skip to Main Content

035 Leefomgeving

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

23 februari 2011

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake Westlandse leefomgeving

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland heeft geconstateerd dat heel recent een drietal zaken in de publiciteit gekomen zijn die een negatieve invloed hebben op de leefomgeving in Westland en haar imago. Dit zijn: de constatering dat de oppervlaktewaterkwaliteit alarmerend genoemd wordt door het Hoogheemraadschap van Delfland ingevolge een recent uitgebracht rapport, de luchtkwaliteit slecht te noemen valt en de verontreiniging van de lucht hoog is, terwijl voorts Westland als de minst groene gemeente van Nederland te boek staat. Wil Westland de leefbaarheid voor haar burgers verhogen en wil zij aantrekkelijk zijn voor bijvoorbeeld de dagtoeristen, dan zal op korte termijn op de drie hiervoorgenoemde negatieve punten actie moeten worden ondernomen.

Het vorenstaande leidt bij de fractie van Westland Verstandig tot de navolgende vragen:

  • Welke maatregelen gaat Uw College nemen om de water- en luchtkwaliteit te verbeteren en welke concrete maatregelen worden er genomen om in Westland meer groen te creëren?
  • Is Uw College op de hoogte van het onderzoek dat door het Hoogheemraadschap is gehouden naar de waterkwaliteit en zoja sinds wanneer is Uw College op de hoogte van de conclusies uit dat rapport? Is Uw College bereid om op korte termijn maatregelen te nemen of laat Uw College een en ander over aan het Hoogheemraadschap van Delfland?
  • Welke concrete maatregelen kunnen verwacht worden van Uw College om de luchtkwaliteit te verbeteren?
  • Welke concrete maatregelen is Uw College voornemens te gaan treffen om Westland van de onderste plaats op het gebied van groen in Nederland af te krijgen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top