skip to Main Content

Vragen aan College inzake huurverhoging Arcade

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

28 april 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake huurverhoging Arcade

 

 

Vraag 863 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van Westland die een sociale huurwoning van Arcade bewonen. Zij hebben bericht gekregen dat de huur verhoogd wordt met het maximaal toegestane percentage (in de meeste gevallen 5.1% en soms een ander percentage). Zij vragen zich af of Arcade, mede gezien de crisistijd, de verhoging niet had kunnen matigen of uitstellen. Arcade beschikt over een fiks eigen vermogen en had dus zeker inschikkelijk kunnen en misschien ook wel moeten zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de wethouder / het College bereid met Arcade te bespreken, gezien de bijzondere tijd, de huurverhoging te matigen of op te schorten?
  • Kan de wethouder gezien de prestatieafspraken met Arcade optreden?
  • Zo niet, wil de wethouder dit dan meenemen bij de volgende afspraken met Arcade?
  • Is het College bekend met eventuele huurverhogingen bij de andere Westlandse corporaties?

Gaarne deze vragen direct beantwoorden omdat de ingangsdatum van de aangezegde huurverhoging eraan komt.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top