Vragen aan College inzake wachtlijsten verpleeghuiszorg

Vragen aan College inzake wachtlijsten verpleeghuiszorg

  • 8 januari 2019
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wachtlijsten verpleeghuiszorg

 

Vraag 630 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

In november 2018 heeft de Stichting Seniorenraad Westland een rapportage aangeleverd met daarbij een bijlage 3 waarbij de wachtlijsten werden aangegeven bij de verpleeghuiszorg en de woonzorgcentra in Westland.

In De Hooge Tuinen was er een wachtlijst PG zzp 5 en 7 van 12 tot 14 maanden en voor somatiek zzp 6 en 8 24 maanden, in De Kreek in ’s-Gravenzande PG zzp 5 en 7 8 tot 10 maanden en voor somatiek zzp 6 en 8 18 maanden, De Terwebloem PG zzp 5 en 7 22-24 maanden en wonen zzp 4 6 tot 8 maanden, in De Opmaat 6 tot 7 maanden, in Duinhof 8 tot 9 maanden, in de Sonnevanck voor PG zzp 5 10 tot 12 maanden en wonen/zorg zzp 4 12 maanden, in de Triangel 8 tot 10 maanden, in Vlietzicht 8 tot 9 maanden, in het Woerdblok PG zzp 5 en 7 44-52 weken, in de Rozenhof 6 tot 13 weken en in de Ark voor PG zzp 5 en 7 44 tot 52 weken en voor wonen/zorg zzp 4 12 tot 18 weken. Dit was de stand in mei 2018.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bekend met de wachtlijsten en kan de stand van zaken per 31 december worden aangegeven?
  • Welke concrete maatregelen gaat het College op korte termijn nemen om deze wachtlijsten “op te lossen”?
  • Gaarne niet beantwoorden met de stelling dat dit geen zaak van de gemeente is maar van Careyn, Pieter van Foreest etc. omdat het natuurlijk wel de inwoners van Westland betreft en de gemeente zich hier wel om moet bekommeren. Is het College het hiermee eens?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage art. 42-vraag 630 overzicht wachtlijsten

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter