Vragen aan College inzake speelplek Zandevelt ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake speelplek Zandevelt
‘s-Gravenzande

 

Vraag 519 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners rondom het Zandevelt en de speelplek die daar is. Op dit moment blijkt de speelplek ten prooi te vallen aan vernielingen door hangmensen en recent is een speeltoestel dusdanig vernield dat dat verwijderd is. De nog overgebleven speeltoestellen zijn omringd door glasscherven op de grond waardoor het voor kinderen goed oppassen is om geen kwetsuren op te lopen. Recent is ook de lantaarnpaal vernield, waardoor het echt een spook- en donkere speeltuin is geworden. Echt spelen voor de kinderen kan eigenlijk niet meer.

Meldingen hebben plaatsgevonden bij het Meldpunt Leefomgeving, maar dat heeft tot helemaal niets geresulteerd. Er moet hier een structurele oplossing komen zodat de speelplek weer hersteld wordt, maar ook dat deze beschermd wordt tegen baldadigheid van hangmensen. Wellicht dat een nieuwe indeling van de speelomgeving gemaakt kan worden en een duidelijke scheiding tussen de skatebaan en het trapveld en de speeltuin voor de kinderen. Ook zou wellicht een alcoholverbod voor de hangmensen kunnen worden ingesteld.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande problematiek uw College bekend uit de meldingen bij het Meldpunt Leefomgeving?
  • Is het College bereid om in vorenstaande situatie structurele verbeteringen aan te brengen en binnen welk tijdsbestek zal dat gebeuren?
  • Kan met de omwonenden eventueel overleg gevoerd worden omtrent een andere en nieuwe indeling van de betreffende speelomgeving? 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter