skip to Main Content

Financiën op orde: op korte én lange termijn

Westland Verstandig heeft voor het gemeentehuishoudboekje goede alternatieven, waarmee we structureel de begroting sluitend maken, zelfs geld overhouden:

 • De speerpunten in dit Verkiezingsprogramma worden ruimschoots voorzien van financiële dekking doordat andere keuzes gemaakt worden. Dit gebeurt door minder uitgaven en op kosten te besparen door:

–   Public Affairs overlaten aan onze bedrijven en dus geen miljoenen euro’s meer aan besteden. Geen gelden meer naar Westland marketing. Aangetoond is dat deze gelden weinig opleverden tot nu toe.

–   flexwerken en te werken met sturen op resultaten;

–   minder ambtenaren door het saneren van taken die ergernissen opwekken en niet nodig zijn voor onze inwoners en ondernemers; niet meer doen: Westland marketing, te grote communicatieafdeling voor PR College, geen 6 fulltime wethouders, geen beleid waar niet om gevraagd wordt;

–   procesvernieuwingen met vereenvoudigen van regelgeving in zowel dienstverlening als handhaving;

–   besparen op bedrijfsvoering en bedrijfskosten (van 6 naar 4 wethouders);

–   meer samenwerken met inwoners en bedrijven, investeren in draagvlak aan de voorkant (en geen juridische procedures aan de achterkant);

–   heroverwegen meerjareninvesteringsplannen en geen onnodige dure investeringen;

–   Geen incentives meer voor nieuwe bedrijven;

–   Geen onnozele handhavingsdrang in het buitengebied;

–   Eerst draagvlak bouwplannen onderzoeken en dan pas plannen presenteren. Voorkomt verspilling geld en tijd;

–   Minder blunders die de gemeente veel geld kosten (miljoenen euro’s);

–             Betere (financiële) besturing in samenwerkingsverbanden (o.a. “trapje op en trapje af”);

 • gebiedspilots en onderzoeken ruimtelijke strategie;
 • ambtelijke inzet HOT halveren;
 • minder handhaving buitengebied;
 • minder bestuursondersteuning;
 • minder communicatiefuncties;
 • daling apparaatskosten per inwoner;
 • veel minder uitgeven aan imago/public affairs/externe positionering / Westland Marketing;
 • minder middelen netwerken GPWO en MRDH;
 • minder eigen kosten Raad / College;
 • inzet structurele overschotten van van het Rijk ontvangen zorggelden voor zorg.
 • En door extra inkomsten te verwerven uit:
 • stimuleren economie, bouwen in het bijzonder;
 • met name in de economische structuurversterking en innovatie door het principe “voor wat, hoort wat” sterker te hanteren en extra in te zetten op cofinanciering als ‘vermenigvuldiger’ (bijvoorbeeld subsidies andere overheden, provincie Zuid-Holland, Rijk en EU en bijdragen uit bedrijfsleven zonder freeriders).
 • Met de bespaarde gelden willen wij de andere keuzes uit dit programma betalen. We noemen hier slechts een aantal:

–   goede vervangende voorzieningen treffen voor ouderen in dorpen en (doen) realiseren van zorgwoningen;

–   extra geld onderhoud openbaar groen en bloembakken in dorpen;

–   oprichting gemeentelijk woningbedrijf waardoor starters kunnen huren/kopen tegen aanvaardbare prijzen. Bouwen op bouwgronden en lege plekken in dorpen; Woonlasten en OZB voor bedrijven en verenigingen verlagen;

–   extra geld voor cultuur (in 2012 teveel bezuinigd);

 • Westland Verstandig zorgt dat in 2022-2026 in totaal ruim € 80.000.000,– anders wordt uitgegeven en/of besteed.
 • De toenemende schuldenpositie wordt hierdoor ook verder geleidelijk omgebogen, met als gevolg minder lasten van rente en aflossingen.
 • Op een aantal punten is deze financiële vertaling al concreet, op andere punten zijn het stelposten die bij de coalitie- en collegebesprekingen verder uitgewerkt worden en deze posten geven nu daarvoor de richting aan.
Back To Top