Vragen aan College inzake openbaar toilet strandslag Vlugtenburg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake openbaar toilet strandslag Vlugtenburg

 

Vraag 494 2018-2022

Edelachtbaar College,

Inmiddels hebben de Stichting Avavieren en het Platform Gehandicapten Westland de gemeente verzocht om bij strandslag Vlugtenburg een openbaar toilet te realiseren waar ook mensen in een rolstoel gebruik van kunnen maken. Dit is een goed plan en wellicht is dat nog voor de zomer te realiseren.

Bijgaand de brief die Stichting Avavieren en Platform Gehandicapten Westland aan het College toezond.

bijlage art. 42-vraag 494 brf Avavieren en PGW 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om een openbaar toilet te realiseren op strandslag Vlugtenburg zoals de Stichting Avavieren en Platform Gehandicapten Westland vragen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter