skip to Main Content

Vragen aan College inzake onderhoud stoepen in de dorpskernen in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onderhoud stoepen in de dorpskernen in Westland

 

Vraag 594 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen de laatste tijd steeds meer klachten binnen over uitstekende stoeptegels en diepe kuilen in stoepen langs wegen in de kernen van Westland. Mogelijkerwijs door de afgelopen zomerperiode een op vele plekken voorkomend euvel. Dit moet niet en hier heeft de gemeente een taak en een plicht.

 Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande problematiek bij het College bekend?
  • Wat gaat het College er aan doen?
  • Kan aan de Raad een concreet uitvoeringsplan worden aangegeven op welke wijze een en ander gecontroleerd en gerepareerd wordt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top