westland Verstandig vindt dat de burgers recht hebben op een integer bestuur van Westland. Iedere belangenverstrengeling moet worden uitgebannen. Immers door niet integer te handelen wordt het wantrouwen van burgers in de politiek gevoed. De integriteitseisen zijn de afgelopen jaren toegenomen. Ook de schijn van niet integer gedrag is niet te aanvaarden. Er zal transparant gehandeld moeten worden.
 • De regeling van de maximaal 1.000m2 grond bij een burgerwoning soepel toepassen en rekening houden met de menselijke maat. Maatwerk leveren en werken met tijdelijke vrijstellingen dan wel vrijstellingen waaraan voorwaarden verbonden worden waarbij het belang van de gemeente en eventuele schaalvergroting/reconstructie in de toekomst veilig gesteld wordt, maar ook rekening gehouden wordt met het belang van de eigenaar. Geen nodeloze kapitaalsvernietiging.
 • Bestaande planologische regels soepel toepassen en steeds van geval tot geval bekijken of handhaving nodig is. Alleen handhaven als een groot gemeentelijk belang of daadwerkelijke belangen van derden dat vergen. De gemeente zou ook snel een mediationtraject moeten opstarten.
 • De 11 dorpskernen onder de wethouders verdelen zodat iedere kern een “eigen” wethouder heeft. Ook senioren-/jongerenbeleid bij ieder een eigen wethouder.
 • Veel vluchtelingen die in 2015 naar Nederland kwamen, hebben nu een verblijfsvergunning. Goede inburgering en een duurzame positie op de arbeidsmarkt voor in Westland wonende statushouders is van groot belang. De gemeente moet hier richting aan geven.
 • De site van de gemeente Westland is te ingewikkeld en moet gebruiksvriendelijker gemaakt worden.

 

Voor keuze nieuwe burgemeester raadsverkiezingen doorslaggevend

Na de verkiezingen zullen de politieke partijen een profielschets opstellen voor onze nieuwe burgemeester per 1 januari 2019. Wij zijn van mening dat eigenlijk onze burgers zelf een burgemeester zouden moeten kunnen kiezen. Als dat niet kan, dan zou de meerderheid van de Raad een in Westland ingevoerde persoon als burgemeester moeten kunnen benoemen. In de profielschets wordt beschreven de belangrijke eigenschappen en taken. Westland Verstandig zoekt een verbindende burgemeester, een burgemeester die boven de partijen staat, een burgemeester die er is voor alle burgers, een burgemeester die eerlijk en open is, toezeggingen nakomt, goed kan managen, weet wat hij wel en niet moet doen en een burgemeester die zijn plaats weet en de Westlandse bedrijven goed ondersteunt vanuit zijn burgemeestersrol, maar niet op de stoel van de ondernemers gaat zitten. Zeker niet de politieke kleur is bepalend, maar enkel en alleen de persoon. Vorige keer moest het per se een CDA-man zijn. Dat dwangmatige uitgangspunt wil Westland Verstandig nu zeker niet!

 

Speerpunten:

 • Wij willen een verbindende, boven de partijen staande burgemeester.
 • Wij willen een eerlijke benoemingsprocedure zonder sturing van welke kant dan ook, dus ook niet door de CDA-Commissaris van de Koning, en geen “politieke” voordrachten (baantjescarrousel of een bonus burgemeesterspost die aan een of andere persoon wordt gegeven).
Back To Top