Vragen aan College inzake verkeerssituatie Koningin Julianaweg ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verkeerssituatie Koningin Julianaweg ‘s-Gravenzande

 

Vraag 605 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van ’s-Gravenzande die zich zorgen maken over de verkeerssituatie op de Koningin Julianaweg. Het verkeer wordt alsmaar drukker en luidruchtiger en op verschillende plekken blijkt ook volgens het geluidsplan dat onlangs is opgemaakt, dat 66 woningen een te hoge geluidsbelasting hebben ten gevolge van het verkeer en ook een groot aantal andere woningen veel meer geluid te verduren krijgen dan is toegestaan. Op korte termijn zou dit moeten worden aangepakt door het aanbrengen van geluidswerend asfalt.

Navraag bij het RIVM wijst uit dat de Koningin Julianaweg qua geluid een best wel problematische weg is.

De vraag is wanneer het onderhoud gaat plaatsvinden en geluidsarm asfalt wordt aangebracht.

Daarnaast wordt geconstateerd dat op rotondes een te hoge begroeiing is, dan wel andere obstakels staan waardoor de rotonde niet meer overzichtelijk is en verkeersonveiligheid in de hand werkt.

Ook sluiten de fietspaden niet aan op de gebruikte routes Juliana Sportpark, is er grote onveiligheid ter hoogte van onder meer de Laan der Verenigde Naties en zijn een aantal verkeersmaatregelen in wegen rondom de Koningin Julianaweg de reden waarom de Koningin Julianaweg nu ineens veel drukker is dan voorheen.

De vraag is dan ook of er niet een structurele oplossing bedacht moet worden om de Koningin Julianaweg verder te ontlasten zeker nu die weg de kern ’s-Gravenzande inmiddels in tweeën splitst.

Ooit is gepland dat de Edisonstraat doorgetrokken zou worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer vindt onderhoud plaats aan de Koningin Julianaweg tussen de Hoflaan en de rotonde aan de Naaldwijkseweg en zit stil asfalt dan in de planning en is het wenselijk dat dat soort asfalt wordt aangebracht volgens het College?
  • Waarom zijn niet alle woningen die een hogere geluidsbelasting hebben dan toegestaan, opgenomen in het geluidsrapport?
  • Is het College bereid om de te hoge begroeiing / obstakels op rotondes te beperken, de fietspaden beter aan te laten sluiten en ook een aantal knelpunten op de Koningin Julianaweg weg te nemen en dat op korte termijn?
  • Is het College bereid om na te gaan denken over een alternatieve verbinding naast de ontsluiting Teylingen om op die wijze de Koningin Julianaweg nog verder te ontlasten?
  • Zijn er verkeersmaatregelen denkbaar in de directe omgeving van de Koningin Julianaweg waardoor de Koningin Julianaweg meer ontzien wordt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter