Vragen aan College inzake parkeersituatie Ahornplein-Lijsterbesstraat ’s-Gravenzande en te snel rijden over woonerf

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake parkeersituatie Ahornplein-Lijsterbesstraat ’s-Gravenzande en te snel rijden over woonerf

 

Vraag 495 2018-2022

Edelachtbaar College,

Op het woonerf Ahornplein-Lijsterbesstraat zijn er vakken aangeduid met “NP”. Nu wordt er toch in die vakken geparkeerd. De reden is dat parkeren in die vakken leidt tot belemmering van de vrije doorstroming van het verkeer over het woonerf. Voorts wordt door velen vastgesteld dat veel te hard gereden wordt op het woonerf. Noch op het parkeren op de NP-vakken noch tegen te snel rijden vindt handhaving plaats. Meldingen hebben tot niets geleid en ook inschakeling van politie en BOA’s heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.

De bewoners vragen zich dan ook af of zij door de gemeente / politie wel serieus genomen worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt er niet gehandhaafd op het parkeren op NP-vakken in vorenstaande wijk en is het mogelijk om dat wel te gaan doen en dat ook met de bewoners goed te communiceren?
  • Is het in gevallen als deze niet nuttig en nodig dat een huis-aan-huisbrief bezorgd wordt met een duidelijke uiteenzetting dat op NP-vakken niet geparkeerd mag worden en ook dat de snelheid op het woonerf moet worden aangepast en de veiligheid in het gedrang komt als er veel te snel gereden wordt?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat voorlichting belangrijk is, maar ook handhaving en waarom wordt in gevallen als deze niet gehandhaafd, ook als de bewoners daarom vragen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter