Vragen aan College inzake aanvullende vragen verkeersonveiligheid maar nu de Molenstraat en de Gantellaan in Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvullende vragen verkeersonveiligheid maar nu de Molenstraat en de Gantellaan in Monster

 

Vraag 512 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is naar aanleiding van eerdere vragen over onder meer de Havenstraat ook weer benaderd door bewoners van de Molenstraat en de Gantellaan in Monster. Beide wegen zijn pas vernieuwd en voor wat betreft de Molenstraat is het probleem niet alleen het vrachtverkeer van en naar het winkelcentrum, maar ook dat de steentjes blijkbaar zo zijn neergelegd dat deze geluid maken. Ook hier is het harde rijden een probleem. Hetzelfde geldt voor de Gantellaan. Sinds die gereconstrueerd is, wordt er te hard gereden en bewoners vinden dat gevaarlijk en eigenlijk niet acceptabel.

 

Eerder heeft onze fractie al aangegeven voorstander te zijn van meer controles en niet zo zeer gericht op de wegen zelf zoals verkeerssluizen dan wel drempels. Al die voorzieningen leveren ook weer bijkomende problemen op. Als het niet anders kan dan moet het, maar liever steviger inzetten op controle en voor wat betreft vrachtverkeer over de Molenstraat het reguleren van de bevoorrading van de daar gevestigde winkels door kleiner vervoer voor te schrijven. In andere gemeenten gebeurt dat ook al.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Zijn de verkeersproblematieken rondom de Molenstraat en de Gantellaan uw College bekend?
  • Is het College bereid om aan vorenstaande problemen op korte termijn iets te doen en met name beter in te zetten op controle en eventueel andere maatregelen overwegen?
  • Aan geluid makende steentjes kan wellicht iets gebeuren. Is dat mogelijk?
  • Is bij de reconstructie van de Gantellaan geen rekening mee gehouden dat de Gantellaan nu een racebaan wordt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter