Vragen aan College inzake herontwikkeling locatie “Zuyt Brugge” Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake herontwikkeling locatie “Zuyt Brugge” Naaldwijk

 

Vraag 563 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een deel van de bewoners van de  ’s-Gravenzandseweg en het Zuideinde die vragen hebben over het goede initiatief zoals dat door de Stichting Droom je Thuis en vastgoedontwikkelaar Projectikon bekend gemaakt is voor het perceel grond waar voorheen de kistenfabriek op stond. Op dit moment vindt er een gezamenlijk onderzoek plaats naar de planologische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de herontwikkeling van de locatie “Zuyt Brugge” gelegen tussen de Secretaris Verhoeffweg en het Zuideinde.

Omwonenden vinden het een prima idee en initiatief van de Stichting Droom je Thuis en staan daar ook achter, maar zijn anderdeels ook weer ongerust over wat er komen gaat. Ze hebben verzocht om bijtijds te participeren in de plannen die er zijn en dat het niet zo zal zijn dat er eerst weer een plan klaar is waar zij dan vervolgens alleen maar op kunnen inspreken en er nauwelijks ruimte voor veranderingen is. Er is al een bijeenkomst geweest op 10 juli jl. waarbij de omwonenden zijn uitgenodigd door het projectteam, maar de gang van zaken daar gaf meer reden tot ongerustheid dan gerustheid. Zo moet het in ieder geval niet.

De bewoners hebben een aantal concrete ideeën omdat er ter plekke toch al een grote druk is vanwege het benzinestation, de aanwezigheid van Domino’s Pizza aan de ’s-Gravenzandseweg, het drukke verkeer wat er al is over de Secretaris Verhoeffweg en ervaringen die de omwonenden hebben met betrekking tot ontwikkelingen direct in de buurt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • In hoeverre is het College betrokken bij het onderzoek zoals dat hiervoor is aangegeven met betrekking tot het initiatief van de Stichting Droom je Thuis en vastgoedontwikkelaar Projectikon?
  • Is de burgerparticipatie nu al in te lassen en kan ervoor zorg gedragen worden dat de omwonenden aan de ’s-Gravenzandseweg en het Zuideinde nu al betrokken worden bij de planvorming en de invulling van de diverse plannen?
  • Kan dit met de betreffende omwonenden op korte termijn kortgesloten worden daar zij op dit moment praktisch van niets weten en zij in feite maar moeten afwachten wat er gaat komen, hetgeen zij niet wenselijk achten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter