Vragen aan College inzake inzake Plan van Scholen en Kameleon

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Plan van Scholen en Kameleon

 

Vraag 534 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door ouders van kinderen die op de basisschool de Kameleon in ’s-Gravenzande zitten. Het komende jaar zouden er drie leslokalen te kort zijn. Nu is de Raad al diverse malen in de afgelopen maanden “overvallen” met kredietverzoeken voor uitbreiding van scholen. Vanuit onze fractie en ook vanuit de Raad is kritiek geuit op het gevoerde beleid omdat blijkbaar geen goede prognose is gemaakt waardoor er steeds problemen voorkomen dat scholen te klein zijn en leslokalen te kort komen. Voor wat betreft de Kameleon is dat blijkbaar geen uitzondering, alleen daarvoor is geen krediet gevraagd en verkregen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de problematiek van de Kameleon bij uw College bekend?
  • Welke maatregelen onderneemt de gemeente om het lokalentekort, indien dat bekend is en ook zich daadwerkelijk voordoet, op te lossen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter