skip to Main Content

Peter Duijsens, woonachtig ’s-Gravenzande. Lid van een groot aantal verenigingen. Erg betrokken bij Westland en de dorpskernen. Er moet nog heel wat gebeuren in Westland.

Westland! Een hele mooie gemeente. Bekend om haar kassen en strand. Een gemeente om trots op te zijn. Dit beeld van de gemeente Westland wordt helaas bedreigd. Het aanzien en de belevingssfeer van onze gemeente wordt aangetast. Het huidige College gesteund door politieke vertegenwoordigers van de gevestigde orde hebben structureel de problemen verergerd en de meningen van burgers genegeerd. Dit uit zich onder andere door het voornemen tot bouw van twee gemeentehuizen, een prestigeproject en onverantwoorde grondaankopen. Projecten die de financiële positie van onze gemeente aantasten. Hierdoor is er te weinig geld voor belangrijke zaken als zorg en welzijn en onderhoud voor openbare ruimte. Denk hierbij aan de slonzige aanblik van grote delen van onze kernen en de uitgeklede verenigingen.

Daarom zeggen wij dat het tijd wordt dat er concrete stappen genomen worden. Westland moet weer een vitale gemeente worden:

  • een gemeente met een gezonde financiële positie;
  • waarin je veilig over straat kunt;
  • waarin je kunt genieten van het groen;
  • waarin ook de burger wordt betrokken;
  • waarin niet langer het ego en de prestige van het College vooropstaan;
  • waar geluisterd wordt naar hetgeen wat haar inwoners beweegt.

Westland Verstandig wil deze uitdagingen graag aangaan. Zaken verbeteren en de impact van het gevoerde beleid beperken. Als inwoner mag u weer waar voor uw geld eisen. Zodat u ook iets terugziet van het kostbare belastinggeld dat u betaalt.

“Wij” zijn Westland Verstandig. Een partij die de afgelopen vier jaar stevig en vasthoudend heeft gereageerd op de maatregelen die u, inwoner van de gemeente Westland, zo vaak hard geraakt hebben. In dit verkiezingsprogramma vindt u concrete voorstellen waarmee wij willen bijdragen aan een beter Westland. Het wordt tijd dat de gemeente zelf weer oog krijgt voor de gemeenschappelijke waarden, zodat u kunt blijven genieten van alles wat deze mooie gemeente te bieden heeft.

Westland Verstandig is een lokale partij die zich op basis van goede kennis van de inhoud en argumenten verdiept in vraagstukken die spelen voor Westlanders en het Westland. Samen met betrokken ‘burgers’, bedrijven, verenigingen en instellingen gaan we op zoek naar haalbare en betaalbare oplossingen. Voordat wij een standpunt innemen willen wij weten wat de burger vindt. Dit nemen we mee in de afwegingen en zo bepalen we ons standpunt.

Burgerbelang voor Gemeentebelang houdt voor ons als volksvertegenwoordiger in dat we de Westlandse burger een centrale plaats geven in de afwegingen om het ‘algemeen belang’ te dienen.

Naast onze volksvertegenwoordigende taak zullen we ook vanuit de centrale gedachte van Burgerbelang voor Gemeentebelang onze kaderstellende en controlerende taak uitoefenen. Westland Verstandig is kritisch als het moet en complimenteus als het kan. Voorstellen die we niet voldoende kunnen ‘omarmen’ zullen we proberen te verbeteren of we komen met redelijke alternatieven. Een praktische oplossing voor een voorliggend vraagstuk staat voorop. Wij vinden dat het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie integer, dienstbaar en doeltreffend moeten werken voor de Westlandse burger, zodat we trots kunnen zijn op ‘onze gemeente Westland’. Daarbij zijn openheid en onafhankelijkheid belangrijke principes voor Westland Verstandig.

Westland Verstandig levert vier jaar lang met succes belangrijke bijdragen aan een betere gemeente Westland. Een groot aantal zaken werden gerealiseerd op initiatief van of met ondersteuning van Westland Verstandig. Ook wisten we zaken die naar ons oordeel niet in belang van de inwoners van Westland en dus de gemeente Westland waren, tegen te houden. Omdat we vele zaken anders willen in Westland kregen we ook vaak onvoldoende steun voor initiatieven. Westland Verstandig heeft zin in de toekomst en kijkt uit naar een nieuw mandaat van de kiezers om dit belangrijke werk voort te zetten. Er is immers nog zoveel te doen. Westland Verstandig is zeker nodig als tegenwicht tegen de “oude politiek”.

 

Back To Top