skip to Main Content

Vragen aan College inzake onredelijke verhogingen lasten inwoners-ondernemers

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

26 februari 2021

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onredelijke verhogingen lasten inwoners/ondernemers

 

Vraag 998 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Inmiddels vallen de aanslagen OZB in de bus en nu is duidelijk wat er exact aan de hand is. Ook persberichten dat landelijk gezien de lasten met 5% omhoog gaan, maar in Westland met meer dan het dubbele. Wat trekt het College zich aan van deze kritiek. Bijgaand het overzicht totale woonlasten meerpersoonshuishoudens terzake van het eigen huis. We staan als hoogste stijger afvalstoffenheffing en de tweede plek bij de meerpersoonshuishoudens. Dit heeft het College aangericht door een volstrekt verkeerd beleid.

bijlage artikel 42-vraag 998 woonlasten-zuid-holland

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat doet het College aan klachten van burgers die opkomen tegen de onredelijk hogere belastingaanslagen?
  • Is het College bereid om aan de Raad kenbaar te maken hoeveel bezwaarschriften zijn binnengekomen tegen de belastingaanslagen?
  • Wat gaat het College doen om in 2022 een dergelijke onredelijke verhoging niet behoeven door te voeren?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een raadsonderzoek naar de reden van bijvoorbeeld de verhoging van de afvalstoffenheffing ook in het belang van het College, de gemeente en zeker van de inwoners is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top