Vragen aan College inzake onderhoudssituatie lange fruitmuur achter het gemeentehuis Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onderhoudssituatie lange fruitmuur achter het gemeentehuis Monster

 

Vraag 672 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is andermaal benaderd door de Werkgroep Oud-Monster over de onderhoudstoestand van de lange fruitmuur achter het gemeentehuis in Monster. De muur staat op de gemeentelijke monumentenlijst en de gemeente is eigenaar. Ooit heeft de wethouder aangegeven dat de muur zou worden meegenomen in de centrumvisie, maar omdat die geruime tijd nog op zich laat wachten lijkt het goed om de muur nu al beet te pakken. Volgens de Erfgoedverordening Westland is het verboden een gemeentelijk monument niet te onderhouden en op dit moment brokkelt de muur in snel tempo af. Daar komt bij dat ook bij het tot stand komen van de centrumvisie de muur opgeknapt zou moeten worden. Dit kan dan beter nu gebeuren om de kosten niet te laten oplopen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bereid om de betreffende muur op korte termijn te laten opknappen en wat zijn de kosten daarvan? Zijn deze kosten voorzien?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat artikel 13 van de Erfgoedverordening Westland 2017 de plicht aan de gemeente oplegt te onderhouden?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat nu een situatie bestaat waarin het College in strijd handelt met de Erfgoedverordening? Wij voegen artikel 13 bij.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage art. 42-vraag 672 art. 13 Erfgoedverordening

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter