skip to Main Content

Vragen aan College inzake manifest voorbeeld niet betrouwbaar gemeentebestuur

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

22 april 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake manifest voorbeeld niet betrouwbaar gemeentebestuur

Vraag 1227 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt sedert enkele dagen overstelpt met meldingen van ’s-Gravenzandse inwoners die van de notenkraameigenaar op de vrijdagmarkt in ’s-Gravenzande te horen hebben gekregen dat hij een brief van het College heeft ontvangen met de volgende inhoud.

Blijkbaar is door een fout een hele tijd geleden –naar verluidt 1,5 jaar- een vergunning afgegeven voor het hebben van een marktkraam tegenover de Hema in ’s-Gravenzande. Met een simpele mededeling van een medewerker van de gemeente, op last van wethouder Snijders, is aan de vergunninghouder bericht begin april dat per abuis de vergunning aan hem verleend is en dat deze dan ook niet langer meer geldt. Met ingang van volgende week zou er geen plek meer zijn voor de notenkraam. Zelfs is opgemerkt dat de eigenaar van de kraam een schadeclaim moet indienen bij de gemeente, dat deze terecht is en dat de schade betaald zal gaan worden uit de algemene middelen vanuit de gemeente.

Dit is natuurlijk een verbijsterend verhaal, weer geldverkwistend en geeft blijk van een niet betrouwbare overheid.

Ook blijkt er een handtekeningenactie op touw gezet te zijn onder de bezoekers van de markt en die schijnt al honderden keren ondertekend te zijn, omdat de betreffende ondernemer blijkbaar geliefd is.

Dit leidt tot de volgende vragen en verzoeken die gezien de urgentie direct beantwoord dienen te worden:

  • Wat is hier gaande en waarom moet de ondernemer vanaf volgende week wegblijven?
  • Waarom wordt op deze wijze een vergunning ontnomen en wordt vanuit de gemeente erkend dat sprake is van foutief handelen en dat de schadeclaim maar bij de gemeente moet worden ingediend?
  • Waarom wordt de Raad niet geïnformeerd over dit soort zaken, zeker gezien ook de mogelijke financiële gevolgen van een en ander?
  • Waarom slaagt het College er steeds weer in om onze inwoners de indruk te geven dat dit College maar wat doet?

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top