Vragen aan College inzake vervolgvraag suggestie wijziging vervoersplan MRDH

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vervolgvraag suggestie wijziging vervoersplan MRDH

 

Vraag 498 2018-2022

Edelachtbaar College,

Ook D66 heeft al de vraag gesteld over de positie van de burgers van Westland met betrekking tot het vervoersplan 2019 MRDH. Wij verwijzen naar de aanbiedingsbrief van de MRDH:

  1. De MRDH legt deze (de Vervoersplannen) voor bij de 23 gemeenten. Zij kunnen zo inwoners om reactie op de Concept Vervoersplannen 2019 vragen!
  2. En verder dat de inspraakperiode voor colleges van B&W loopt tot en met 18 mei 2018.
  3. En voorts dat indien inwoners willen reageren op de Vervoersplannen hun reactie dienen te richten aan de eigen gemeente. De gemeente draagt dan zorg beantwoording en eventuele opname en doorgeleiding in hun (eventuele) reactie naar de MRDH.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Op welke wijze worden onze inwoners geattendeerd op het vervoersplan en de mogelijkheid om te reageren?
  • Bijgaand een overzicht van de gevolgen voor de weekdagen tijdens de winterdienst. Kan het College aangeven of deze samenvatting correct is? Op al deze punten en verslechteringen zou gereageerd moeten worden vanuit de gemeente daar op vele punten natuurlijk een achteruitgang plaatsvindt in plaats van een verbetering. Is het College het daarmee eens en gaat het College deze zienswijze op deze wijze insteken?

bijlage art. 42-vraag 498 vervolgvraag vervoersplan MRDH

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter