skip to Main Content

Poeldijk

“Poeluk kan niet meer stuk”

In Poeldijk is de afgelopen jaren veel gebeurd en er staat nog veel te gebeuren.

Opknappen Centrum Poeldijk snel aanpakken

Poeldijk zal naar meer dan 6.000 inwoners groeien. Terecht wordt veel aandacht besteed aan het centrum. De Voorstraat zou met enkele aanpassingen tot Westlands mooiste straten kunnen gaan behoren. Het nieuwe pleintje -waar een naam aan gegeven moet worden- en de oud-Hollandse lantaarnpalen fleuren een en ander al op, maar het geheel is nog niet af. Westland Verstandig vindt dat de hele Voorstraat opnieuw moet worden ingericht en ook het pleintje verder wordt vervolmaakt.

Ook de verkeersstromen rondom de Voorstraat zouden anders moeten. Het Dario Fo-gebouw wil Westland Verstandig bestemmen voor Huis van de Buurt (beneden) en appartementen (bovenetages). Harde eis daarbij moet zijn dat in dat gebouw senioren- / starterswoningen moeten komen.

Goed nagedacht moet worden wat er op de Wittebrug-locatie moet komen. Gelukkig gaat Perspektief verhuizen. Ook op die locatie betaalbare woningen met zorg en starterswoningen

Jan Barendselaan moet veel rustiger en veiliger gemaakt worden. De huidige situatie in de Jan Barendselaan moet veranderen. Westland Verstandig is voor het omleiden van niet-bestemmingsverkeer, de verkeerscirculatie Jan Barendselaan-Rijnsburgerweg regelen met goede en veilige fietspaden en de Voorstraat zoveel als mogelijk en het centrale schoolplein helemaal autovrij maken en gelijk daar terrassen en gezelligheid creëren.

Aanpakken van te hard rijden door Jan Barendselaan. Geen vrachtverkeer meer over de Vredebestlaan, maar omleiden over de Leeuwenhorstlaan, 2 zebrapaden op de Rijnsburgerweg bij Jumbo en de Poeldijksevaart.

Nu al oplossing bedenken voor de basisschoolcapaciteit nu er meer dan 500 woningen bijkomen.

Voor Poeldijk heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

 • Allereerst moet vastgesteld worden dat de nieuwbouw van woningen een goede ontwikkeling is voor Poeldijk.
 • Ook de komst van een nieuwe supermarkt is goed voor Poeldijk en ook andere ontwikkelingen in de detailhandel geeft nieuw leven in Poeldijk. Westland Verstandig juicht dit toe.
 • Het verkeer in de Jan Barendselaan is voor vele “Poelikers” een doorn in het oog. Het is een 30-kilometergebied maar dat is in de praktijk niet te merken, want er wordt vaak te hard gereden. De ontsluiting moet beter geregeld worden en met name het vrachtverkeer door de Jan Barendselaan zou moeten worden gemeden. Een omleidingsroute via het ABC-terrein moet snel gerealiseerd worden.
 • Evenals in andere dorpen is aandacht nodig voor de toewijzing van woningen;
 • Het onderhoud aan de verschillende parkjes/speeltuintjes laat zwaar de wensen over, het gras en onkruid staat tot kniehoogte en is voor kinderen niet aantrekkelijk om te spelen. Dat komt ook door de hondenpoepoverlast. Dat willen wij anders. Meer onderhoud groenvoorziening;
 • De Veiling moet voor Poeldijk behouden worden zoals de Raad met onze steun besliste.
 • Verenigingen moeten gefaciliteerd en ondersteund worden vanuit de gemeente.
 • Het winkelbestand loopt achteruit. Het aanbod zou moeten verbeteren;
 • Er moet een verkeerscirculatieplan gemaakt worden waardoor verkeersoverlast voorkomen wordt. Afsluiten Verburghlaan tussen Voorstraat en Rijssenburgerweg.
 • Meer woningen voor starters die ook echt aan inwoners uit Poeldijk worden toegewezen. Meer woningen met sociale en betaalbare koop en huur;
 • De sport- en mogelijkerwijs ook de andere verenigingen komen in de knel door de uitbreiding woningen door nieuwbouw. Tijdig zal daarin voorzien moeten worden. Op dit moment heeft Verburch al een veldentekort en daarin zou voorzien moeten worden door meer kunstgrasvelden.
 • Een trapveldje voor de jeugd in Poeldijk.
 • Het grotere bestemmingsverkeer voor de aanwezige winkels zou alleen mogelijk gemaakt moeten worden tot een bepaald tijdstip op een dag zoals dat ook in andere gemeenten het geval is.
 • Voor de jeugd meer reuring in Poeldijk en meer doen om de jeugd te vermaken. Een filmzaal in de Veiling.
 • Gat bij de Jumbo moet worden gedicht (plannen voor bouwmarkt Van der Knaap). Uitplaatsing van bedrijfscomplex van Leen van der Knaap en op het vrijkomende perceel seniorenwoningen met zorg op maat realiseren;
 • Oplossen van de verkeersoverlast op de Verburghlaan / De Ruijtbaan. Andere uitweg creëren dan de Verburghlaan voor de nieuwe wijken (in aanbouw);
 • Ook willen wij een betere en veiligere verkeerscirculatie in de buurten waar de basisscholen liggen! Op dit moment is de ruimte rondom die scholen te beperkt;
 • Opwaarderen van omgeving rond Protestantse kerk.
 • Herstel en opwaardering Kerkplein, creëren van meer parkeerruimte.
 • Betere verkeerscirculatie, eventuele nieuwe rondweg rond centrum en ter ontlasting van Jan Barendselaan, meer groen in en rond centrum, meer parkeermogelijkheden en goedkope woningen. Westland Verstandig denkt daarbij aan het vrijkomende deel van het terrein van de Wittebrug.
 • Meer en beter groen rond het nieuwe pleintje in de Voorstraat.

  Kort en goed, de leefkwaliteit in Poeldijk moet omhoog. Ondanks alle visies/plannen van het gemeentebestuur moet op korte termijn echt iets gedaan worden aan de leefbaarheid. Westland Verstandig wil dit de komende raadsperiode oppakken en een programma maken met de concrete zaken die aangepakt worden.

 

Back To Top