Vragen aan College inzake onveilige verkeerssituatie Prinses Julianastraat-Geestweg-Secretaris Verhoeffweg Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onveilige verkeerssituatie Prinses Julianastraat-Geestweg-Secretaris Verhoeffweg Naaldwijk

 

Vraag 626 2018-2022

Edelachtbaar College,

In Westland doen zich helaas nog steeds een groot aantal onveilige verkeerssituaties zich voor. Diverse verzoeken en vragen zijn daarover gesteld, maar niet in alle gevallen wordt adequaat gereageerd door het College.

Één van de onveilige situaties is de overgang Prinses Julianastraat / Geestweg over de Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk. Daar zijn al een aantal ongelukken gebeurd en dat komt doordat op de Secretaris Verhoeffweg te hard gereden wordt, in ieder geval veel harder dan de toegestane snelheid, de Geestweg een steeds drukkere weg geworden is voor doorgaand verkeer, bij het oversteken zowel voetgangers als fietsers moeten passeren waardoor een onoverzichtelijke situatie ontstaat te meer nu auto’s vanaf de Geestweg en ook vanaf de Prinses Julianastraat op het fietspad moeten kijken naar passerend verkeer over de Secretaris Verhoeffweg en de meeste auto’s niet rechtdoor willen rijden richting centrum Naaldwijk, maar naar de watertoren rijden waardoor zowel de ene rijrichting op de Secretaris Verhoeffweg als de andere rijrichting op de Secretaris Verhoeffweg in de gaten gehouden moeten worden en daarnaast dan nog de fietsers.

Ook eind vorige week is wederom een vrij ernstig ongeval gebeurd met fietsers. Hier moet een einde aan komen. Onze fractie heeft hier al eerder vragen over gesteld.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Het College is bekend met de onveilige situatie en waarom wordt er dan niet iets gedaan om verdere ongevallen te voorkomen?
  • Wanneer onderneemt het College nu eens eindelijk actie op dit verkeersknelpunt?
  • Waar blijft het verkeersplan Westland waardoor meer camera’s geplaatst kunnen worden, met name op de Secretaris Verhoeffweg waardoor de verkeersveiligheid gebaat is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter