skip to Main Content

Dorpenbeleid en speerpunten per dorp

“Elk dorp zijn eigen identiteit en eenheid in verscheidenheid”

Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en een kloppend sociaal of economisch hart. Soms is dat een dorpshuis of school, zoals in Ter Heijde en Heenweg. In alle dorpen is dat het verenigingsleven en in veel dorpen ook de pleinen (Wilhelminaplein Naaldwijk en Marktplein ’s-Gravenzande), winkelstraten of winkelcentra. Naast het rustige wonen, zorgen verenigingen en de detailhandel, die verweven zijn met de samenleving voor sociale cohesie, veiligheid, leefbaarheid en aantrekkingskracht van het dorp.

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor de dorpen, die alle of meerdere dorpen betreffen:

 • De elf dorpen –eigenlijk 12 met Westerlee- in Westland hebben ieder hun eigen unieke karakter. Wij willen dat het beleid van de gemeente er op gericht is om samen met de inwoners dat unieke karakter van elk dorp in stand te houden en /of te versterken. Dit kan o.a. door verpaupering tegen te gaan. Het doel moet zijn: levendige dorpen die voor iedereen aantrekkelijk zijn, of we er winkelen, ondernemen wonen of uitgaan. Met respect voor de historie, de bestaande monumenten en het dorpse karakter. Grootschalige winkelprojecten in één dorp willen we niet en schaden het eigen dorp en de vitaliteit van de andere dorpen.
 • Westland Verstandig zet zich sterk in voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van alle Westlandse dorpen. Zij ziet het in ere herstellen van de pleinen als centraal hart van alle dorpen en wijken als een belangrijke stap in de richting van een weer leefbaar, gezellig en bruisend dorp. Niet alle dorpen hebben een ideaal centrumplein zoals Naaldwijk en ’s-Gravenzande. Westland Verstandig wil dat gelijk trekken. Elk dorp wil natuurlijk graag weer een kloppend hart ontwikkelen. Westland Verstandig wil daarom in elk dorp samen met inwoners hiervoor een creatief plan ontwikkelen.
 • Veel inwoners van Westland zijn ontevreden over het huidige dorpenbeleid. In de dorpen is veel niet goed geregeld. Wij willen daar verbetering in brengen.
 • Westland Verstandig wil de diverse centra/dorpen in Westland aantrekkelijk maken. Dat kan vaak met kleine ingrepen. Geen bouwhekken meer en open plekken goed invullen. Plaatsen van bloembakken en Oudhollandse lantaarnpalen en karakteristieke bomen.
 • Wij willen dat winkelleegstand zoveel als mogelijk wordt aangepakt, omdat leegstand de leefbaarheid van de dorpen aantast. Per dorp een divers winkelcentrum op maat. De gemeente dient adequaat te reageren op kwesties als stijgende lasten, onveiligheid en leegstand.
 • Wij zijn tegen het invoeren van betaald parkeren. Ook tegen reclamebelasting.
 • Westland Verstandig meent dat Naaldwijk binnen Westland een centrumpositie heeft, zij het dat dit niet ten koste mag gaan van de andere dorpen. Bij voortduring zal er op toegezien moeten worden dat Naaldwijk als centrumdorp niet de verdere uitbouw, bloei en behoud van de andere dorpen in gevaar brengt. Voorzieningen moeten meer over alle Westlandse dorpen worden uitgesmeerd.
 • Westland Verstandig wil concrete maatregelen treffen om de parkeerdruk in wijken die veelal zijn ontwikkeld in de jaren 60, 70 en 80 te verlagen. Toen werden veel woningen op een klein oppervlakte gesitueerd en was de parkeerdruk veel lager dan nu het geval is en waardoor irritatie bij inwoners ontstaat. De oplossing is het anders indelen van parkeerplaatsen en openbare ruimte met behoud van beeldbepalend groen zonder dat dit ten koste gaat van openbaar groen, maar ook in het aanwijzen van percelen voor parkeren. Ook het parkeren van bedrijfsbussen geeft veel irritaties en ook daarvoor zullen per wijk concrete oplossingen gecreëerd moeten worden. Zo zouden hiervoor aparte zones toegewezen kunnen worden waarbij een optimum wordt gezocht door enerzijds aandacht te besteden aan de veiligheid met voldoende toezicht en anderzijds terugdringen van de parkeeroverlast. Voor inwoners van Westland zijn dit belangrijke zaken die hun leefgenot dagelijks beïnvloeden. De gemeente dient passende maatregelen te treffen.
 • De leefbaarheid van de dorpen en wijken is voor Westland Verstandig van essentieel belang. Daarbij zijn veel spelers betrokken maar de belangrijkste zijn de bewoners. De inwoners van de dorpen en wijken weten zelf heel goed wat in hun omgeving nodig en passend is. De leefbaarheid wordt ook gediend met een goede plek voor de jeugd en de jongeren.
 • Wij onderstrepen het belang van Oranjeverenigingen voor de Westlandse dorpen.
 • Westland Verstandig wil dat alle dorpen beter aantakken op het openbaar vervoernet met kleinschalige busjes. Dit geldt voor Heenweg, Ter Heijde, Poeldijk, Honselersdijk en Maasdijk en ook voor een aantal woonwijken in de grotere dorpen.
 • Wij willen geen (grootschalige) tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in of dichtbij de dorpen of op plekken waar dat niet kan en de leefomgeving van onze inwoners (mogelijk) schaadt.
 • De dorpen hun eigen karakter laten behouden. Belangrijk in de dorpen is het oplossen van de parkeerproblemen, het onderhouden van het openbaar groen en de verkeersdoorstroming.
 • Meer losloopplekken voor honden en dat wel goed ter plaatse aangeven.
 • Kleine ergernissen zoals goed aangeven ter plekke welke regels gelden voor het uitlaten van honden (los / aangelijnd, waar wel en waar niet) moeten opgelost worden.
 • Het onkruidvrij houden van onze gemeente Westland is nu zorgelijk en slecht geregeld. Dat moet veel beter!
 • In de dorpen moeten zgn. citytrailers ingezet worden voor de bevoorrading van winkels.

  Verdere verlevendiging van alle dorpen met het belang van de inwoner centraal. Westland Verstandig wil de bestaande dorpen nog aantrekkelijker maken door o.m. meer en veel beter groen, meer betaalbare woningen voor starters, ouderen, zorgwoningen voor jong en oud en overige woningzoekenden te realiseren op plaatsen die daarvoor in en rond de dorpen wel geschikt zijn en te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen. De bestaande sport- en cultuurverenigingen en instellingen, als het cement van de dorpen, moeten beter door de gemeente bediend en gefaciliteerd worden. 

Back To Top