Vragen aan College inzake voortgang 55+-project ’s-Gravenzandseweg Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake voortgang 55+-project ’s-Gravenzandseweg Naaldwijk

Vraag 401 2014-2017

Edelachtbaar College,

Van diverse zijden krijgt onze fractie berichten binnen van inwoners van Naaldwijk die ofwel van oordeel zijn dat de voortgang van het 55+-project daar waar het voormalige politiebureau en de brandweerkazerne staat, niet genoeg vooruitgaat, alswel van buren die weer vinden dat de brandweerkazerne niet daar tijdelijk moet terugkeren. Nader onderzoek leert dat het nog wel enige tijd gaat duren voordat een en ander van de grond gaat komen en de vraag is inmiddels legitiem of het nou wel zo’n goed idee is om de brandweerkazerne tijdelijk weer op dezelfde locatie te gaan neerzetten.

Inmiddels is er toch een nieuwe werkelijkheid en ziet het ernaar uit dat het huidige politiebureau ofwel te groot is voor de huidige bezetting ofwel dat daar op niet al te ingrijpende wijze een brandweerkazerne kan worden bijgebouwd. Een brandweerkazerne aan een grotere uitvalsweg is ook te verkiezen boven vestiging in een woonwijk waar nog enige tijd gereden moet worden voordat men op een grotere toegangsweg komt.

Op zich zou vestiging bij het huidige politiebureau op zeer korte termijn gerealiseerd kunnen worden, zodat het 55+-project eindelijk doorgang kan vinden en ook de omwonenden tevreden zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om te bezien of op zeer korte termijn de herhuisvesting van de brandweer ook op de locatie aan de Vierschaar mogelijk is en of daar eventueel een deel van het nu toch al leegstaande politiebureau, wat in ieder geval veel te groot is volgens de laatste berichten, in de behoefte van de brandweer kan voorzien?
  • Is het College bereid om te bezien wat het kostenplaatje zal zijn, ervan uitgaande dat dan waarschijnlijk op de huidige locatie aan de
    ’s-Gravenzandseweg meer woningen gerealiseerd kunnen worden dan wel meer groen kan worden tot stand gebracht, zodat de leefomgeving verfraaid kan worden? 
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een brandweerkazerne niet op de huidige plek gehandhaafd moet blijven, maar veeleer aan de rand van woongebieden moet komen te staan en liefst bij een uitvalsweg?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter