skip to Main Content

Bestuurscultuur en dienstverlening

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor de besturing en de dienstverlening:

  • De gemeente is er voor de inwoner. Daarvoor moet de ambtelijke organisatie over voldoende deskundigheid, de juiste focus, de juiste menskracht en dienstbare houding beschikken om de diensten die de Westlandse gemeenschap worden aangeboden goed te kunnen uitvoeren, controleren en handhaven.
  • Wij willen deregulering en alle onnodige formaliteiten afschaffen. Ondernemers, verenigingen en inwoners ervaren onnodige regelgeving vaak als belemmering voor hun activiteiten. Er moet goed gekeken worden welke regels noodzakelijk zijn en welke niet. Een bloeiende en dynamische lokale economie is gebaat bij zo min mogelijk bureaucratie en korte, transparante procedures en geen geneuzel. Minder bureaucratie voor meer bedrijvigheid.
  • Door de inwoners van Westland wordt het belangrijk gevonden dat in alle dorpen een gemeentelijk loket aanwezig is. Dit kan tegen aanvaardbare kosten gerealiseerd worden door gebruik te maken van de bestaande Vitislocaties of bibliotheek of andere centraal gelegen gebouwen die er toch al zijn en op die wijze kan multifunctioneel gebruik gemaakt worden van die gebouwen.
  • Aanvullend zal de gemeente voor inwoners die niet in staat zijn om zelf digitaal of fysiek gebruik te maken van essentiële gemeentediensten, behulpzaam moeten zijn. Dit kan doordat ambtenaren met laptop samen met de bewoners bij hun thuis de nodige digitale aanvragen doen.
  • Westland Verstandig vindt dat de inwoners recht hebben op een integer Bestuur van Westland. Iedere belangenverstrengeling moet worden uitgebannen. Immers door niet integer te handelen wordt het wantrouwen van inwoners in de politiek gevoed. De integriteitseisen zijn de afgelopen jaren toegenomen. Ook de schijn van niet integer gedrag is niet te aanvaarden. Er zal transparant gehandeld moeten worden.
  • De regeling van de maximaal 1.000m2 grond bij een burgerwoning soepel toepassen en rekening houden met de menselijke maat. Maatwerk leveren en werken met tijdelijke vrijstellingen dan wel vrijstellingen waaraan voorwaarden verbonden worden waarbij het belang van de gemeente en eventuele schaalvergroting/reconstructie in de toekomst veilig gesteld wordt, maar ook rekening gehouden wordt met het belang van de eigenaar. Geen nodeloze kapitaalsvernietiging.
  • Bestaande planologische regels soepel toepassen en steeds van geval tot geval bekijken of handhaving nodig is. Alleen handhaven als een groot gemeentelijk belang of daadwerkelijke belangen van derden dat vergen. De gemeente zou ook snel een mediationtraject moeten opstarten.
  • De 11 dorpen onder de wethouders verdelen zodat ieder dorp een “eigen” wethouder heeft naast 2 vaste ambtenaren per dorp die klachten/meldingen direct kunnen oplossen. Ook senioren-/jongerenbeleid bij ieder een eigen wethouder.
  • Veel vluchtelingen die naar Nederland kwamen, hebben nu een verblijfsvergunning. Goede inburgering en een duurzame positie op de arbeidsmarkt voor in Westland wonende statushouders is van groot belang. De gemeente moet hier richting aan geven.
  • De site van de gemeente Westland is te ingewikkeld en moet gebruiksvriendelijker gemaakt worden.

 

Back To Top