Vragen aan College inzake molen De Vier Winden Monster

Vragen aan College inzake molen De Vier Winden Monster

  • 18 maart 2019
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake molen De Vier Winden Monster

 

Vraag 674 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Bij ons recente bezoek aan de molen De Vier Winden in Monster kwam ter sprake de beheervisie Molenbiotoop onder meer voor deze molen. Inmiddels blijkt de visie gereed te zijn en daar de gemeente Westland ook een deel van de kosten gedragen heeft, zal het rapport ook bij het College bekend zijn.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Kan dit stuk ook aan de Raad worden toegestuurd?
  • Kan ook het bestuur van de Stichting De Vier Winden vroegtijdig kennis nemen van de inhoud van het rapport, zodat met hun mening eventueel nog rekening gehouden kan worden.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter