skip to Main Content

Vragen aan College inzake niet uit te leggen bouw twee woningen in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake niet uit te leggen bouw twee woningen in Westland

 

Vraag 465 2014-2017

Edelachtbaar College,

Momenteel zijn er nog steeds tientallen dossiers in behandeling in Westland inzake onzinnige handhaving. Westland Verstandig ondersteunt de groep kwekers / ex-kwekers / Westlandse bewoners die daartegen ageren omdat het vaak zinloze en tot niets leidende acties vanuit de gemeente zijn, die alleen maar extra veel geld kosten. Daarnaast wordt zorggeld gebruikt voor de reconstructie van de tuinbouw door het bekostigen van uitplaatsing van woningen. Ook dat is een doorn in het oog van Westland Verstandig.

Het valt dan ook des te meer op als er huizen gebouwd gaan worden op plekken die geschikt zijn voor duurzame glastuinbouw. Volstrekt onbegrijpelijk is het dat op de ene plek miljoenen euro’s betaald worden voor de uitplaatsing van een woning, om vervolgens nieuw te gaan bouwen op kavels die weer op het eerste oog geschikt lijken voor glastuinbouw. Bijgevoegd worden een tekening en twee foto’s waar thans geheid wordt voor de bouw van twee huizen. Hoe is het mogelijk dat op die plek, zo te zien prima te gebruiken voor duurzaam glas, wel huizen gebouwd mogen worden, terwijl duidelijk zichtbaar is dat dit duurzaam glastuinbouw in de weg staat.  

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welk beleid wordt hier door het College gevolgd?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit voor burgers niet uit te leggen valt en dat blijkbaar op hele mooie kavels geschikt voor de glastuinbouw wel woningbouw wordt toegestaan, terwijl elders in Westland onze burgers worden lastiggevallen door onzinnige handhaving, dan wel gedwongen worden de gronden via een optieovereenkomst voor een habbekrats aan een buurman te verkopen?
  • In het concrete geval valt niet te begrijpen waarom de bouw van twee woningen wordt toegestaan. Kan het College dit uitleggen?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het niet zinvol is om in het glastuinbouwgebied twee nieuwe woningen te realiseren die over een aantal jaren weer tot problemen zullen leiden, terwijl woningen met van de zorg afkomstige gelden worden uitgeplaatst om dan blijkbaar op dit soort plekken weer opnieuw opgebouwd te worden?
  • Is LTO Glaskracht gehoord met betrekking tot het bouwplan zoals dat is aangegeven op bijgaande tekeningen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top