Vragen aan College inzake werkzaamheden Hart van ‘s-Gravenzande fase 3 en geplande afsluiting deel Langestraat voor een langere periode

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake werkzaamheden Hart van  ‘s-Gravenzande fase 3 en geplande afsluiting deel Langestraat voor een langere periode

 

Vraag 469 2014-2017

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig wordt benaderd door winkeliers, maar ook bezoekers van het winkelcentrum ’s-Gravenzande, die geconfronteerd worden met plannen tot afsluiting van een deel van de Langestraat waardoor de winkels slecht bereikbaar zijn. De BIZ ‘s-Gravenzande Stad aan zee heeft op 9 maart 2018 het College aangeschreven. De raadsleden zouden een kopie van die brief hebben moeten krijgen, maar tot nog toe is de brief niet doorgezonden voorzover wij kunnen nagaan.  

Overleg tussen de winkeliers en Boele & Van Eesteren, zijnde de aannemer, heeft geen enkel resultaat opgeleverd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom heeft het College nog niet gereageerd op de brief van 9 maart 2018?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat afsluiting zoals voorzien niet moet plaatsvinden en is het College bereid met Boele & Van Eesteren overleg te voeren om een andere oplossing te vinden?
  • De BIZ wijst op een aantal zaken die kunnen leiden tot een oplossing. Wat is het standpunt van het College?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter