skip to Main Content

Vragen aan College inzake delen centrum Monster vragen dringend aandacht, onderhoud en actie

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

20 februari 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake delen centrum Monster vragen dringend aandacht, onderhoud en actie

Vraag 067 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie hield met een betrokken ondernemer een schouw in delen van het Monsterse centrum en met name in de Zeestraat rondom HOP. We maakten foto’s. Er moet echt iets gebeuren aan onderhoud van wegdek, aan versleten en verfloze bankjes, niet uitziende vaste afvalbakken, maar ook door ondernemers op de stoep geplaatste grotere afvalbakken. Daar is direct werk aan de winkel.

We voegen ter illustratie foto’s toe, genomen in het gebied. Op de foto’s is zichtbaar de hekjes om bomen, de aanwezigheid van afvalbakken, de slechte staat van de banken, bomen die gewoon zijn omgezaagd en waar niets voor is teruggekomen aan het Kerkplein, scheefstaande lantaarnpalen, scheefstaande paaltjes, zwerfafval op zaterdagochtend, roosters die ongelijk liggen, stoeptegels die erg ongelijk liggen aan het Kerkpad / Wingerdhof etc. etc.

Voorts is op de foto’s zichtbaar de asbestdakhoudende loods tussen de Zeestraat en het Molenerf. Zou deze en ook de achtergelegen opstal verwijderd worden, dan zou het parkeerterrein veel groter gemaakt kunnen worden en zou een stukje parkeerproblematiek in Monster op een eenvoudige wijze op te lossen zijn. Op een van de foto’s is ook de voormalige Arcadelocatie zichtbaar.

bijlage artikel 42-vraag 067 foto’s Centrum Monster

Ook werd onze fractie gewezen op mogelijkheden voor het vergroten van het aantal parkeerplaatsen (tussen Zeestraat en Molenerf) door het verwerven van de loodsen en wellicht de bouw van goede seniorenwoningen op de plek waar Arcade kantoor hield. Dat zou toch een reuze oplossing zijn voor het al heel lang bestaande parkeerprobleem en ook voor de grote behoefte aan senioren -en starterswoningen.

Tenslotte begrepen we dat het BIZ-bestuur enigszins teleurgesteld is in het gemeentebestuur omdat er veel gepraat wordt over een centrumplan, maar er maar niets gebeurt aan de eenvoudige zaken.

Uiteraard is onze fractie bekend dat er nu gewerkt wordt aan een centrumplan voor Monster, maar het tot stand komen en uitvoering daarvan duurt al veel te lang, terwijl het centrum van Monster dringend aan een aantal wat minder ingrijpende opknapbeurten toe is. Is het College daartoe bereid?

De navolgende vragen:

  1. Herkent het College zich in de foto’s die bijgevoegd zijn bij deze artikel 42-vraag en is het College bereid om op korte termijn al die zaken beet te pakken, zodat in ieder geval het centrum van Monster weer een verzorgde aanblik geeft?
  2. Is het College bereid om op korte termijn in het kader van de bestaande beheersplannen dat onderhoud ter hand te nemen, zodat in het voorjaar 2023 het centrum van Monster in ieder geval voor wat betreft de aanblik weer verzorgd eruit ziet?
  3. Is het College bereid om op heel korte termijn te bezien in hoeverre uitbreiding van de parkeerplaats mogelijk is door verwijdering van de schuur en opstallen die daar staan?
  4. Is het College ook bereid om eventueel te bezien in hoeverre in het voormalige Arcadepand appartementen gerealiseerd kunnen worden, zodat het centrum van Monster een wat mooier aanzien krijgt?
  5. Is het College bereid om los van de ontwikkeling van het centrumplan vorenstaande zaken beet te pakken?
  6. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat beter zaken kleinschalig, snel en goed beetgepakt kunnen worden, dan een centrumplan waarvan te voorzien valt dat dit nog heel veel jaren gaat duren voordat dat gerealiseerd gaat worden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top