Vragen aan College inzake ophoging Lange Wateringkade-Zwet in Kwintsheul

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake ophoging Lange Wateringkade / Zwet in Kwintsheul

 

Vraag 687 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Bij de bijeenkomst op dinsdag 9 april jl. zijn wij benaderd door bewoners met vragen over de verkeersveiligheid en het ontbreken van verlichting. In de planvorming, zoals gepresenteerd, is de ‘verlichting’ niet meegenomen.

Gezien het grote aantal fietsers en in het belang van zichtbaarheid en veiligheid, hebben wij voor u de volgende vragen:

  • Is het College op de hoogte van de situatie ter plekke?
  • Is bij de uitwerking van de plannen de ‘verlichting’ ter sprake gebracht?
  • Zo ja, is er gesproken over duurzame verlichting in of bij het wegdek?
  • Is er een bewuste keuze gemaakt om geen verlichting in de planvorming op te nemen?
  • Is het College bereid om in het belang van de veiligheid van dit zeer bijzondere open en dus donkere deel van Westland, alsnog ‘verlichting’ te overwegen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
Peter Duijsens
Ton Tabben